Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 499/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych"

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 147) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulamin oddziałów wart cywilnych", stanowiący załącznik do decyzji.*
2. Traci moc decyzja Nr 208/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych" (Sygn. Szt. Gen. 1519/2000).
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

* "Regulamin oddziałów wart cywilnych", stanowiący załącznik do decyzji, ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. OIN1/2007