Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 33. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 33. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 33. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 33. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznakę pamiątkową 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych. Odznaka stanowi dowód uznania za ofiarną i sumienną służbę oraz pracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Jest również symbolem dziedziczenia i kultywowania tradycji jednostek logistycznych.
2. Celem ustanowienia odznaki jest podniesienie autorytetu 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej 33. WOG, na zewnątrz i dumy ze służby i pracy w jego szeregach.
3. Odznaka 33. WOG posiada kształt okrągłej tarczy o średnicy 40 mm wykonanej z metalu barwy srebrzystej z elementami emaliowanymi. W tarczę wpisany został: w górnej części półwieniec koła zębatego, w dolnej części półwieniec z liści laurowych przeplatany wstążką. W środku odznaki umieszczone zostały skrzyżowane miecz i kłos. Powyższe elementy symbolizują służby logistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W środkowej części, w górnym polu wpisano liczbę "33" jako numer organizacyjny jednostki, w pozostałych trzech polach od strony lewej, duże litery "WOG". W centrum odznaki umieszczony jest herb miasta i gminy Nowa Dęba, nawiązujący do miejsca stacjonowania jednostki. Poszczególne elementy odznaki nakładane są warstwowo.
4. Odznaki są numerowane.
5. W skład Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej 33. WOG, zwanej dalej "Komisją", wchodzą:

1) zastępca komendanta;

2) szef wydziału administracyjnego;

3) kierownik sekcji wychowawczej;

4) mąż zaufania oficerów;

5) mąż zaufania podoficerów;

6) przedstawiciel pracowników wojska (przewodniczący związków zawodowych).

6. Komisja pracuje pod kierunkiem przewodniczącego - Zastępcy Komendanta 33. WOG. Sprawy finansowe i dokumentację prowadzi kierownik sekcji wychowawczej.
7. Zadaniem Komisji jest :

1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do noszenia odznaki;

2) sporządzanie wniosków do Komendanta 33. WOG o nadanie odznaki;

3) zakup, przygotowanie legitymacji, prowadzenie rejestru odznak;

4) zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad regulaminu odznaki pamiątkowej.

8. Decyzje Komisji w sprawie wyżej wymienionych wniosków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 5 członków Komisji.
9. Odznakę nadaje Komendant 33. WOG na wniosek Komisji.
10. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
11. Prawo zgłaszania do Komisji kandydatur do odznaki przysługuje szefom pionów i kierownikom sekcji oddziału.
12. Potwierdzeniem prawa do posiadania odznaki jest legitymacja z wpisanym kolejnym numerem.
13. Odznaki wręczane są podczas świąt państwowych i wojskowych, w dniu przejścia żołnierza zawodowego do rezerwy oraz z okazji wizyt ważnych osobistości. Wraz z odznaką wręczana jest legitymacja.
14. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu roku w 33. WOG;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu 2 lat w 33. WOG;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych za szczególne zasługi;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji, innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 33. WOG.

15. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego według zasad określonych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek
16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant 33. WOG z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta 33. WOG przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
17. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie.
18. Sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie odznaki rozstrzyga Komisja w porozumieniu z Komendantem 33. WOG.
19. Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie mogą obciążać budżetu resortu obrony narodowej.