Wprowadzenie karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - OpenLEX

Wprowadzenie karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.2.72

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 274/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953) postanawia się co następuje:
§  1.
Wprowadza się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kartę audytu wewnętrznego, stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.
Traci moc decyzja nr 6/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 42).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Karta audytu wewnętrznego

§  1.
Karta Audytu Wewnętrznego, zwana dalej "Kartą", określa zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej CBA, a w szczególności:
1)
cele i zadania audytu wewnętrznego;
2)
zakres audytu wewnętrznego;
3)
prawa i obowiązki audytorów wewnętrznych;
4)
prawa i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych CBA związane z prowadzonym audytem;
5)
sposób dokumentowania ustaleń audytu oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń audytu.
§  2.
Użyte określenia oznaczają:
1)
analiza ryzyka - proces, którego elementami są identyfikacja, oszacowanie oraz hierarchizacja pojedynczych zdarzeń (wydarzeń lub okoliczności), mogących niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie określonego celu;
2)
funkcjonariusz - funkcjonariusza i pracownika CBA;
3)
informacje operacyjne - informacje wynikające z przeprowadzonego przez audytora wewnętrznego kompleksowego przeglądu realizacji zadań i celów jednostek organizacyjnych CBA, a mającego na celu ocenę sprawności, oszczędności i skuteczności działania tych jednostek;
4)
kontrola zarządcza - ogół działań nadzorczych, kontrolnych i analitycznych podejmowanych przez Szefa CBA, jego zastępców oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych CBA, w celu zapewnienia najwyższych standardów efektywnego, oszczędnego i zgodnego z prawem działania;
5)
ryzyko - prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia, które może niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie danego celu;
6)
zarządzanie ryzykiem - podejmowany proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych zdarzeń lub sytuacji, mający na celu dostarczenie racjonalnego zapewnienia, że cele jednostki zostaną zrealizowane.
§  3.
1.
Audyt wewnętrzny jest niezależną i obiektywną działalnością, której celem jest wspieranie Szefa CBA w realizacji celów i zadań CBA przez systematyczną ocenę systemów kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2.
Rola audytu wewnętrznego polega na wykrywaniu i oszacowaniu potencjalnego ryzyka, które może wystąpić w ramach działania jednostek organizacyjnych CBA oraz na badaniu i ocenianiu adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostkami.
3.
Audyt wewnętrzny obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary działania CBA, w szczególności:
1)
badanie legalności działań, tj. zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także zgodności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa;
2)
przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej;
3)
badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
4)
badanie efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów CBA;
5)
ocenę dostosowania działań CBA do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.
4.
Audyt wewnętrzny realizuje swoje zadania poprzez:
1)
identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością CBA;
2)
ocenę efektywności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli zarządczej;
3)
dostarczania kierownictwu CBA racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy kontroli funkcjonujące w Biurze działają prawidłowo;
4)
przedstawienie wniosków i zaleceń (rekomendacji) mających na celu poprawę funkcjonowania CBA.
5.
Realizacja zadania audytowego polega na rzetelnym i obiektywnym:
1)
ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu go stanem pożądanym;
2)
ustaleniu i analizie uchybień, ich przyczyn i skutków;
3)
przedstawieniu zaleceń mających na celu usunięcie nieprawidłowości lub wprowadzenie usprawnień.
§  4.
1.
Audyt wewnętrzny w CBA realizowany jest przez Zespół Audytu Wewnętrznego zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół podlega bezpośrednio Szefowi CBA.
3.
W skład zespołu wchodzi Koordynator Zespołu, audytorzy oraz osoby nabywające uprawnienia.
4.
W zakresie planowania i realizacji audytów oraz składania sprawozdań Zespół zachowuje niezależność, a wszelkie próby ograniczenia audytu powinny być zgłaszane Szefowi CBA.
5.
Pracami zespołu kieruje Koordynator Zespołu, zwany dalej "Koordynatorem".
6.
Koordynator jest odpowiedzialny za:
1)
efektywną koordynację działalności komórki audytu wewnętrznego, zgodnie właściwymi w tym zakresie przepisami prawa;
2)
opracowanie przez audytorów rocznego (operacyjnego) planu audytu na podstawie wyników analizy ryzyka;
3)
rzetelne i profesjonalne wykonanie przez audytorów zadań audytowych przewidzianych w planie audytu jak również zadań pozaplanowych;
4)
opracowanie przez audytorów sprawozdań po zakończeniu zadania audytowego, a po zatwierdzeniu przez Szefa CBA przekazanie ich kierownikom jednostek organizacyjnych, objętych zakresem zadania audytowego;
