Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.217

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2019 r.

DECYZJA Nr 177/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn, zwanego dalej "RCI";
2) oznakę rozpoznawczą RCI, zwaną dalej "oznaką RCI".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki RCI określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki RCI określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki RCI określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki RCI określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI OLSZTYN

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn, zwanego dalej "RCI", jest symbolem przynależności środowiskowej, a także świadectwem kultywowania historii i tradycji. Celem nadania odznaki jest uhonorowanie wzorowej służby i pracy aktualnych oraz byłych żołnierzy i pracowników, a także innych osób zasłużonych dla RCI.
2. Odznaka o wymiarach 40 mm x 40 mm ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach w kolorze chabrowym i czarnym - tradycyjnych barwach jednostek dowodzenia i łączności. Pośrodku krzyża znajduje się herb Olsztyna - miejsca stacjonowania RCI. Na ramionach krzyża umieszczono litery "R", "C", "I" - skrót nazwy RCI oraz liczbę "2018" - datę powstania RCI. Pomiędzy górnymi ramionami krzyża znajduje się siatka Artanowa. Pomiędzy dolnymi ramionami krzyża umieszczono fale i błyskawicę, symbolizujące jednostki dowodzenia i wojska łączności oraz wstęgę zakończoną grotem z literą "i" - z symbolu korpusu osobowego wojsk informatycznych. Obwódka odznaki, litery, cyfry oraz symbole są barwy złotej.
3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1) Komendantowi RCI, zwanego dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w RCI co najmniej jednego roku;
3) pracownikom po przepracowaniu w RCI co najmniej dwóch lat;
4) żołnierzom rezerwy za wybitne osiągnięcia w okresie pełnienia służby lub odbywania ćwiczeń wojskowych;
5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla RCI.
4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.
5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7. Komendant powołuje 5-osobową Komisję w składzie:
1) przewodniczący - zastępca Komendanta;
2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel oficerów, szef Wydziału Informatycznych Systemów Zarządzania Wiedzą;
3) sekretarz - kierownik Sekcji Komunikacji Społecznej;
4) Mąż Zaufania Podoficerów;
5) przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska RCI Olsztyn.
8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.
9. Do zadań Komisji w szczególności należy:
1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.
11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.
12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.
13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
17. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.
19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach promocyjnych, za zgodą Komendanta.
20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.