Wprowadzenie kryteriów wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplomowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2020.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia kryteriów wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplomowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych "Kryteria wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów oraz prac dyplomowych", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Kwalifikację archiwalną prac dyplomowych, zakwalifikowanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia do materiałów archiwalnych, można zweryfikować z zastosowaniem jego kryteriów.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Kryteria wartościowania dokumentacji akt osobowych studentów i prac dyplomowych

1.
Do materiałów archiwalnych kwalifikuje się akta osobowe studentów i prace dyplomowe wytworzone do zakończenia roku akademickiego 1951/1952.
2.
Akta osobowe studentów i prace dyplomowe wytworzone po zakończeniu roku akademickiego 1951/1952 można zakwalifikować do materiałów archiwalnych w całości lub w części według kryteriów dotyczących:
1)
osób:
a)
które otrzymały dyplom z wyróżnieniem,
b)
wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami (np.: stypendyści ministra, fundacji, laureaci konkursów, zawodów sportowych),
c)
represjonowanych i dyskryminowanych, w tym skreślonych z listy studentów (np.: z przyczyn politycznych, społecznych, narodowościowych),
d)
będących samodzielnymi pracownikami naukowymi,
e)
wybitnych, znanych z różnych dziedzin życia publicznego,
2)
wartości historycznej prac:
a)
o znaczeniu nowatorskim i prekursorskim na danym etapie rozwoju nauki lub wnoszących nowe wartości poznawcze,
b)
wnoszących wkład do historii regionu, na danym etapie jego rozwoju,
c)
dotyczących historii uczelni,
d)
opublikowanych przez uczelnię

- przy czym, niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, kwalifikuje się do materiałów archiwalnych akta osobowe studentów i prace dyplomowe co najmniej jednej osoby z każdego kierunku studiów z każdego roku akademickiego.

3.
Akta osobowe studentów i prace dyplomowe w uczelniach artystycznych można zakwalifikować do materiałów archiwalnych w całości.
4.
W przypadku gromadzenia akt osobowych studentów i prac dyplomowych w osobnych zbiorach, ich kwalifikacji dokonuje się równolegle i do materiałów archiwalnych zalicza się komplet dokumentacji danej osoby.
5.
W przypadku zakwalifikowania do materiałów archiwalnych teczki akt osobowych studenta z danego stopnia studiów, do materiałów archiwalnych kwalifikuje się również jego teczki z pozostałych stopni studiów w danej uczelni.
6.
Do akt osobowych doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-5, natomiast dokumentację przewodów doktorskich oraz rozpraw doktorskich kwalifikuje się do materiałów archiwalnych.