Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2003.3.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 19 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej"

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 128, poz. 1175) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcję szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej", stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia został pominięty.*

________

* Instrukcja szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 27 z dnia 19 sierpnia 2003 r. znajduje się do wglądu w Kancelarii Jawnej Biura Prawnego KG SG.