Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 113/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej"

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.1)) w związku z § 1 pkt 6 lit. c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia efektywnego działania systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynacji działań wydzielanych sił pełniących dyżury bojowe w ramach narodowego i sojuszniczego systemu Obrony Powietrznej, ustala się, co następuje:

§  1. Wprowadza się do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej "Instrukcję organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej"2), zwaną dalej "Instrukcją".
§  2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) w celu dostosowania systemu organizacji i pełnienia dyżurów bojowych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", do nowych uwarunkowań organizacyjno - funkcjonalnych oraz realizacji zadań wynikających z Instrukcji dokona niezbędnych korekt w dokumentach normujących system organizacji pełnienia dyżurów w Siłach Zbrojnych;
2) sprawdzi w ramach nadzoru, sposób wprowadzenia ustaleń zawartych w Instrukcji.
§  3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych oraz dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych dostosują zasady pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej do postanowień Instrukcji oraz uwzględnią je w programach szkolenia jednostek wojskowych Sił Zbrojnych.
§  4. Traci moc decyzja Nr 364/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 16, poz. 208, oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 33) - Sygn. Szt. Gen. 1604/2008.
§  5. Traci moc decyzja Nr 365/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 16, poz. 209 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 32) - Sygn. Szt. Gen. 1605/2008.
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280.

2) "Instrukcja organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej" ukaże się w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Oper. 2/2013.