Wprowadzenie jednolitego tekstu branżowego planu kont jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.11.85

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu branżowego planu kont jednostek organizacyjnych państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe

Ek-0102-6/08

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.), a także § 6 i 8, ust. 1, pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania statutu PGL Lasy Państwowe, jak też w związku z art. 10, ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst w Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zarządzam, co następuje.

§  1.
1.
Wprowadza się do stosowania jednolity tekst branżowego planu kont jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2.
Jednolity tekst, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia zmiany do zarządzenia nr 79 z 6 września 2001 r. w sprawie branżowego planu kont jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzone:

- zarządzeniem nr 73 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 8 grudnia 2004 r.,

- zarządzeniem nr 47 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 19 września 2006 r.,

- zarządzeniem nr 74 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 14 października 2008 r.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.