Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.372

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2012 r.

DECYZJA Nr 295/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3a i 3b do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

35. SKWIERZYŃSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO

OBRONY POWIETRZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

35. SKWIERZYŃSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO

OBRONY POWIETRZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3a

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

35. SKWIERZYŃSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO

OBRONY POWIETRZNEJ

NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3b

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

35. SKWIERZYŃSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO

OBRONY POWIETRZNEJ

NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 35. SKWIERZYŃSKIEGO DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej jest integrowanie społeczności oraz popularyzowanie dywizjonu w środowisku wojskowym i cywilnym, a także utrzymywanie więzi emocjonalnych z osobami związanymi z dywizjonem, którzy przeszli do rezerwy. Odznaka pamiątkowa będzie również wyrazem dumy i więzi z rodzajem Sił Zbrojnych i dywizjonem.
2. Odznaka pamiątkowa 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej wykonana jest na bazie srebrnej tarczy rycerskiej. Brzeg tarczy o szerokości 1mm jest wypukły. Na tarczy umieszczono dwie skrzyżowane rakiety typu "Newa" barwy oksydowanego srebra. W tle umieszczone są dwie gałązki wawrzynu w kształcie wieńca otwartego. U ich zbiegu w górnej części znajduje się emaliowany herb Skwierzyny, gryf z kluczem z koroną królewską, koloru złotego, symbolizujący lokalizację i integrację jednostki z miastem i regionem. W miejscu skrzyżowania rakiet znajduje się emaliowana cyfra "35" barwy żółtej będąca numerem dywizjonu. W dolnej części tarczy pod cyfrą "35" znajduje się emaliowana wstęga koloru zielonego na której znajdują się żółte litery "Sdr OP" oznaczające skrót pełnej nazwy Skwierzyński dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej. Barwy wstęgi i liter nawiązują do barw wojsk przeciwlotniczych.
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy dywizjonu wraz z objęciem stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w szeregach dywizjonu co najmniej roku;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w dywizjonie co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych dywizjonu za szczególne zasługi;

5) w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla dywizjonu, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę wręcza się:

1) z okazji świąt wojskowych i państwowych;

2) w dniu przekazania stanowiska dowódcy dywizjonu;

3) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

4) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

5. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek, ponadto prawa do odznaki pamiątkowej mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
6. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca dywizjonu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do jej posiadania. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
7. Odznaki pamiątkowe posiadają numerację.
8. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej przekazywany jest do Muzeum Wojska Polskiego.
9. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komisja powołana uchwałą zebrania żołnierzy zawodowych. Skład komisji podaje się w rozkazie dziennym dowódcy dywizjonu.
10. Fakt nadania lub pozbawienia odznaki pamiątkowej odnotowywany jest w kronice dywizjonu oraz w rozkazie dziennym Dowódcy dywizjonu.
11. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.
12. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego zgodnie z zasadami noszenia odznak pamiątkowych, określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z dywizjonem.
14. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu Obrony Narodowej.