Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.8/9.134

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytycznych do opracowania Programu Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe"

OB.160.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1.  Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytyczne do opracowania Programu Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Uchyla się Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015-2030" (zn.: OF.011.4.2015.PM).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYTYCZNE

do opracowania Programu Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

§  1. 
1.  Niniejsze Wytyczne do opracowania Programu Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zwane dalej Wytycznymi) stanowią podstawę do opracowania Programu Gospodarowania Zasobami Lokalowymi (zwanego dalej Programem), obejmującego zasoby lokalowe, w tym mieszkaniowe, z wyłączeniem budynków gospodarczych, poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.  Właściwymi do opracowania Programu są kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
3.  Zwolnienie z obowiązku opracowania Programu może nastąpić w przypadku Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych i zakładów o zasięgu krajowym za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz w przypadku zakładów o zasięgu regionalnym za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Zgodę lub odmowę należy wydać w ciągu jednego miesiąca od złożenia pisemnej prośby o zwolnienie.
§  2.  Użyte w niniejszych Wytycznych określenia oznaczają:
1) zasób lokalowy - siedziby jednostek oraz budynki i lokale mieszkalne, zwane dalej lokalami;
2) kancelaria leśniczego - pomieszczenie biurowe leśnictwa, znajdujące się w budynku mieszkalnym (leśniczówka) lub w innym budynku, przeznaczone do wykonywania czynności kancelaryjnych (administracyjnych) i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa, w ramach prowadzonej gospodarki leśnej;
3) siedziba jednostki:
a) dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - budynek biurowy,
b) dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - budynek biurowy,
c) dla nadleśnictw - budynek biurowy nadleśnictwa i dla leśnictw - kancelarie leśniczych,
d) dla zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym - budynek biurowy;
4) lokal niezbędny - lokal przydatny na potrzeby racjonalnej gospodarki leśnej, przeznaczony do zamieszkania przez pracownika uprawnionego do mieszkania bezpłatnego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) oraz lokal pozostały niezbędny;
5) lokal pozostały niezbędny - lokal przydatny na potrzeby racjonalnej gospodarki leśnej, w szczególności:
a) o znacznej wartości księgowej lub rynkowej,
b) wykorzystywany w innych rodzajach działalności (np. gospodarce łowieckiej, rybackiej),
c) posiadający dużą wartość historyczną,
d) posiadający dużą wartość edukacyjną,
e) uwzględniający lokalną specyfikę struktury rynku mieszkaniowego,
f) ze względu na lokalizację;
6) lokal zbędny - lokal nieprzydatny na potrzeby racjonalnej gospodarki leśnej, którego dalsze utrzymywanie w zasobach Lasów Państwowych nie służyłoby gospodarności, celowości i rzetelności gospodarki leśnej, lokal przeznaczony do sprzedaży, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz. U. poz. 1206), a także lokal do likwidacji lub przekazania oraz lokal, o którym mowa w § 7 Wytycznych;
7) lokal przewidziany do zmiany przeznaczenia - lokal mieszkalny przewidziany do zmiany jego zagospodarowania na np. kancelarie, obiekty przewidziane do wykorzystania w projektach rozwojowych itp.;
8) lokal trudnozbywalny - lokal ujęty w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych, który pomimo podjętych prób zbycia nie został sprzedany, w szczególności:
a) lokal wykorzystywany bez umowy,
b) lokal, którego najemca nie skorzystał z prawa do jego nabycia,
c) lokal, który jest pustostanem w złym stanie technicznym,
d) lokal wpisany do rejestru zabytków;
9) lokal z nieuregulowanym stanem prawnym - w szczególności lokal, dla którego ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niego prawa rzeczowe.
§  3. 
1.  Celem Programu jest określenie odpowiedniego stanu ilościowego lokali niezbędnych i przydatnych do realizacji racjonalnej gospodarki leśnej poprzez:

a) opracowanie koncepcji funkcjonowania jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w zakresie infrastruktury lokalowej uwzględniającej specyfikę i potrzeby jednostki w perspektywie do roku 2035;

b) analizę możliwości wykorzystania aktualnego zasobu lokalowego oraz określenie sposobu postępowania z lokalami zbędnymi;

c) analizę niezbędnych nakładów inwestycyjnych mających na celu osiągnięcie stanu pożądanego;

d) optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury.

