Dz.Urz.MON.2019.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, zwanego dalej "PRWP";
2) oznakę rozpoznawczą PRWP, zwaną dalej "oznaką".
§  2.  Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4.
§  3.  Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, zwanego dalej "PRWP", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznaka PRWP wykonana jest na planie krzyża maltańskiego, pokrytego granatową emalią ze srebrzonymi obrzeżami. Centralną część krzyża zajmuje herb Miasta Stołecznego Warszawy. Otacza go wieniec wawrzynu. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone zostały karabinek oraz szabla oficerska. Dolne ramię krzyża przepasane zostało oksydowaną wstęgą z napisem "prepr WP" - skrótem nazwy jednostki.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy PRWP, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po minimum trzyletniej nienagannie pełnionej służbie w PRWP; w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony;

3) żołnierzom rezerwy za wyjątkowe zasługi na rzecz PRWP;

4) pracownikom wojska, po przepracowaniu w PRWP minimum dwóch lat;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla PRWP.

4. Odznakę nadaje Dowódca PRWP na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy PRWP i odnotowuje w kronice PRWP.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca PRWP powołuje 5-osobową Komisję w składzie pięciu żołnierzy zawodowych.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy PRWP.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim 4/5 jej wszystkich członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy PRWP.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca PRWP z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy PRWP przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy PRWP.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących PRWP.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.