Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.222

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2013 r.

DECYZJA Nr 248/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Prawnego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "Odznaką", Departamentu Prawnego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór Odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji Odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin Odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Traci moc decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia Honorowej Odznaki Pamiątkowej Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Jubileuszowej Pamiątkowej Odznaki 80-lecia Departamentu Prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Roz. Min. Obr. Nar. poz. 83).
5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU PRAWNEGO

Skala 2,5:1

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU PRAWNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU PRAWNEGO

1. Odznaka pamiątkowa Departamentu Prawnego, zwana dalej "Odznaką", jest znakiem przynależności i symbolem uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za wzorową służbę i pracę na rzecz Departamentu Prawnego. Odznaka może być nadawa również innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla Departamentu Prawnego, przedstawicielom armii państw obcych.
2. Odznaka przedstawia krzyż czteroramienny, wzorowany na krzyżu maltańskim o wymiarach 40x40 mm. Ramiona Krzyża Odznaki o złotych krawędziach wypełnione są szafirową emalią. W górnym ramieniu umieszczono złote litery MON, natomiast w dolnym litery DP - oznaczające przynależność organizacyjną instytucji. Pośrodku krzyża umieszczono złoty § - symbol władzy prawnej. Odznaka jest dwupłaszczyznowa, tłoczona w metalu i powlekana emaliami "utwardzonymi termicznie". Autorem Odznaki jest Pan płk Robert PAŁETKO.
3. Nadawanie i pozbawianie prawa do posiadania Odznaki odbywa się na wniosek Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej Departamentu Prawnego, zwanej dalej "Komisją".
4. Komisję powołuje Dyrektor Departamentu Prawnego.
5. W skład Komisji wchodzi:

1) Przewodniczący - wskazany przez Dyrektora Departamentu Prawnego żołnierz zawodowy lub członek korpusu służby cywilnej;

2) Członkowie - dwaj żołnierze zawodowi, którzy przesłużyli w Departamencie Prawnym co najmniej dwa lata oraz dwaj członkowie korpusu służby cywilnej, którzy przepracowali w Departamencie Prawnym co najmniej dwa lata;

3) Sekretarz - wybrany na posiedzeniu Komisji, spośród jej członków.

6. Kadencja Komisji trwa trzy lata.
7. Uzupełnienie składu Komisji w czasie trwania kadencji dokonuje się bezpośrednio po ubyciu jej członka.
8. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do Odznaki;

2) prowadzenie ewidencji nadanych Odznak;

3) przedkładania wniosków do Dyrektora Departamentu Prawnego o nadanie bądź pozbawienie prawa do Odznaki.

9. Odznakę nadaje Dyrektor Departamentu Prawnego:

1) żołnierzom zawodowym - po 2 latach nienagannej służby w Departamencie Prawnym;

2) pracownikom Departamentu Prawnego - po 2 latach nienagannej pracy w Departamencie Prawnym;

3) osobom prawnym i fizycznym oraz byłym żołnierzom zawodowym szczególnie zasłużonym dla Departamentu Prawnego;

4) przedstawicielom armii państw obcych.

10. Fakt nadania Odznaki ogłasza się w Decyzji Dyrektora Departamentu Prawnego.
11. Odznakę wraz z legitymacją wręcza Dyrektor Departamentu Prawnego lub jego przedstawiciel z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby okolicznościach, zgodnie z przepisami ceremoniału wojskowego.
12. Szczegółowe Zasady noszenia Odznaki pamiątkowej określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby pozbawione prawa do Odznaki pamiątkowej nie noszą jej.
13. Odznakę pamiątkową albo jej miniaturkę można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego lewej klapie marynarki.
14. Wizerunek Odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach Departamentu Prawnego, za zgodą Dyrektora Departamentu Prawnego.
15. Prawo do posiadania Odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek. Ponadto prawa do Odznaki mogą być, w uzasadnionych przypadkach, pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek.
16. Decyzję o pozbawieniu prawa do Odznaki, z podaniem przyczyny, podejmuje Dyrektor Departamentu Prawnego z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji. Od decyzji Dyrektora Departamentu Prawnego przysługuje prawo odwołania na piśmie do Ministra Obrony Narodowej.
17. Osoba pozbawiona prawa do Odznaki oddaje legitymację przewodniczącemu Komisji.
18. Posiadaczowi Odznaki nie wolno jej użyczać, przekazywać lub wymieniać.
19. Z tytułu nadania Odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
20. Każda Odznaka jest oznaczona numerem ewidencyjnym. Do każdej Odznaki wydaje się imienną legitymację.
21. Koszt wykonania odznaki nie będzie obciążać budżetu resortu obrony narodowej.