Wdrożenie i eksploatacja systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2011.4.36

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Zarządzenie określa:
1)
zasady wdrożenia, eksploatacji oraz administrowania systemem Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych;
2)
zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych oraz obowiązki zatrudnionych w nich pracowników związane z wdrożeniem, utrzymaniem, użytkowaniem i zarządzaniem systemem Wiza-Konsul.
§  2.
Pojęcia używane w zarządzeniu są zgodne z definicjami zawartymi w słowniku obowiązujących pojęć dla potrzeb Księgi Norm Teleinformatycznych i Teletechnicznych, ustalonym w odrębnym trybie.
§  3.
1.
Wprowadza się do eksploatacji system Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
2.
Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej w sprawach teleinformatyki, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych, jest upoważniony do wydania i aktualizowania instrukcji, wytycznych i poleceń określających szczegółowe zasady wdrażania, konfiguracji, eksploatacji technicznej, zarządzania systemem Wiza-Konsul oraz jego wykorzystania do realizacji zadań służbowych.
3.
Użytkownicy i administratorzy ponoszą odpowiedzialność służbową za przestrzeganie zasad użytkowania systemu Wiza-Konsul, określonych w instrukcjach, wytycznych i poleceniach, o których mowa w ust. 2.

System Wiza-Konsul

§  4.
1.
System Wiza-Konsul służy do informatycznego wsparcia pracy urzędów konsularnych.
2.
System Wiza-Konsul jest eksploatowany w placówkach zagranicznych oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
3.
System Wiza-Konsul składa się z następujących modułów:
1)
Wiza-Centrala - dla Administratora systemu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2)
Wiza-Konsul Konsulat Wirtualny - dla użytkowników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
3)
Wiza-Konsul Placówka - dla użytkowników w placówce zagranicznej.
4.
System Wiza-Konsul posiada środowiska: produkcyjne, szkoleniowe, testowe, rozwojowe.

Współpraca systemu Wiza-Konsul z systemam i zewnętrznymi

§  5.
1.
System Wiza-Konsul współpracuje w zakresie wymiany danych z systemami zewnętrznymi wymienionymi w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2.
2.
Współpracę systemu Wiza-Konsul z systemami zewnętrznymi nadzoruje Administrator systemu.

Zadania komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych

§  6.
1.
Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej w sprawach konsularnych:
1)
wykonuje obowiązki Administratora Danych przetwarzanych w systemie Wiza-Konsul;
2)
odpowiada za zgodność systemu Wiza-Konsul z obowiązującym prawem;
3)
odpowiada za poprawność i wiarygodność wprowadzanych do systemu Wiza-Konsul danych;
4)
wyraża zgodę na dopuszczenie systemu zewnętrznego do współpracy z systemem Wiza-Konsul;
5)
wyznacza Administratora Słowników Centralnych;
6)
zapewnia wprowadzanie do modułu Wiza-Konsul Konsulat Wirtualny danych wizowych w sytuacji awarii modułu Wiza-Konsul Placówka;
7)
współpracuje z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki w zakresie wprowadzania nowych funkcjonalności oraz modyfikacji istniejących oraz inicjuje działania w tym zakresie;
8)
uczestniczy, we współpracy z Administratorem systemu, w testach systemu Wiza-Konsul;
9)
prowadzi ewidencję użytkowników posiadających dostęp do dokonywania sprawdzeń i wpisów w systemach zewnętrznych wymienionych w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2;
10)
zapewnia wsparcie merytoryczne dla użytkowników systemu Wiza-Konsul;
11)
przy współpracy z komórką organizacyjną właściwą w sprawach szkoleń definiuje potrzeby w zakresie szkoleń użytkowników systemu Wiza-Konsul;
12)
definiuje i przeprowadza zmiany organizacyjne w placówkach zagranicznych wynikających z wdrożenia systemu Wiza-Konsul;
13)
określa funkcję i liczbę stanowisk pracy użytkowników systemu Wiza-Konsul w placówkach zagranicznych;
14)
wykonuje inne obowiązki Administratora Danych wskazane w "Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi".
2.
Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej w sprawach teleinformatyki:
1)
pełni funkcję organizatora systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych;
1)
wyznacza Administratora systemu oraz Administratora pomocniczego;
2)
sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez Administratora systemu Wiza-Konsul, Administratora pomocniczego, Administratorów systemów wspierających, Regionalnych Administratorów Systemów Teleinformatycznych oraz Centrum Wsparcia Technicznego;
3)
odpowiada za organizację wdrożeń systemu Wiza-Konsul, z wyłączeniem szkoleń użytkowników, w tym zapewnia sprzęt i oprogramowanie oraz odpowiada za jego instalację oraz włączenie do środowiska produkcyjnego;
4)
odpowiada za planowanie środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój systemu Wiza-Konsul, w szczególności środków przeznaczonych na jego eksploatację, modyfikację oraz zakup sprzętu i oprogramowania;
5)
współpracuje z dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych w celu określenia właściwego sposobu wykorzystywania systemu Wiza-Konsul, a także w zakresie modyfikacji istniejących oraz wprowadzania nowych funkcjonalności;
6)
wykonuje inne obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego wskazane w "Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi".

