Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.15.126

Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2005 r.

DECYZJA Nr 238/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2, Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką" i proporczyk na beret, zwany dalej "proporczykiem", Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji*;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji*;
3)
wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji*;
4)
wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji*.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji*.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.