Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 16. Żuławskiego batalionu remontowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.4.42

Akt indywidualny
Wersja od: 8 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 16. Żuławskiego batalionu remontowego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a-b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" oraz proporczyk na beret, zwany dalej proporczykiem, 16. Żuławskiego batalionu remontowego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3)
wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. ŻUŁAWSKIEGO BATALIONU REMONTOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. ŻUŁAWSKIEGO BATALIONU REMONTOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 16. ŻUŁAWSKIEGO BATALIONU REMONTOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 16. ŻUŁAWSKIEGO BATALIONU REMONTOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. ŻUŁAWSKIEGO BATALIONU REMONTOWEGO

1.
Odznaka Pamiątkowa 16. Żuławskiego batalionu remontowego, zwanego dalej "16 brem", może być nadana żołnierzom oraz osobom cywilnym i prawnym, za wzorowa służbę i pracę, służącą popularyzowaniu dobrego imienia tej jednostki wojskowej.
2.
Kształt odznaki: Na wieniec koła zębatego nałożona jest listwa z imitacją skrzydeł oraz wygrawerowanymi pojazdami pancernymi. Centralnie na listwie umieszczona jest oznaka naramienna z wpisanym numerem batalionu. Górną część wieńca zdobi barwiony na czerwono znak Gryfa Pomorskiego - symbolu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wymiary odznaki; 50 mm x 35 mm. Wykonana z jasnego metalu, wpisana oznaka naramienna pokryta jest czarno-pomarańczową emalią. Gryf Pomorski emaliowany na czerwono, krawędzie pozłacane.
3.
Do nadawania odznaki pamiątkowej lub pozbawienia prawa do niej uprawniony jest dowódca 16 brem na wniosek komisji odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją".
4.
Komisję powołuje rozkazem dowódca 16 brem. Przewodniczącym Komisji zostaje zastępca dowódcy Jednostki. Członkami Komisji są cieszący się nieposzlakowaną opinią w jednostce wojskowej: oficer, podoficer, szeregowy zawodowy i pracownik wojska (zasłużony żołnierz rezerwy). Sekretarz Komisji wybierany jest na pierwszym posiedzeniu.
5.
W razie konieczności dokonuje się uzupełnienia składu Komisji.
6.
Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
1)
dowódcy jednostki wojskowej z tytułu objęcia stanowiska;
2)
żołnierzom zawodowym po co najmniej roku nienagannej służby w 16 brem;
3)
byłym żołnierzom zawodowym;
4)
pośmiertnie żołnierzom zawodowym;
5)
pracownikom wojska po przepracowaniu w 16 brem co najmniej dwóch lat.
7.
Wniosek o nadanie odznaki pamiątkowej omawiany jest na posiedzeniu Komisji a następnie przedstawiony do zatwierdzenia dowódcy 16 brem.
8.
Odznakę pamiątkowa wręcza się z okazji:
1)
świąt państwowych i wojskowych;
2)
święta 16 brem;
3)
innych okoliczności określonych decyzją Komisji,
9.
Odznakę nosi się na lewej, górnej kieszeni munduru wyjściowego.
10.
Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za czyny hańbiące, popełnione z niskich pobudek. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 16 brem z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki.
11.
Odznaki pamiątkowe posiadają kolejne numery. Ewidencję odznak pamiątkowych prowadzi sekretarz Komisji.
12.
Fakt nadania względnie odebrania prawa do odznaki pamiątkowej ogłasza się w rozkazie dziennym 16 brem.
13.
Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tego tytułu.
14.
Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.