Wprowadzenie dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane oznaczony symbolem RNZ-1/22, RNZ-2/22, RNZ-3/22 oraz RNZ-4/22 realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.

DECYZJA Nr 477
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane oznaczony symbolem RNZ-1/22, RNZ-2/22, RNZ-3/22 oraz RNZ-4/22 realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

Na podstawie art. 11d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane oznaczony symbolem RNZ-1/22, RNZ-2/22, RNZ-3/22 oraz RNZ-4/22 realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizację służby w systemie skoszarowanym.
§  2. 
Służba w systemie skoszarowanym dotyczy pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej.
§  3. 
Organizację służby w systemie skoszarowanym ustala kierownik jednostki szkoleniowej.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.