Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. - OpenLEX

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 173
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

EO.0180.18.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także § 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§  1. 
1. 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw.
2. 
Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3. 
Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w systemie tradycyjnym.
§  2. 
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:
1)
wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
2)
zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników biura RDLP;
3)
koordynatora czynności kancelaryjnych - pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu EZD.
§  3. 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podejmuje decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego narzędzia EZD PUW jako podstawowego systemu kancelaryjnego w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, we wcześniejszym porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.