2.  Podstawą koncepcji funkcjonowania jednostki w zakresie infrastruktury lokalowej powinny być dla:

a) Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - siedziba jednostki;

b) regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - siedziba jednostki;

c) nadleśnictw - siedziba nadleśnictwa i siedziby leśnictw oraz mieszkania leśniczych i nadleśniczego, a także inne lokale mieszkalne niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarki leśnej;

d) zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym - siedziba jednostki.

§  4.  Program powinien zawierać:
1) Część opisową obejmującą prezentację koncepcji funkcjonowania jednostki w zakresie infrastruktury lokalowej, w tym mieszkaniowej, wraz z uzasadnieniem. Część opisowa powinna w szczególności uwzględniać specyfikę i lokalne potrzeby jednostki oraz lokalne uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne w perspektywie do roku 2035. Wiąże się to z analizą przede wszystkim:
a) stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych,
b) kosztów utrzymania lub nakładów na budowę nowych środków trwałych (w tym związanych z realizacją projektów rozwojowych LP),
c) struktury wiekowej pracowników.
2) Wykaz budynków stanowiących siedziby jednostek i lokali mieszkalnych objętych Programem, zgodnie ze wzorem nr 1, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
3) Wykaz lokali sprzedanych w latach 2008-2017, zgodnie ze wzorem nr 2, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
4) Wykaz lokali niezbędnych, zgodnie ze wzorem nr 3, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
5) Wykaz lokali zbędnych, zgodnie ze wzorem nr 4, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
6) Wykaz lokali pozostałych niezbędnych z uzasadnieniem zakwalifikowania lokali do tej kategorii, zgodnie ze wzorem nr 5, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
7) Wykaz pustostanów z planem ich zagospodarowania, zgodnie ze wzorem nr 6, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
8) Wykaz lokali trudnozbywalnych z uzasadnieniem zakwalifikowania ich do tej kategorii, zgodnie ze wzorem nr 7, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
9) Wykaz lokali przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uzasadnieniem, zgodnie ze wzorem nr 8, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
10) Wykaz lokali z nieuregulowanym stanem prawnym zgodnie ze wzorem nr 9, znajdującym się w załącznikach tabelarycznych do Wytycznych.
§  5. 
1.  Tworząc koncepcję funkcjonowania nadleśnictwa w zakresie infrastruktury lokalowej, należy założyć, że podstawowym modelem funkcjonowania leśnictw są kancelarie leśniczego (pomieszczenia biurowe leśnictw) wraz z mieszkaniem leśniczego, zwane dalej leśniczówką. Podstawą wyboru koncepcji przez właściwych kierowników jednostek przy tworzeniu Programu powinna być identyfikacja indywidualnych potrzeb jednostki.
2.  Wybór leśniczówki jako optymalnego rozwiązania powinien uwzględniać:

a) strategiczne położenie wobec szlaków wywozowych i kompleksów leśnych;

b) wartość rynkową;

c) wykorzystywanie w innych rodzajach działalności, np. gospodarce łowieckiej, rybackiej;

d) wartość historyczną lub edukacyjną;

e) ułatwienie dostępności dla interesantów;

f) lokalną specyfikę struktury rynku mieszkaniowego.

