Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.20.147

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2007 r.

DECYZJA Nr 766
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie wprowadzania kryteriów oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji

Na podstawie § 12 ust. 2 w związku z § 12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) postanawia się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do użytku służbowego kryteria oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, określone w opisie testu sprawności fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, stanowiącym załącznik do decyzji.
§  2. Traci moc decyzja nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie kryteriów oceny sprawności fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 30).
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

OPIS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POBOROWYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W ODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI

I.

ZASADY OGÓLNE

1. Do testu sprawności fizycznej może przystąpić poborowy posiadający zaświadczenie lekarskie, dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu.

2. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony, jeżeli poborowy wykona poprawnie wszystkie ćwiczenia, składające się na test sprawności fizycznej, zgodnie z opisem określonym w pkt II, i uzyska z nich co najmniej ocenę dostateczną według norm określonych w pkt III.

3. W przypadku niezaliczenia ćwiczenia dopuszcza się, z wyjątkiem testu wytrzymałościowego, dodatkową II próbę ćwiczenia. Ćwiczenie może być powtórzone wyłącznie tego samego dnia.

4. Ocena końcowa testu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych.

5. Ocenę końcową odnotowuje się w karcie oceny sprawności fizycznej, której wzór określa pkt IV, a następnie zamienia się na punkty przyznając:

1) 1 pkt - średnia ocen 3,00;

2) 2 pkt - średnia ocen 3,01 - 3,50;

3) 3 pkt - średnia ocen 3,51 - 3,99;

4) 4 pkt - średnia ocen 4,00 - 4,50;

5) 5 pkt - średnia ocen 4,51 - 4,99;

6) 6 pkt - średnia ocen 5,00.

6. Kartę oceny sprawności fizycznej dołącza się do akt postępowania kwalifikacyjnego.

II.

OPIS ĆWICZEŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1. Test wytrzymałościowy.

A. Opis wykonania:

1) stopień lub ławeczka gimnastyczna o wysokości 30 cm przystawiona do ściany;

2) poborowy staje przed stopniem lub ławeczką, opierając dłonie o ścianę na wysokości barków;

3) na komendę "start" poborowy rozpoczyna test wstępując (wbiegając) na stopień techniką "harwardzką", osoby przeprowadzające ćwiczenie rozpoczynają liczenie wejść na stopień;

4) gdy dobiegnie 180 sekunda wykonywania testu, osoba przeprowadzająca ćwiczenie podaje komendę "stop", kandydat przerywa próbę;

5) osoby przeprowadzające ćwiczenie stwierdzają całkowitą liczbę wejść.

UWAGA!

Wstępowanie (wbieganie) na stopień techniką "harwardzką" polega na wielokrotnym wejściu na stopień i zejściu ze stopnia w określonym czasie. Jeden cykl wejście - zejście składa się z 4 elementów:

1) wejście na stopień jedną nogą np. (L);
2) po wejściu na stopień dostawiana jest druga noga (P);
3) zejście ze stopnia na podłoże nogą (L);
4) po zejściu na podłoże dostawiana jest noga (P).

Wymagany jest wyprost w stawach biodrowych i kolanowych po wejściu na stopień. Dopuszcza się jedynie niewielkie ugięcie.

B. Obliczanie i ocena wykonywanego ćwiczenia.

1) przez cały czas trwania ćwiczenia rejestrowana jest całkowita liczba wejść na stopień w ciągu 180 sekund;

2) wyliczenie pracy wstępowania na stopień następuje na podstawie wzoru:

Lw = 0,53 x Q x K (kJ),

gdzie:

Lw - oznacza pracę wstępowania obliczoną w kJ;

0,53 - oznacza stały współczynnik;

Q - oznacza ciężar ciała kandydata (mierzony przed próbą);

K - oznacza liczbę wejść na stopień w ciągu 1 sekundy (częstotliwość wejść),

przy czym:

gdzie:

l - oznacza całkowitą liczba wejść stwierdzoną przez osoby przeprowadzające, w ciągu 180 sekund

C. Punktacja za wykonanie ćwiczenia.

Lp.Lwpkt
1.48,00100
2.47,6899
3.47,3898
4.47,0497
5.46,7296
6.46,4195
7.46,0994
8.45,7793
9.45,4592
10.45,1391
11.44,8290
12.44,5189
13.44,2088
14.43,8987
15.43,5886
16.43,2785
17.42,9684
18.42,6583
19.42,3482
20.42,0381
21.41,7380
22.41,4279
23.41,1278
24.40,8277
25.40,5176
26.40,2175
27.39,9174
28.39,8073
29.39,3072
30.39,0071
31.38,7070
32.38,3869
33.38,0668
34.37,7467
35.37,4266
36.37,1165
37.36,7964
38.36,4563
39.36,1562
40.35,8361
41.35,5260
42.35,2359
43.34,9558
44.34,6757
45.34,3956
46.34,1155
47.33,8254
48.33,5453
49.33,2652
50.32,9851
51.32,7050
52.32,4049
53.32,1148
54.31,8247
55.31,5346
56.31,2445
57.30,9544
58.30,6643
59.30,3742
60.30,0841
61.29,7940
62.29,3639
63.28,9338
64.28,5037
65.28,0736
66.27,6435
67.27,2134
68.26,7833
69.26,3532
70.25,9231
71.25,5030
72.24,9029
73.24,4228
74.23,8827
75.23,3526
76.22,8125
77.22,2724
78.21,7423
79.21,2022
80.20,6621
81.20,1320
82.19,6019
83.19,0718
84.18,5417
85.18,0116
86.17,4915
87.16,9614
88.16,4313
89.15,9012
90.15,3711
91.14,8510
92.14,339
93.13,818
94.13,307
95.12,786
96.12,265
97.11,754
98.11,233
99.10,712
100.10,201

Uzyskany wynik należy porównać z wartościami w tabeli i na tej podstawie określa się liczbę uzyskanych punktów.

