Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.116

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 92/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej "odznaką", 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

16. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ

16. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 16. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

1.
Odznakę pamiątkową 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwaną dalej "odznaką", nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania ofiarnej oraz sumiennej służby i pracy. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników, której spoiwem są tradycje jednostki wojskowej, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Odznaka jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej "16. WOG". Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie służby i pracy, jak również propagowanie 16. WOG w środowisku cywilnym.
2.
Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego emaliowanego barwy czarnej z pomarańczową obwódką na obrzeżach. Barwa czarno-pomrańczowa symbolizuje służby techniczno-logistyczne. Na krzyżu umieszczony jest herb Drawska Pomorskiego. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się miecz (symbol służby uzbrojenia) skrzyżowany ze stylizowanym kłosem (symbol jednostek kwatermistrzowskich) w barwach srebra oksydowanego. W tle widnieje srebrzysty wieniec zębaty, nawiązujący do pododdziałów remontowych oraz służb technicznych.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Komendantowi 16. WOG z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom po minimum roku nienagannie pełnionej służby w 16. WOG;
3)
pracownikom wojska po minimum dwóch latach nienagannej pracy w 16. WOG;
4)
żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych 16. WOG za szczególne zasługi;
5)
wyjątkowo, na wniosek Komisji do spraw Odznaki Pamiątkowej, zwanej dalej "Komisją", innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 16. WOG.
4.
Jeden egzemplarz odznaki zostanie przekazany do Muzeum Wojska Polskiego.
5.
Odznakę nadaje wraz z legitymacją. Może być noszona ona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
6.
Odznakę nadaje Komendant 16. WOG na wniosek Komisji.
7.
Fakt nadania odznaki ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta i odnotowuje się w Kronice 16. WOG.
8.
Odznakę wręcza się na uroczystej zbiórce:
1)
z okazji świąt państwowych i wojskowych;
2)
w dniu święta 16. WOG;
3)
w dniu przekazania stanowiska Komendanta 16. WOG;
4)
w dniu odejścia z zawodowej służby wojskowej lub pracy;
5)
w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;
6)
w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.
9.
Komisję powołuje Komendant 16. WOG w składzie:
1)
kierownik sekcji wychowawczej;
2)
mąż zaufania oficerów;
3)
mąż zaufania podoficerów.
Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród jej składu. Komisję powołuje się na okres jednego roku.
10.
Do obowiązków Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa do jej posiadania;
2)
prowadzenie ewidencji nadanych odznak.
11.
Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują jakiekolwiek prawa czy przywileje z tytułu jej posiadania.
12.
Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
13.
Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.
14.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant 16. WOG z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Komendanta 16. WOG.
15.
Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna.
16.
Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką za zgodą Komendanta.
17.
Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.