Wprowadzenie "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. - OpenLEX

Wprowadzenie "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

ZO.2621.23.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 1 pkt 14 ww. Statutu - zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu".
2. 
"Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2. 
Traci moc Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenie "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (ZO-021-1-5/11).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

______________

4 § 8 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.