Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 21. Batalionu Logistycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.211

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 171/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 21. Batalionu Logistycznego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 21. Batalionu Logistycznego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZOR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. BATALIONU LOGISTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. BATALIONU LOGISTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 21. BATALIONU LOGISTYCZNEGO

1.
Odznaka pamiątkowa 21. Batalionu Logistycznego, zwanego dalej 21. blog., będzie zewnętrznym symbolem współpracy żołnierskiej, przynależności oraz nienagannej służby i pracy w szeregach batalionu. Celem wprowadzenia odznaki jest kultywowanie chlubnych tradycji jednostek górskich i podhalańskich oraz logistycznych.
2.
Odznakę pamiątkową 21. Batalionu Logistycznego stanowi stylizowany stalowy orzeł (jest on symbolem podkreślającym związek Batalionu z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich) trzymający w szponach herb miasta Rzeszowa. Orzeł umieszczony jest na krzyżu kawalerskim barwy białej z żółtą oblamówką (barwa żółta nawiązuje do barw pododdziałów logistycznych 21. BSP),. Na ramionach krzyża umieszczone są czarnej barwy: liczba "21" - określająca numer batalionu (górne ramię), litery "b" i "log" - określające nazwę batalionu (lewe i prawe ramię).
3.
Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "odznaką", przysługuje:
1)
Dowódcy Batalionu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom po przesłużeniu w batalionie co najmniej roku;
3)
pracownikom wojska po przepracowaniu w batalionie co najmniej dwóch lat;
4)
wyjątkowo, na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją" - żołnierzom rezerwy oraz innym osobom fizycznym i prawnym, współpracujących z batalionem, a także szczególnie zasłużonym dla batalionu.
4.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją.
5.
Odznakę nadaje dowódca 21. blog na wniosek Komisji.
6.
Prawo zgłaszania kandydatur do odznaki przysługuje Komisji oraz przełożonym od szczebla dowódcy kompanii i równorzędnym.
7.
Wniosek o nadanie odznaki Komisja rozpatruje w głosowaniu jawnym większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
8.
Odznaka batalionu wręczana jest z okazji świąt państwowych i wojskowych, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.
9.
Odznakę nosi się pośrodku lewej kieszeni munduru wyjściowego.
10.
Komisję powołuje dowódca 21. blog. W skład Komisji wchodzą:
1)
Zastępca Dowódcy Batalionu - przewodniczący;
2)
Szef Sekcji Wychowawczej - sekretarz;
3)
Pomocnik Dowódcy do Spraw Podoficerów - skarbnik;
4)
Członkowie: Mąż zaufania korpusu oficerów;

Mąż zaufania korpusu podoficerów;

Mąż zaufania korpusu szeregowych.

11.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszego regulaminu;
2)
opracowywanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie odznaki pamiątkowej;
3)
przygotowanie odznak i legitymacji do ich przyznania;
4)
opracowywanie projektów punktów do rozkazu o przyznaniu odznak oraz decyzji o ich pozbawieniu;
5)
rozpatrywanie spornych spraw związanych z przyznawaniem oraz pozbawianiem odznaki.
12.
Odznaki zamawia u wytwórcy, przechowuje oraz prowadzi "Rejestr wydawanych odznak", oficer wyznaczony rozkazem dziennym przez dowódcę 21 blog. Dba on również o to, aby odznaki wykonywane były zgodnie z ustalonym wzorem.
13.
Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i wykroczenia popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek oraz w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.
14.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Dowódca Batalionu z inicjatywy Komisji, albo na uzasadniony wnioskek innych żołnierzy Batalionu.
15.
Od decyzji wskazanej w pkt 14 przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
16.
Koszty wykonania legitymacji, matrycy i kolejnych egzemplarzy odznaki pamiątkowej 21. blog nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.