Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.103

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 98/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§  2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§  3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§  4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

14. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ

14. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1. Odznaka pamiątkowa 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (14 WOG), zwana dalej "odznaką", jest formą wyróżnienia oraz zewnętrznym symbolem solidarności, współpracy, przynależności osób uhonorowanych do jednej wspólnoty wojskowej.

2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego emaliowanego ze srebrnymi krawędziami. Ramiona krzyża są barwy niebieskiej (szafirowej) z amarantową obwódką na obrzeżach rozdzielone srebrnym motywem. Barwy te nawiązują do barw jednostek intendentury oraz wywodzącej się z niej służby kwatermistrzowskiej. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest cyfra "14" - numer Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Na pozostałych ramionach umieszczone są litery "WOG" - skrót od "Wojskowy Oddział Gospodarczy". Cyfra i napis w barwach srebrnych. W centrum krzyża nałożono herb Poznania - miasta stacjonowania 14. WOG. Pomiędzy ramionami krzyża przechodzi miecz (symbol służby uzbrojenia) skrzyżowany z stylizowanym kłosem (symbol jednostek kwatermistrzowskich) w barwach srebra oksydowanego. W tle widnieje koło zębate symbol pododdziałów remontowych oraz służb technicznych w barwach srebra oksydowanego.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej rocznej nienagannej służbie. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony;

3) pracownikom wojska, po przepracowaniu w 14. WOG co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych co najmniej 5 lat i uczestniczącym przynajmniej raz w ćwiczeniach;

5) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 14. WOG.

4. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.

5. Odznakę nadaje Komendant 14. WOG na wniosek Komisji lub zebrania żołnierzy zawodowych 14. WOG.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Odznakę wręcza się z okazji świąt państwowych, wojskowych, dorocznego święta 14. WOG oraz innych szczególnie ważnych okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

8. Sposób noszenia odznaki określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

9. Posiadaczowi odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.

10. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 14. WOG za zgodą Komendanta 14. WOG.

11. Prawo do odznaki tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki podejmuje Komendant 14. WOG z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji Komendanta 14. WOG przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Fakt nadania i pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta 14. WOG oraz w Kronice 14. WOG.

14. Komendant powołuje Komisję w składzie:

1) Zastępca Komendanta;

2) Szef Wydziału Administracyjnego;

3) Kierownik Sekcji Wychowawczej;

4) mąż zaufania oficerów;

5) mąż zaufania podoficerów;

6) mąż zaufania szeregowych zawodowych.

15. Do zadań komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki,

2) podawanie punktów do rozkazu dziennego Komendanta 14. WOG o nadaniu bądź pozbawieniu prawa do noszenia odznaki;

3) przygotowanie legitymacji odznaki;

4) prowadzenie ewidencji nadanych odznak.

16. Decyzje Komisji w sprawie wniosków o nadanie lub pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Komisji w głosowaniu jawnym.

17. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

18. Koszty wykonania matrycy i kolejnych egzemplarzy odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.