Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.13.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 września 1991 r.
w sprawie wprowadzenia maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych energii cieplnej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się maksymalny wskaźnik wzrostu cen umownych energii cieplnej - SWW 032 w wysokości 1,005.
2. Maksymalny wskaźnik wzrostu cen liczony jest w stosunku do cen ostatnio stosowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, ustalonych dla tych samych jednostek rozliczeniowych.
§  2.
1. W okresie obowiązywania zarządzenia jednostki gospodarcze (sprzedawcy) ustalają ceny dla dotychczas stosowanych jednostek rozliczeniowych przy sprzedaży energii cieplnej.
2. W przypadku zmiany ryczałtowej formy rozliczeń za energię cieplną (za 1 m2 powierzchni użytkowej, za 1 zamieszkałą osobę) na opłaty za faktycznie pobraną ilość energii cieplnej według wskazań urządzeń pomiarowych należy dokonać przeliczenia ceny ostatnio stosowanej na nową jednostkę.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1991 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1991 r.