B.I.LP.2018.7.116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2018 r.

DECYZJA Nr 94
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

OR.0180.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. przepisem art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach, a także § 3 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  Z dniem 16 kwietnia 2018 r. wprowadza się system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) jako podstawowy system kancelaryjny dokumentujący przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2.  Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
3.  Sprawy niezakończone, które były prowadzone w sposób tradycyjny, po wskazaniu systemu EZD dalej prowadzone są w systemie tradycyjnym.
§  2.  Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zobowiązuję do dostosowania wewnętrznych uregulowań obowiązujących w biurze Regionalnej Dyrekcji LP do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w szczególności do wskazania:
1) wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze RDLP poprzez określenie klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, które będą prowadzone w systemie tradycyjnym;
2) zakresu dostępu do danych zawartych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), niezbędnego do pełnienia obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników biura RDLP;
3) koordynatora czynności kancelaryjnych - pracownika odpowiedzialnego za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu EZD.
§  3.  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podejmuje decyzję w zakresie wprowadzania elektronicznego zarządzania dokumentacją z wykorzystaniem informatycznego narzędzia EZD PUW jako podstawowego systemu kancelaryjnego w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej LP.
§  4.  Decyzja wchodzi wżycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 16 kwietnia 2018 r.