Wpisanie lotniska Kraków-Balice do rejestru lotnisk wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.17.222

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2006 r.

DECYZJA Nr 359/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 września 2006 r.
w sprawie wpisania lotniska Kraków-Balice do rejestru lotnisk wojskowych

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 3 ust. 1-5 zarządzenia Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 175) ustala się, co następuje:

1.
Lotnisko wojskowe Kraków-Balice (kompleks nr 6007) wpisuje się do rejestru lotnisk wojskowych.
2.
Jednostka Wojskowa Nr 1158 jest głównym wojskowym użytkownikiem lotniska, o którym mowa w pkt 1.
3.
Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, do dnia 31 października 2006 r., jest Dowódca Sił Powietrznych.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.