Wprowadzenie do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Ramowych zasad używania kwater myśliwskich, domów i... - OpenLEX

Wprowadzenie do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Ramowych zasad używania kwater myśliwskich, domów i lokali mieszkalnych oraz innych obiektów przynależnych do tych domów i lokali, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, na cele nie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2001.3.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2001 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 stycznia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Ramowych zasad używania kwater myśliwskich, domów i lokali mieszkalnych oraz innych obiektów przynależnych do tych domów i lokali, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, na cele nie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych".

Zł-735-1/2001

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 101, poz. 444 z późń. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§  1.
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Ramowe zasady używania kwater myśliwskich, domów i lokali mieszkalnych oraz innych obiektów przynależnych do tych domów i lokali, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, na cele nie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w "Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych".

ZAŁĄCZNIK 

RAMOWE ZASADY

używania kwater myśliwskich, domów i lokali mieszkalnych oraz innych obiektów przynależnych do tych domów i lokali, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, na cele nie związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

I.

Kwatery myśliwskie

Za kwatery myśliwskie należy uważać obiekty samodzielne lub lokale i pomieszczenia wyodrębnione w budynkach - osadach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, wykorzystywane do realizacji zadań w ośrodkach hodowli zwierzyny.

1. Kwatery myśliwskie mogą funkcjonować jako:

a)
obiekty bezpośrednio zarządzane przez nadleśniczego z zatrudnieniem personelu niezbędnego do jego właściwego funkcjonowania (etat, umowa-zlecenie, umowa o dzieło itp.),
b)
obiekty oddane w dzierżawę na podstawie stosownych umów dzierżawy zabezpieczających interes Lasów Państwowych.

2. Umowy dzierżawy, na mocy których kwatery oddano w dzierżawę, powinny regulować m.in.:

- ponoszenie kosztów bieżącej eksploatacji kwatery (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, telefon, sprzątanie, przygotowanie kwatery do przyjęcia gości itp.);

- wysokość świadczeń z tytułu dzierżawy, określoną na podstawie przeprowadzonej kalkulacji, uwzględniającej m.in. amortyzację obiektu, oraz sposób waloryzowania tych świadczeń;

- ponoszenie kosztów wyposażenia kwatery w niezbędne sprzęty i umeblowanie;

- ponoszenie kosztów koniecznych napraw, remontów i konserwacji o charakterze eksploatacyjnym.

3. Ceny za korzystanie z kwater myśliwskich określa:

a)
nadleśniczy, w odniesieniu do kwater pozostających w jego bezpośrednim zarządzie;
b)
dzierżawca, w uzgodnieniu z nadleśniczym, w odniesieniu do kwater oddanych w dzierżawę.

4. W stosunku do emerytów, rencistów i pracowników Lasów Państwowych oraz uczniów, studentów i nauczycieli szkół leśnych mogą być stosowane opusty cenowe. Decyzję w tym zakresie podejmuje nadleśniczy w porozumieniu z dyrektorem RDLP.

5. Nadleśniczy lub odpowiednio dzierżawca zobowiązani są do prowadzenia rejestru osób korzystających z kwatery. Sposób prowadzenia rejestru określa nadleśniczy, przy czym rejestr powinien być prowadzony tak, aby na jego podstawie możliwe było odpowiednie zakwalifikowanie przychodów i kosztów: na działalność uboczną (gospodarka łowiecka) oraz dodatkową (noclegi, rekreacja, itp.).

6. Za kontrolę stanu kwatery, oddanej w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy, oraz zgodność jej wykorzystania z zapisami określonymi w umowie odpowiada nadleśniczy.

7. W roli dzierżawcy kwatery myśliwskiej może wystąpić współmałżonek pracownika nadleśnictwa lub inna osoba mu bliska lub z nim spokrewniona, z wyłączeniem współmałżonka, osoby bliskiej lub spokrewnionej z nadleśniczym, zastępcą nadleśniczego, inżynierem nadzoru i głównym księgowym.

8. Decyzję o wyborze dzierżawcy podejmuje nadleśniczy w ten sposób, aby zawarcie umowy oraz jej wykonywanie nie budziło podejrzeń o stronniczość lub interesowność.

9. Przychody, w tym przychody z tytułu dzierżawy, i koszty funkcjonowania kwater myśliwskich należy księgować proporcjonalnie do sposobu ich wykorzystania, tj. na:

a)
działalność uboczną (gospodarkę łowiecką) - w wypadku użytkowania kwatery w związku z polowaniem;
b)
działalność dodatkową - w pozostałych wypadkach (noclegi itp.).

10. Podstawą podziału przychodów i kosztów funkcjonowania kwater jest ich wykorzystanie wyrażone w osobodniach - odpowiednio na cele łowieckie i pozostałe - wynikające z prowadzonego rejestru osób korzystających z kwatery.

II.

Domy i lokale mieszkalne oraz obiekty przynależne do tych domów i lokali pozostające w zarządzie Lasów Państwowych

1. Użytkownicy domów i lokali mieszkalnych oraz obiektów przynależnych do tych domów i lokali, którym ww. domy, lokale i obiekty przydzielono bezpłatnie, mogą, z wyłączeniem nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru i głównego księgowego, występować do nadleśniczego z wnioskami o wyrażenie zgody na prawo użytkowania części domu, lokalu lub obiektu na działalność noclegową, rekreacyjną i inną, promującą m.in. koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej, spełniającą rolę szeroko pojętej informacji przyrodniczej oraz informacji o zasadach prawidłowego zachowania się w lesie.

2. Nadleśniczy, wyrażając zgodę na częściowe wykorzystanie domów, lokali i obiektów na cele, o których mowa w pkt 1, powinien kierować się kryteriami:

- zgodności z prawem,

- celowości,

- rzetelności,

- gospodarności.

3. Użytkowanie części domu, lokalu i obiektów przynależnych na cele, o których mowa w pkt 1, wymaga spisania aneksu do umowy o bezpłatnym przydziale domu, lokalu i obiektów przynależnych. Aneks ten powinien określać warunki użytkowania, a także wysokość świadczeń z tego tytułu na rzecz nadleśnictwa. Przy ustalaniu wysokości świadczeń (np. w formie ryczałtowej) należy uwzględniać m.in.:

- atrakcyjność miejsca;

- standard domu, lokalu oraz stan obiektów przynależnych;

- presję pobytową;

- inne przesłanki zabezpieczające interes Lasów Państwowych, np. amortyzację w wypadku nowo dobudowanej części budynku.

III.

Zasady ogólne

1. Wykorzystanie kwater myśliwskich, domów, lokali mieszkalnych i obiektów do nich przynależnych na cele noclegowe, rekreacyjne i inne nie może naruszać norm prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących w szczególności takich obszarów, jak:

- działalność hotelarska,

- usługi gastronomiczne,

- powszechna ewidencja ludności,

- działalność gospodarcza,

- działalność kulturalna.

2. W kwaterach myśliwskich, domach i lokalach mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność związana z gospodarką łowiecką, noclegowa, rekreacyjna i inna związana z promowaniem idei zrównoważonej gospodarki leśnej oraz szeroką rozumianą informacją skierowaną do społeczeństwa, dopuszcza się wydawanie tzw. posiłków domowych, z zachowaniem przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej.