Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.452

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 378/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2012)

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu dostosowania przepisów dotyczących lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady organizacji lotów, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcję organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2012), stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
2. Traci moc decyzja Nr 424/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2010) (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 293 oraz z 2012 r. poz. 36), sygn. WLOP 441/2010.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana załącznika wynikająca z decyzji nr 375/MON z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.333) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r. nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej decyzji zmieniającej.

.................................................