Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. - OpenLEX

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2019 r.

DECYZJA Nr 168
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Leśnym Banku Genów Kostrzyca

EO.0180.17.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także § 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§  1. 
1. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw.
2. 
Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. 
Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w systemie tradycyjnym.
§  2. 
Dyrektora Leśnego Banku Genów zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:
1)
wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
2)
zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników;
3)
koordynatora czynności kancelaryjnych - pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu EZD.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.