Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.438

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2012 r.

DECYZJA 359/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 33. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 33. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 33. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 33. DYWIZJONU RAKIETOWEGO OBRONY POWIETRZNEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką" stanowi o przynależności i wzorowej służbie w szeregach 33. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (33. dr OP), jest znakiem nawiązującym do tradycji jednostki oraz symbolem żołnierskiej solidarności i współpracy.
2. Odznaka 33. dr OP przedstawia okrągłą tarczę emaliowaną barwy srebrnej z symbolami trzech rozformowanych dywizjonów rakietowych OP: 21-go, 25-go oraz 65-go. Prawa górna część to fragment wybrzeża z Półwyspem Helskim i Zatoką Pucką nawiązujący do miejsca stacjonowania rozformowanego 21.dywizjonu. W lewym górnym rogu został umieszczony gryf pomorski - symbol Kaszub, nawiązujący do rozformowanego 25. dywizjonu. W prawej dolnej części znajdują się trzy rakiety zestawu S-125W - symbole obecnych zespołów ogniowych. W lewej dolnej części umieszczono liczbę "33" - numer obecnego dywizjonu. W centralnym punkcie odznaki znajduje się herb Gdyni, symbolizujący miejsce stacjonowania obecnego oraz rozformowanego 65. dywizjonu.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) dowódcy 33. dr OP z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w jednostce co najmniej 2 lat;

3) pracownikom wojska zatrudnionym w 33. dr OP, po przepracowaniu co najmniej 2 lat;

4) wyjątkowo - na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 33. drOP.

4. Odznakę wraz z legitymacją nadaje dowódca 33. dr OP na wniosek Komisji.
5. Dowódca 33. dr OP powołuje, na okres 2 lat, Komisję, w skład której wchodzą, wybierani na ogólnym zebraniu żołnierzy zawodowych i pracowników wojska - po jednym przedstawicielu korpusów: oficerów (starszych i młodszych), podoficerów, szeregowych zawodowych oraz pracowników. W razie konieczności skład komisji jest na bieżąco uzupełniany. Jej skład ogłaszany jest w rozkazie dziennym dowódcy 33. dr OP.
6. Sekretarz i przewodniczący, który kieruje pracami Komisji, wybierani są spośród członków Komisji.
7. Odznaka może być nadana jednorazowo.
8. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.
9. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca 33. dr OP z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
10. Opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak należy do obowiązków Komisji.
11. Odznakę pamiątkową wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
12. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie dziennym jednostki.
13. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa lub przywileje z tytułu jej posiadania.
14. Odznakę pamiątkową można nosić na lewej kieszeni munduru wyjściowego, zgodnie z zasadami noszenia odznak, określonymi w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych RP, a także na ubiorze cywilnym.
15. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach i wydawnictwach 33. drOP.
16. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.