Obowiązki Administratora systemu

§  7.
Administrator systemu Wiza-Konsul jest obowiązany:
1)
wykonywać obowiązki określone w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2;
2)
nadzorować prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komponentów systemu Wiza-Konsul, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości niezwłocznie przystąpić do działań mających na celu przywrócenie jego poprawnej pracy;
3)
zapewniać ciągłość działania systemu Wiza-Konsul;
4)
dokonywać koniecznych zmian konfiguracyjnych systemu Wiza-Konsul;
5)
zarządzać i aktualizować moduły: Wiza-Centrala oraz Wiza-Konsul Konsulat Wirtualny;
6)
współpracować z administratorem Słowników Centralnych;
7)
administrować kontami użytkowników i ich uprawnieniami określonymi na podstawie wniosku kierownika placówki lub dyrektora właściwego do spraw konsularnych;
8)
tworzyć pakiety aktualizujące moduł Wiza-Konsul Placówka;
9)
koordynować i wspomagać proces aktualizacji modułu Wiza-Konsul Placówka;
10)
odtwarzać system Wiza-Konsul i dane z kopii bezpieczeństwa;
11)
opracować i aktualizować dokumentację techniczną systemu Wiza-Konsul oraz przedkładać ją do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki;
12)
nie ujawniać nikomu, poza właściwym konsulem oraz dyrektorem komórki organizacyjnej właściwej do spraw konsularnych, oraz osobom przez niego upoważnionym, informacji dotyczących wykorzystania systemu Wiza-Konsul przez użytkowników oraz przesyłanych przez nich treści;
13)
powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego o przypadkach wystąpienia ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie Wiza-Konsul zgodnie z "Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych";
14)
wykonywać inne czynności wskazane w "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi".

Obowiązki Administratora Słowników Centralnych

§  8.
1.
Administrator Słowników Centralnych jest odpowiedzialny za poprawność i zgodność z obowiązującym prawem danych słownikowych systemu Wiza-Konsul, które są udostępniane użytkownikom wyłącznie w trybie do odczytu.
2.
Administrator Słowników Centralnych wprowadza zmiany w danych słownikowych w celu poprawienia błędu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach konsularnych.
3.
Administrator Słowników Centralnych jest obowiązany do:
1)
konsultacji z Administratorem systemu zakresu zmian danych słownikowych;
2)
przeprowadzenia testów nowych ustawień danych słownikowych w środowisku testowym;
3)
powiadomienia Administratora systemu o gotowości do wprowadzenia nowych ustawień do środowiska produkcyjnego;
4)
współpracy z Administratorem systemu w kwestii ustalenia terminu wprowadzenia zmian w środowisku produkcyjnym.
4.
Administrator Słowników Centralnych jest obowiązany do przestrzegania zasad użytkowania systemu Wiza-Konsul określonych w instrukcjach i poleceniach, o których mowa w § 3 ust. 2.

Obowiązki Administratorów systemów wspierających

§  9.
1.
Administratorzy systemów i usług wspierających są obowiązani:
1)
ściśle współpracować z Administratorem systemu;
2)
powiadamiać Administratora systemu o wystąpieniu zdarzeń zagrażających utracie ciągłości działania lub bezpieczeństwu systemu Wiza-Konsul;
3)
we współpracy z Administratorem systemu podejmować czynności w celu usunięcia awarii.
2.
Administratorzy systemów wspierających są obowiązani do przestrzegania zasad użytkowania systemu określonych w instrukcjach i poleceniach, o których mowa w § 3 ust. 2.

Obowiązki Regionalnych Administratorów Systemów Teleinformatycznych w placówkach zagranicznych

§  10.
Regionalny Administrator Systemów Teleinformatycznych jest obowiązany:
1)
przestrzegać zasad użytkowania, określonych w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz stosować wytyczne i polecenia wydane w tym zakresie przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki oraz działającego z jego upoważnienia Administratora systemu;
2)
administrować modułem Wiza-Konsul Placówka w placówkach zagranicznych objętych zakresem odpowiedzialności administratora;
3)
administrować słownikami lokalnymi systemu Wiza-Konsul;
4)
administrować kontami użytkowników w module Wiza-Konsul Placówka i ich uprawnieniami określonymi na podstawie wniosku kierownika placówki;
5)
przygotować infrastrukturę informatyczną placówki objętej zakresem odpowiedzialności administratora do przeprowadzenia wdrożenia systemu Wiza-Konsul;
6)
powiadamiać Administratora systemu o wystąpieniu zdarzeń zagrażających utracie ciągłości działania, bezpieczeństwu lub danych systemu Wiza-Konsul;
7)
w uzgodnieniu z Administratorem systemu, instalować i konfigurować sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do pracy modułu Wiza-Konsul Placówka;
8)
aktualizować, zatwierdzone przez Administratora systemu, oprogramowanie modułu Wiza-Konsul Placówka;
9)
w uzgodnieniu z Administratorem systemu, aktualizować oprogramowanie systemów i aplikacji wspierających, które nie są zdalnie zarządzane;
10)
wykonywać i odtwarzać kopie bezpieczeństwa modułu Wiza-Konsul Placówka i zawartych w nim danych;
11)
we współpracy z Administratorem systemu odtwarzać z kopii bezpieczeństwa dane i oprogramowanie modułu Wiza-Konsul;
12)
podejmować czynności w celu wyjaśnienia wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu modułu Wiza-Konsul Placówka;
13)
powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego o przypadkach wystąpienia ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie PS2O zgodnie z "Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych".

