Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.48

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", oraz proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem" 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

2. INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

2. INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

2. INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET

2. INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

2. INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO

im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO

1. Odznakę pamiątkową 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, zwaną dalej "odznaką" ustanawia się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy i pracowników wojska 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, w dowód uznania ich ofiarnej i sumiennej służby i pracy w dziele pomnażania tradycji i dorobku pułku oraz w celu uhonorowania osób fizycznych i prawnych, które szczególnie zasłużyły się w upowszechnianiu i popularyzacji pułku oraz stale współpracują z jednostką w dziedzinie umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej i patriotycznego wychowania żołnierzy. Odznaka symbolizuje także więź łączącą żołnierzy i pracowników wojska, której spoiwem są tradycje pułku, etos służby i charakter wykonywanych zadań.
2. Odznaka wykonana jest na bazie kwadratu o wymiarach 4 x 4 cm i ściętych rogach. Swoim kształtem nawiązuje do odznaki 2. pułku saperów kolejowych (2. batalionu mostów kolejowych) z Legionowa, którego tradycje pułk przejął i kultywuje. Odznaka jest trójwarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi emaliowany krzyż barwy czerwonej z czarną obwódką i złoconych obrzeżach. Cyfra "2" barwy złocistej, na górnym ramieniu krzyża oraz na bocznych ramionach korpusówki. Druga warstwa to element przęsła składanego mostu kolejowego, na którym wsparty jest ponton PP-64. Elementy te są barwy srebrzystej, oksydowanej i stanowią tło dla herbu miasta Inowrocławia. Trzecią warstwą jest herb miasta Inowrocławia. Na rewersie odznaki umieszczony jest kolejny numer oraz mosiężna nakrętka i gwintowana śruba.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy pułku z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) wszystkim żołnierzom zawodowym po rocznej nienagannej służbie w pułku, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemy obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w pułku;

4) wyjątkowo na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", osobom fizycznym i prawnym, które wniosły szczególne zasługi dla pułku.

4. Odznakę nadaje dowódca pułku na wniosek Komisji.
5. W skład Komisji wchodzą:

1) przedstawiciel korpusu oficerów - przewodniczący Komisji;

2) przedstawiciel korpusu podoficerów - sekretarz Komisji;

3) mężowie zaufania - członkowie Komisji:

a) mąż zaufania oficerów,

b) mąż zaufania podoficerów,

b) mąż zaufania szeregowych.

6. Do obowiązków Komisji należy:

1) zakup odznak oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak;

2) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienia prawa do jej noszenia;

3) zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad regulaminu odznaki - sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja w porozumieniu z dowódcą pułku;

4) przedkładanie wniosków dowódcy pułku.

7. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje. Odznaka nadawana jest imiennie wraz z legitymacją i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
8. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. W wyjątkowych okolicznościach można wręczyć ją w innym terminie.
9. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
10. Decyzję o pozbawieniu praw do odznaki podejmuje dowódca pułku z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
11. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym dowódcy pułku.
12. Każda odznaka jest numerowana.
13. Decyzja Komisji o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapada w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5/6 składu Komisji.
14. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Wizerunek odznaki, za zgodą dowódcy, może być używany na drukach oraz innych materiałach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.
16. Jeden egzemplarz odznaki jest przekazywany do Muzeum Wojska Polskiego.
17. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.