Wprowadzenie odznaki honorowej "Bezpieczeństwo Lotów". - OpenLEX

Wprowadzenie odznaki honorowej "Bezpieczeństwo Lotów".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.4.38

Akt indywidualny
Wersja od: 21 kwietnia 2004 r.

DECYZJA Nr 85/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki honorowej "Bezpieczeństwo Lotów"

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 12, w związku z § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się odznakę honorową "Bezpieczeństwo Lotów", zwaną dalej "odznaką".
2.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji*;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji*.
3.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji*.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

____________________

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.