80 pkt i powyżej - ocena bardzo dobra,

79-60 pkt - ocena dobra,

59-40 pkt - ocena dostateczna.

Przykład: kandydat o wadze Q = 80 kg zaliczył w ciągu 180 sekund 180 wejść na stopień.

K = 1,

Lw = 0,53 x 80 x 1

Lw = 42,4 kJ

Według tabeli kandydat uzyskał 82 punkty. Jest to przedział wyników uzyskanych na poziomie bardzo dobrym.

2. Rzut piłką 3 kg.

1) na komendę "gotów" poborowy podnosi piłkę i przyjmuje pozycję rozkroczną przodem do linii rzutu;

2) na komendę "start" przenosi piłkę za głowę i wykonuje rzut oburącz zza głowy;

3) poborowy wykonuje dwa rzuty; zalicza się rzut dłuższy; odległość rzutu wyznacza punkt, w którym rzucona piłka osiągnie pierwszy kontakt z podłożem;

4) przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu albo bezpośrednio po nim unieważnia próbę;

5) podczas rzutu zezwala się na wspięcie na palcach lub podskok.

3. Siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.

1) na komendę "gotów" poborowy przyjmuje pozycję leżącą tyłem, ręce splecione palcami zakłada na kark, ramiona na materacu, nogi w lekkim rozkroku - nieustabilizowane;

2) na komendę "start" poborowy unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej z ramionami na materacu (raz), ponownie unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej (dwa), itd.

4. Podciąganie się na drążku.

1) na komendę "gotów" poborowy wyskakuje do zwisu nachwytem lub podchwytem o ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu;

2) na komendę "start" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia;

3) osoba przeprowadzająca ćwiczenie głośno liczy kolejne podciągnięcia; w przypadku, gdy poborowy nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych, osoba przeprowadzająca ćwiczenie dokonuje oceny tej próby, jednocześnie podaje liczbę prawidłowo wykonanych podciągnięć.

5. Test zwinnościowy.

1) przeprowadzenie ćwiczenia wymaga następującego ustawienia sprzętu technicznego:

a) w odległości 5 m od wyznaczonej linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną chorągiewkę (stojak), a następnie w odległości 10 m od tej chorągiewki drugą chorągiewkę (stojak),

b) w połowie odległości między chorągiewkami (stojakami) należy położyć materac;

2) poborowy staje przed linią startu i na komendę "start" biegnie do pierwszej chorągiewki (stojaka), okrąża ją, po czym biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót w przód; następnie biegnie do drugiej chorągiewki (stojaka), okrąża ją i na jej wysokości przyjmuje pozycję na czworakach tyłem - dłonie na wysokości chorągiewki (stojaka); w tej pozycji przemieszcza się do materaca i wykonuje przewrót w tył, po wykonaniu przewrotu bezpośrednio biegnie do mety.

III.

ZESTAW ĆWICZEŃ I NORM SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Lp.cechy motorycznećwiczeniejednostka miaryoceny
bdbdbdst
1.wytrzymałośćtest wytrzymałościowypunkt80 -10060 - 7940 - 59
2.mocrzut piłką 3 kgmetr12 i powyżej10 - 118 - 9
3.siła wytrzymałościsiady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.liczba22 i powyżej20 - 2118 - 19
4.siłapodciąganie się na drążkuliczba10 i powyżej7 - 94 - 6
5.zwinność, koordynacja ruchowatest zwinnościowysekunda12,5 i poniżej12,6 - 13,513,6 - 14,5

IV.

WZÓR KARTY OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POBOROWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W ODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI

Imię i nazwisko ..............................................

Data urodzenia ...............................................

Wzrost .......................................................

Waga .........................................................

1. Test wytrzymałościowy

wynik ...... ocena .......

2. Rzut piłką I próba

wynik ...... ocena .......

II próba

wynik ...... ocena .......

3. Siady proste z leżenia tyłem I próba

wynik ...... ocena .......

II próba

wynik ...... ocena .......

4. Podciąganie się na drążku I próba

wynik ...... ocena .......

II próba

wynik ...... ocena .......

5. Test zwinnościowy I próba

wynik ...... ocena .......

II próba

wynik ...... ocena .......

Ocena ogólna .................................................

Liczba uzyskanych punktów ....................................

Uwagi ........................................................

Podpisy osób przeprowadzających ocenę sprawności fizycznej:

..........................................

stopień, imię i nazwisko, podpis

..........................................

stopień, imię i nazwisko, podpis

..........................................

stopień, imię i nazwisko, podpis