Obowiązki użytkownika

§  11.
1.
Użytkownik jest obowiązany:
1)
przestrzegać zasad użytkowania, określonych w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz stosowania wytycznych i poleceń wydanych w tym zakresie przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki oraz działającego z jego upoważnienia Administratora systemu;
2)
zapoznać się z dokumentacją użytkownika systemu Wiza-Konsul w części odpowiadającej zakresowi obowiązków;
3)
uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w placówkach zagranicznych oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
4)
korzystać z systemu Wiza-Konsul wyłącznie w celu realizacji zadań służbowych;
5)
zgłaszać do Centrum Wsparcia Technicznego niestandardowego zachowania systemu Wiza-Konsul lub stwierdzenia błędów rejestracji danych, które nie wynikają z błędów obsługi;
6)
korzystać z systemu Wiza-Konsul w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko nieuprawnionego zapoznania się osób postronnych z informacjami przetwarzanymi za pomocą systemu Wiza-Konsul;
7)
chronić nazwę użytkownika i hasło dostępu do systemu Wiza-Konsul;
8)
okresowo zmieniać hasło;
9)
wylogować się z systemu Wiza-Konsul za każdym razem, gdy opuszcza stanowisko pracy;
10)
powiadomić Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego o przypadkach wystąpienia ryzyka naruszenia zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie Wiza-Konsul zgodnie z "Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych".
2.
Użytkownik powinien przestrzegać następujących ograniczeń:
1)
zabronione jest samowolne instalowanie i/lub usuwanie oprogramowania komputerowego;
2)
zabroniona jest samowolna zmiana ustawień i modyfikacji systemu operacyjnego komputera i/lub parametrów systemu Wiza-Konsul;
3)
zabronione jest samowolne przełączanie kabli sieciowych, dokonywanie innych modyfikacji konfiguracji sprzętowej stanowiska pracy.
3.
Użytkownik odpowiada za wszelkie działania, które zostaną zarejestrowane w systemie Wiza-Konsul przy pomocy jego danych dostępowych.
4.
Użytkownik samodzielnie dokonuje aktualizacji aplikacji klienckiej Wiza-Konsul na swoim stanowisku pracy, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez system Wiza-Konsul na ekranie komputera.

Zasady udzielania dostępu do systemu Wiza-Konsul

§  12.
1.
Dostęp do systemu Wiza-Konsul jest udzielany przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych lub przez kierownika placówki indywidualnemu pracownikowi, którego zakres realizowanych zadań służbowych uzasadnia konieczność udzielenia takiego dostępu.
2.
W przypadku ustania okoliczności wymienionej w ust. 1, dostęp do systemu Wiza-Konsul powinien zostać cofnięty.
3.
Zakres udzielonego dostępu do obsługi systemu Wiza-Konsul powinien być ściśle dopasowany do zakresu spraw służbowych realizowanych przez pracownika określonych przez kierownika placówki lub dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych.
4.
O wszelkich zmianach dotyczących udzielania dostępu do systemu Wiza-Konsul i/lub zmianach zakresu uprawnień nadanych pracownikowi a także cofnięcia tych uprawnień decyduje kierownik placówki lub dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych.
5.
Użytkownik systemu Wiza-Konsul powinien posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane zgodnie zasadami określonymi w "Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych" oraz "Instrukcji nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych".
6.
Udzielanie dostępu do systemu Wiza-Konsul oraz definiowanie zakresu uprawnień dla pracownika realizuje na wniosek kierownika placówki lub dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach konsularnych Administrator systemu lub Regionalny Administrator Systemów Teleinformatycznych.
7.
Zasady dostępu użytkownika do danych Systemu Informacyjnego Schengen są określone w zarządzeniu Nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu nadawania upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego i wykorzystywania danych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 5, poz. 70).

Bezpieczeństwo systemu Wiza-Konsul

§  13.
1.
Administrator systemu odpowiada za bezpieczeństwo systemu Wiza-Konsul, w tym, w uzgodnieniu z Administratorem wspierającym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, proponuje reguły bezpieczeństwa i po ich zatwierdzeniu przez dyrektora komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki wdraża je w systemie Wiza-Konsul.
2.
Wszystkie osoby, o których mowa w niniejszym zarządzeniu zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz aktach wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych a przede wszystkim: "Polityce bezpieczeństwa danych osobowych", "Instrukcji nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych", "Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

Przepisy końcowe

§  14.
Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach teleinformatyki jest obowiązany do opracowania i wdrożenia w terminie 30 dni od wejścia w życie zarządzenia instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.