3.  Dopuszcza się funkcjonowanie innych modeli kancelarii leśniczego. Ze względu na uwarunkowania lokalne i regionalne można poprzestać na zapewnieniu leśniczym tylko kancelarii, a tym samym odstąpić od utrzymywania liczby leśniczówek równej liczbie leśnictw.
4.  Przez inne modele funkcjonowania kancelarii leśniczego rozumie się możliwość budowy samodzielnych kancelarii leśnictwa z zachowaniem standardów określonych zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa. W uzasadnionych okolicznościach dopuszczalnym rozwiązaniem jest zapewnienie pomieszczenia biurowego w innych budynkach (niebędących w zarządzie Lasów Państwowych), na zasadzie udostępnienia go przez podmiot obcy. Mając na uwadze właściwe kształtowanie wizerunku Lasów Państwowych, nie dopuszcza się projektowania pomieszczeń biurowych w obiektach typu kontener.
5.  W przypadku wyboru budowy samodzielnej kancelarii możliwym rozwiązaniem jest połączenie kancelarii dwóch lub trzech leśnictw ze wspólnymi pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników i klientów, pozwalające na racjonalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu standardu określonego zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa. Planowana lokalizacja takiej kancelarii powinna uwzględniać między innymi: położenie względem leśnictw, dla których jest przeznaczona, własność gruntu oraz dogodną dostępność dla każdego z leśniczych oraz interesantów.
6.  W przypadku leśniczówek, w których kancelaria nie spełnia wymagań określonych zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa, należy niezwłocznie podjąć niezbędne działania dostosowujące wymienione obiekty do wymaganego standardu, np. poprzez przebudowę istniejącego obiektu, budowę samodzielnej kancelarii leśniczego bądź też budowę nowej leśniczówki.
§  6.  Umieszczenie zbędnych mieszkań w wykazie, o którym mowa w § 4 pkt 5, z oznaczonym rokiem planowanej sprzedaży, nie jest równoznaczne z przygotowaniem do sprzedaży, lecz informuje o spełnieniu przesłanki prawnej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Wykaz ten jest dokumentem wewnętrznym, którego w żaden sposób nie można utożsamiać z wykazem, o którym mowa w art. 40a ust. 8 ustawy o lasach, podlegającym zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i publikowanym w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w prasie.
§  7.  W przypadku lokalu zajmowanego przez pracownika uprawnionego do mieszkania bezpłatnego, położonego w budynku wielorodzinnym, pełniącego wyłącznie funkcje mieszkalne, który znajduje się w złym stanie technicznym lub leży w niewłaściwej lokalizacji, dopuszcza się zakwalifikowanie go do lokali zbędnych. Przedmiotowa kwalifikacja lokalu oznacza jego stan docelowy.
§  8. 
1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych składają do zatwierdzenia opracowany Program Gospodarowania Zasobami Lokalowymi w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych Wytycznych.
2.  Opracowanie Programu powinno być dokonane przy współuczestnictwie przedstawicieli organizacji związkowych działających w danej jednostce.
3.  W przypadku braku współpracy przedstawicieli organizacji związkowych przy opracowaniu Programu kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada Program do zaopiniowania organizacjom związkowym działającym w danej jednostce. Organizacje związkowe zobowiązane są do złożenia pisemnych opinii w terminie 7 dni od daty otrzymania Programu.
4.  Po otrzymaniu opinii lub po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada Program wraz z opinią lub informacją o jej braku kierownikowi jednostki nadrzędnej.
5.  Kierownik jednostki nadrzędnej w terminie 3 miesięcy zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia Programu, ze wskazaniem przyczyn odmowy i terminem opracowania zmiany Programu.
6.  Wszelkie zmiany w zatwierdzonym Programie wymagają przeprowadzenia ponownego postępowania, o którym mowa w ust. 2-5.
7.  Wykazy o których mowa w § 4 ust. 4-6, podaje się do wiadomości pracownikom i najemcom na ich żądanie.
§  9.  Obowiązujące Polityki mieszkaniowe opracowane na podstawie Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. (zn.: OF.011.4.2015.PM) przestają obowiązywać z dniem zatwierdzenia, o którym mowa w § 8 ust. 5.

ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE

Wzory 1-9

Wykaz budynków stanowiących siedziby jednostek i lokali mieszkalnych objętych Programem Gospodarowania Zasobami Lokalowymi (wzór nr 1)

Lp.Rodzaj inwentarzaNr

inwentarza nadrzędny

Nr inwentarza pod nr. nadrzędnym (M11, M20)Adres administracyjnyAdres leśny (obręb, oddział, pododdział)Data nabyciaWartość księgowa netto (inwentarza nadrzędnego)Uwagi*
1.
2.
3.
4.
5.
* Oznaczyć właściwą siedzibę jednostki.

Budynki i lokale mieszkalne sprzedane w latach 2008-2018 (wzór nr 2)

Lp.Struktura sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie ustawy o lasach 2008Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w latach 2008-2018Razem
2008200920102011201220132014201520162017
1.art. 40aNajemca - zastępca nadleśniczego
2.Najemca - główny księgowy
3.Najemca - inżynier nadzoru
4.Najemca - podleśniczy
5.Najemca - strażnik leśny
6.Najemca - pracownik nadleśnictwa
7.Najemca - były pracownik lub osoba bliska
8.Najemca - osoba obca
9.Pustostany - pracownicy i byli pracownicy LP
10.Lokale przekazane gminie
11.art. 38Pozostali nabywcy
12.Likwidacja
Ogółem:

Wykaz budynków i lokali niezbędnych* (wzór nr 3)

Lp.Nr

inwentarza

Rodzaj inwentarzaAdres administracyjnyKod grupy obiektuUwagi
nadleśniczówkamieszkanie leśniczegopozostałe
101110121020
1.
2.
3.
4.
5.
Ogółem [szt.]:
* Oznaczyć znakiem "x" właściwą kolumnę.

Wykaz budynków i lokali zbędnych* (wzór nr 4)

Lp.Nr

inwentarza

Rodzaj inwentarzaAdres administracyjnyKod grupy obiektu*Uwagi
sprzedażlikwidacjaprzekazanietrudnozbywalne
1040108010501041
1.
2.
3.
4.
5.
Ogółem [szt.]:
* Oznaczyć rokiem planowanego rozchodu właściwą kolumnę z kodem grupy obiektu.

Wykaz lokali pozostałych niezbędnych z uzasadnieniem zakwalifikowania lokali do tej kategorii* (wzór nr 5)

Lp.Nr

inwentarza

Rodzaj inwentarzaAdres administracyjnyUwagi - kod grupy obiektu 1020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych będących pustostanami z planem ich zagospodarowania* (wzór nr 6)

Lp.Nr inwentarzaRodzaj inwentarzaAdres administracyjnyDodatkowy kod grupy obiektu poza 1030RokUwagi
1.
2.
3.
4.
5.
* Plan zagospodarowania należy umieścić w kolumnie Uwagi, termin realizacji umieścić w kolumnie Rok.

Wykaz lokali trudnozbywalnych z uzasadnieniem zakwalifikowania ich do tej kategorii* (wzór nr 7)

Lp.Nr

inwentarza

Rodzaj inwentarzaAdres administracyjnyUwagi - kod grupy obiektu 1041
1.
2.
3.
4.
* Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi.

Wykaz budynków i lokali przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uzasadnieniem* (wzór nr 8)

Lp.Nr

inwentarza

Rodzaj inwentarzaAdres administracyjnyZmiana przeznaczenia*Uwagi - kod grupy obiektu 1060
1
2
3
4
* Oznaczyć rokiem planowanej zmiany przeznaczenia właściwą kolumnę. Uzasadnienie należy umieścić w kolumnie Uwagi.

Wykaz budynków i lokali z nieuregulowanym stanem prawnym* (wzór nr 9)

Lp.Nr

inwentarza

Rodzaj inwentarzaAdres administracyjnyZbędny*Niezbędny*Uwagi - kod grupy obiektu 1070
1.
2.
3.
4.
* Oznaczyć znakiem "x" właściwą kolumnę. Krótki opis stanu należy umieścić w kolumnie Uwagi.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.