Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.156

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 123/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Kraków

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Kraków, zwanego dalej "RCI Kraków";
2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", RCI Kraków.
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Kraków, zwanego dalej "RCI Kraków", jest zewnętrznym znakiem oraz symbolem nienagannej służby i pracy w RCI Kraków.
2. Odznaka RCI Kraków, o wymiarach 40 mm x 40 mm, jest dwuwarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi stylizowany czteroramienny krzyż kawalerski w kolorach korpusu wojsk łączności - czarnym i chabrowym, z obrzeżem w kolorze oksydowanego srebra. Na ramionach krzyża widnieją polerowane, wypukłe litery w kolorze oksydowanego srebra: "RCI" - inicjały RCI Kraków oraz litera "K" zwieńczona koroną królów Polski, odnosząca się do miejsca stacjonowania jednostki. Pomiędzy ramionami przechodzą błyskawice, w kolorze oksydowanego srebra, symbolizujące przynależność do wojsk łączności i informatyki. Drugą warstwę stanowi stylizowany kontur granic Polski w kolorze srebrnym oksydowanym. Na konturze, w kolorze białym, wyróżniono południowo-wschodnią i centralną część Polski, stanowiącą obszar odpowiedzialności RCI Kraków. Stylizowana litera "i" wprost odnosi się do służby informatyki. Umieszczone w konturze Polski proste linie symbolizują system transmisyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Komendantowi RCI Kraków, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym, po minimum roku nienagannej służby w RCI Kraków;
3) pracownikom RCI Kraków, po nienagannym przepracowaniu minimum 2 lat;
4) wyjątkowo - innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla RCI Kraków.
4. Odznakę nadaje Komendant RCI Kraków na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Komendanta RCI Kraków.
5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7. Komendant RCI Kraków powołuje 6-osobową Komisję w składzie:
1) przewodniczący;
2) sekretarz;
3) członkowie - 4 osoby.
8. Imienny skład Komisji oraz wszelkie zmiany w jej składzie ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta RCI Kraków.
9. Do zadań Komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10. Szefowie komórek bezpośrednio podległych Komendantowi RCI Kraków mogą występować do Komisji z wnioskami o nadanie odznaki.
11. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 2/3 jej członków.
12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków, który przedstawia się Komendantowi RCI Kraków.
13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. Każda odznaka jest numerowana.
14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
16. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant RCI Kraków z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
18. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta RCI Kraków.
20. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących RCI Kraków.
21. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jej zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.