Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 539/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu dostosowania przepisów lotniczych w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady organizacji lotów, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcję Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2008), stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji1.
2. Traci moc decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Tymczasowej Instrukcji Organizacji Lotów w Lotnictwie Wojskowym RP", sygn. WLOP 290/99.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
______

1 Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2008) zostanie opublikowana w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. WLOP 385/2007.

ZAŁĄCZNIK  1

1 Załącznik zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 553/MON z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.24.306) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2009 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.