Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.348

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2012 r.

DECYZJA Nr 269/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz godła lotniczego 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. d rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", oraz godło lotnicze, zwane dalej "godłem", 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór godła, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY GODŁA LOTNICZEGO

23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

23. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

1. Odznaka pamiątkowa 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego (23. BLT) jest jednym ze sposobów uhonorowania żołnierzy pełniących służbę wojskową w bazie oraz innych osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych dla bazy. Jest ona wyrazem więzi i poświęcenia posiadacza odznaki do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostki wojskowej i ziemi mazowieckiej. Fakt otrzymania odznaki zobowiązuje jej posiadacza do ciągłego wyrażania i przestrzegania cnót obywatelskich i żołnierskich w służbie i poza nią.
2. Odznaka pamiątkowa 23. BLT o wymiarach 40 x 40 mm przedstawia okrągłą tarczę emaliowaną z umieszczonymi na niej symbolami: "Warszawskich Kosynierów" - znak dywizjonu 303 oraz Syrenki, która stanowiła znak 1. pułku lotnictwa myśliwskiego "Warszawa". Prawa część odznaki to złoty symbol syrenki warszawskiej oraz stylizowane błękitne skrzydła husarskie, nawiązujące do 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Na czerwonej tarczy Syrenki umieszczono złote cyfry "23", które symbolizują numer jednostki. Na dole umieszczono błękitną falę symbolizującą rzekę Wisłę. Po lewej stronie odznaki umieszczono godło "warszawskich kosynierów", które symbolizuje przejęte i kultywowane przez naszą jednostkę tradycje historycznych jednostek lotniczych od roku 1919. Odznaka jest wypukła, wykonana techniką głębokiego tłoczenia oraz emaliowana.
3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) dowódcy 23. BLT z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po rocznej nienagannej służbie i co najmniej "dobrej" ocenie z ostatniego opiniowania rocznego. W uzasadnionych przypadkach (np. dokonanie czynu bohaterskiego, szczególnych zasług dla umacniania systemu obronnego i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) okres ten może być skrócony.

3) wyjątkowo, na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" innym osobom fizycznym i prawnym, które stale współpracują w dziedzinie umacniania obronności RP i patriotycznego wychowania żołnierzy oraz szczególnie zasłużyły się w upowszechnianiu i popularyzacji tradycji 23. BLT.

4. Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych bazy na okres dwóch lat. Skład Komisji ogłasza się w rozkazie dowódcy bazy.
5. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz;

4) członkowie.

6. Odznakę nadaje Dowódca bazy na wniosek Komisji, z okazji świat państwowych i wojskowych oraz innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
7. Odznakę pamiątkową wręcza Dowódca bazy lub jego przedstawiciel na zbiórce stanu osobowego bazy.
8. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym bazy oraz w kronice bazy.
9. Jeden raz w roku (przed świętem jednostki) na zebraniu żołnierzy zawodowych 23. BLot. przewodniczący składa sprawozdanie z działalności Komisji.
10. Z wnioskami o nadanie odznaki mogą wystąpić dowódcy grup oraz szefowie pionów bazy.
11. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane:

1) stopień, imię i nazwisko kandydata;

2) charakterystykę przebiegu służby wojskowej z uwzględnieniem osiągnięć w szkoleniu i dyscyplinie.

Do wniosku należy załączyć kserokopię karty wyróżnień żołnierza.
12. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki odbywa się na posiedzeniu Komisji, a z każdego jej posiedzenia sekretarz sporządza protokół. Komisja przedstawia na wniosku swą pozytywną lub negatywną opinię. Rozpatrzenie wniosku polega na sprawdzeniu, czy kandydat odpowiada wymaganiom do jej nadania. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje cały skład osobowy komisji. Przewodniczący przedstawia wniosek do zatwierdzenia Dowódcy bazy.
13. Dowódca bazy powinien zapoznać się z wnioskiem komisji w terminie do 7 dni.
14. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
15. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca bazy z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji dowódcy bazy przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki.
16. Odznakę pamiątkową nosi się na środku lewej górnej kieszeni munduru wyjściowego. Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.