Dz.Urz.WUG.2019.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wyższym Urzędzie Górniczym "Polityki ochrony danych osobowych"

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się do stosowania w Wyższym Urzędzie Górniczym "Politykę ochrony danych osobowych", zatwierdzoną w dniu 23 stycznia 2019 r. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.  Dokument, o którym mowa w § 1, jest umieszczony w extranecie urzędów górniczych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.