Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.174

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 182/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką" oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 32. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 32. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 32.WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 32. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 32. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Celem wprowadzenia odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "odznaką", 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (32 WOG) jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji jednostek logistycznych regionu oraz uhonorowanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, za nienaganną służbę i pracę w jednostce wojskowej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka 32 WOG jest wykonana na planie krzyża maltańskiego o wymiarach 40 na 40 mm. Na który nałożony jest srebrzysty miecz rycerski. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru białego, symbolizującego wierność i honor oraz nawiązującego do barwy munduru 13. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego, który pod dowództwem płk Franciszka Żymirskiego bratersko bronił zamojskiej twierdzy. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się cyfra "32" a na prawym litery "WOG". Cyfra i litery są barwy srebrzystej. W centrum umieszczony jest herb Zamościa, otoczony elementami symbolizującymi służby kwatermistrzowskie. Tłem krzyża jest "turbina" barwy niebieskiej nawiązująca do ponad 50-letniej tradycji Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych, funkcjonującej w Zamościu.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej rocznej nienagannej służbie. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w jednostce wojskowej co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych co najmniej 5 lat i uczestniczących przynajmniej raz w ćwiczeniach;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, które stale współpracują w dziedzinie umacniania obronności RP i patriotycznego wychowania żołnierzy oraz szczególnie zasłużyły się w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji jednostki wojskowej.

4. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.

5. Odznaka jest numerowana.

6. Odznakę nadaje komendant na wniosek Komisji lub zebrania żołnierzy zawodowych 32 WOG.

7. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

8. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można wręczać w innym terminie, np. w terminie pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy, przekazania stanowiska komendanta, zakończenia ćwiczeń wojskowych.

10. Szczegółowe zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać lub wymieniać.

12. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 32 WOG.

13. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnie wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

14. Prawa do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawienia żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

15. Decyzję o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki podejmuje komendant z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.

16. Od decyzji komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

17. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym lub specjalnym jednostki wojskowej.

18. Fakt nadania powinien być też odnotowywany w Kronice 32 WOG.

19. Komisję powołuje komendant na podstawie wniosków zgłoszonych przez zebranie żołnierzy zawodowych 32 WOG (w składzie kierownik sekcji wychowawczej, mąż zaufania oficerów, mąż zaufania podoficerów, przewodniczący związków zawodowych pracowników wojska). W razie konieczności skład komisji jest na bieżąco uzupełniany.

20. Komisję powołuje się na kadencję trwającą 5 lat.

21. Pracą Komisji kieruje przewodniczący. W celu usprawnienia jej pracy, spośród członków wybierany jest sekretarz.

22. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

23. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia i podpisaną przez wszystkich członków przedstawia bezpośrednio na przedłożonym wniosku.

24. Zajęcie stanowiska przez Komisję powinno następować w ciągu 7 dni. Posiedzenie zwołane dla rozpatrzenia przedłożonych wniosków jest prawomocne w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.

25. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

26. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.