5)
rozwój zawodowy funkcjonariuszy Zespołu.
7.
Podczas planowania i wykonywania zadań audytowych Koordynator powinien brać pod uwagę, o ile jest to możliwe, plan czynności kontrolnych i sprawdzających, wykonywanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne instytucje kontrolne tak w celu uniknięcia niepotrzebnego nakładania się kontroli i audytów.
8.
Przy dokonywaniu analizy ryzyka Koordynator uwzględnia wyniki kontroli i sprawdzeń dokonanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne instytucje kontrolne.
9.
Koordynator może porozumiewać się z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi instytucjami kontrolnymi za zgodą lub w porozumieniu z Szefem CBA.
10.
Dokumentacja z przeprowadzania audytu wewnętrznego, w tym sprawozdania i notatki z czynności sprawdzających, może być udostępniana Najwyższej Izbie Kontroli i innym instytucjom kontrolnym za zgodą Szefa CBA, z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  5.
1.
Każdy z audytorów wchodzących w skład Zespołu jest odpowiedzialny za:
1)
opracowanie rocznego planu audytu na podstawie wyników analizy ryzyka, uwzględniającej działania wszystkich jednostek organizacyjnych CBA;
2)
rzetelną i profesjonalną realizację zadań audytowych przewidzianych w planie audytu wewnętrznego oraz poza planem.
2.
Audytor wewnętrzny:
1)
jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz uznaną praktyką audytu wewnętrznego;
2)
jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego w wszystkich obszarach działalności jednostek organizacyjnych CBA;
3)
ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem danej jednostki organizacyjnej CBA, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do wykonywania z nich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4)
ma prawo dostępu do pomieszczeń jednostek organizacyjnych CBA;
5)
ma prawo żądać od kierowników jednostek organizacyjnych CBA i funkcjonariuszy CBA informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego;
6)
może z własnej inicjatywy składać wnioski, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych CBA;
7)
nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych CBA, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego wspomaga Szefa CBA we właściwej realizacji tych procesów;
8)
nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa;
9)
nie może przyjmować zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania jednostką organizacyjną CBA;
10)
nie może przez co najmniej 12 miesięcy oceniać działalności jednostki organizacyjnej CBA w której pracował bądź pełnił służbę;
11)
w zakresie wykonywania swoich zadań współpracuje z audytorami zewnętrznymi, a także z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli i innymi instytucjami kontrolnymi.
3.
Każdy z audytorów jest zobowiązany do:
1)
sporządzania sprawozdań z zadań audytowych, w których przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego; sposób i tryb przekazywania sprawozdania kierownikowi jednostki audytowanej określają odrębne przepisy;
2)
systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
3)
powiadomienia Szefa CBA za pośrednictwem Koordynatora o każdym przypadku ograniczenia zakresu audytu;
4)
w przypadku dostrzeżenia znamion czynów, które według jego oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych; postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, powiadomienia o tych faktach Szefa CBA, za pośrednictwem Koordynatora.
4.
Audytor:
1)
nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych CBA, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wspomaga Szefa CBA we właściwej realizacji tych procesów;
2)
nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa;
3)
nie może przyjmować zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania jednostką organizacyjną CBA;
4)
nie może przez co najmniej 12 miesięcy oceniać działalności jednostki organizacyjnej CBA w której pracował bądź pełnił służbę.
§  6.
1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA, w których realizowane są zadania audytowe mają prawo do uczestniczenia w zadaniu, w szczególności:
1)
składania wyjaśnień z zakresu przedmiotu zadania audytowego;
2)
zapoznania się z ustaleniami audytora zawartymi w projekcie sprawozdania;
3)
składania uwag do ustaleń zawartych w projekcie sprawozdania.
2.
Kierownicy i funkcjonariusze jednostek organizacyjnych CBA są obowiązani do przekazywania w terminie wskazanym przez audytora materiałów z zakresu działania ich jednostek i realizowanych zdań, które audytor uzna za konieczne do realizacji zadania audytowego.
3.
Kierownicy i funkcjonariusze jednostek organizacyjnych CBA mają obowiązek współpracować z audytorami wewnętrznymi w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz identyfikacji i monitorowania procesów zachodzących w CBA.
4.
Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA, w których przeprowadzony został audyt i którym zostało przekazane sprawozdanie zatwierdzone przez Szefa CBA, mają obowiązek przedłożyć Koordynatorowi informację o wykonaniu zawartych tam zaleceń, w terminie do końca stycznia każdego roku.