Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.4.45

Akt indywidualny
Wersja od: 8 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRALNYCH WARSZTATÓW UZBROJENIA I ELEKTRONIKI LOTNICZEJ

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRALNYCH WARSZTATÓW UZBROJENIA I ELEKTRONIKI LOTNICZEJ

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ CENTRALNYCH WARSZTATÓW UZBROJENIA I ELEKTRONIKI LOTNICZEJ

1.
Odznaka pamiątkowa Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej, zwanych dalej "CWUiEL", jest symbolicznym wyróżnieniem nadawanym żołnierzom i pracownikom CWUiEL.
2.
Odznaka pamiątkowa jest dwuwarstwowa i wykonana w następujący sposób:
1)
Pierwszą warstwę stanowi jednoczęściowy element metalu o kształcie symbolizującym umocnienie fortyfikacyjne o wymiarach 40x40 mm, którego 1 mm obramowanie zabarwione jest kolorem RGB R153G0B0. Wewnętrzne obramowanie 0,7 mm stanowi zamknięta linia łamana dopasowana kształtem do odznaki w kolorze RGB 100%R80%G.
2)
Tło emblematu stanowi emalia w kolorze RGB R0G51B.
3)
Na powyższym elemencie umieszczono ponadto elementy siatki celowniczej wraz z symbolami elementów elektronicznych:
a)
diody prostowniczej
b)
tranzystora bipolarnego typu n-p-n;
4)
Wymienione detale wypełnia werniks o barwie RGB 100%R80%G.
5)
Druga warstwa zawiera 2 elementy, pierwszy to samolot SU-22 w ujęciu bocznym o wymiarach 27x9 mm, obrócony o kąt 42° w kolorze RGB 20% Black oraz numerem bocznym 3491. Numer boczny samolotu symbolizuje numer Jednostki Wojskowej. Drugi element to herb Nowego Dworu Mazowieckiego.
6)
Odznaka pamiątkowa o wymiarach 40x40 mm mocowana na gwintowanym słupku z nakrętką opatrzoną danymi wykonawcy i numerem odznaki.
3.
Odznaka pamiątkowa jest wydawana z legitymacją.
4.
Odznakę nosi się na środku lewej górnej kieszeni munduru wyjściowego zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5.
Odznakę pamiątkową można nosić do wizytowego ubioru cywilnego w jego lewej klapie.
6.
W skład Komisji do Spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", wchodzą:
1)
przewodniczący - zastępca kierownika CWUiEL;
2)
sekretarz - szef sekcji kontroli;
3)
członkowie:

- przedstawiciel korpusu oficerów,

- przedstawiciel korpusu podoficerów.

7.
Do podstawowych zadań Komisji należą:
1)
opiniowanie i przedstawianie Kierownikowi CWUiELi wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej;
2)
prowadzenie ewidencji nadanych odznak pamiątkowych i legitymacji;
3)
prowadzenie dokumentacji dokonanych wpłat przez uprawnionych i nabywanie odznak u producenta.
8.
Odznakę pamiątkową CWUiEL nadaje Kierownik CWUiEL na wniosek Komisji, fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym jednostki.
9.
Wniosek o nadanie odznaki podejmowany jest na posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 75% członków.
10.
Prawo do odznaki pamiątkowej przysługuje:
1)
Kierownikowi CWUiEL z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
aktualnie pełniącym służbę żołnierzom po przesłużeniu minimum dwóch lat od daty objęcia pierwszego stanowiska etatowego w CWUiEL;
3)
pracownikom wojska po przepracowaniu w warsztatach co najmniej dwóch lat;
4)
żołnierzom rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki;
5)
wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla CWUiEL na wniosek Komisji.
11.
Wręczenie odznaki pamiątkowej powinno odbywać się na uroczystych zbiórkach z okazji Święta CWUiEL, świąt państwowych i wojskowych oraz innych uroczystościach określonych decyzją Komisji.
12.
Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.
13.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Kierownik CWUiEL z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Kierownika przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki pamiątkowej. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
14.
Fakt nadania, względnie pozbawienia prawa do odznaki pamiątkowej odnotowuje się w rozkazie dziennym CWUiEL, a fakt nadania odznaki pamiątkowej w kronice CWUiEL.
15.
Posiadaczom odznak pamiątkowych nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu ich posiadania.
16.
Koszty wykonania odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.