Wdrożenie budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.7.94

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2009 r.

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2009 r.
w sprawie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1.
Powołuje się Grupę Strategiczną do spraw wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, zwaną dalej "Grupą Strategiczną".
2.
W skład Grupy Strategicznej wchodzą:
1)
przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
2)
członkowie:
a)
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b)
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
c)
Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
d)
Dyrektor Departamentu Budżetowego - koordynator.
3.
Do zadań Grupy Strategicznej należy:
1)
wprowadzenie budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej stosownie do harmonogramu ustalonego w załączniku do decyzji;
2)
podejmowanie decyzji, w oparciu o rezultaty prac Zespołu, w zakresie wprowadzenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej;
3)
koordynowanie współpracy resortu obrony narodowej z Ministerstwem Finansów oraz innymi resortami i instytucjami rządowymi zaangażowanymi we wdrażanie budżetowania zadaniowego.
4.
Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, jako organ doradczy i wykonawczy podlegający Grupie Strategicznej.
5.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
2)
zastępca przewodniczącego - Zastępca Szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
3)
sekretarz - przedstawiciel Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4)
członkowie - przedstawiciele:
a)
Departamentu Budżetowego,
b)
Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
c)
Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
d)
Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
e)
Departamentu Transformacji,
f)
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
g)
Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,
h)
Departamentu Spraw Socjalnych,
i)
Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
j)
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
6.
Przewodniczący Zespołu:
1)
kieruje pracami Zespołu;
2)
zwołuje posiedzenia Zespołu i określa ich tematykę;
3)
konsultuje i zasięga opinii przedstawicieli innych komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, zapraszając do udziału w pracach Zespołu;
4)
przedstawia Grupie Strategicznej ustalenia i wnioski oraz propozycje działań w zakresie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej, w celu podjęcia dalszych decyzji.
7.
Zadaniami Zespołu są:
1)
przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych, w celu opracowania koncepcji zadaniowego programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
opracowanie katalogu zadań, podzadań i działań oraz określenie celów i mierników dla potrzeb planowania zadaniowego oraz prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
wskazanie osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za planowanie i ocenę wykonania zadania/podzadania oraz jednostek realizujących zadania/podzadania;
4)
inne działania dotyczące wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej na potrzeby Grupy Strategicznej.
8.
Przewodniczący Zespołu przedstawia po każdym posiedzeniu Zespołu protokół, który zatwierdza Przewodniczący Grupy Strategicznej.
9.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
opracuje metodologię programowania rozwoju Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym;
2)
dokona transformacji "Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018" na układ zadań, podzadań i celów.
10.
Dyrektor Departamentu Budżetowego opracuje metodologię dla budżetu zadaniowego.
11.
Traci moc decyzja Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu budżetu resortu obrony narodowej w układzie zadaniowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 148).
12.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Ramowy harmonogram prac w zakresie wdrożenia budżetowania zadaniowego w resorcie obrony narodowej w latach 2009-2012 1)

Lp.ZadanieTerminWykonawca
2009 r.
1Analiza dokumentów strategicznych w celu przygotowania katalogu zadań i podzadań resortu obrony narodowej.majZespół
2Ustalenie katalogu zadań i podzadań resortu obrony narodowej, które zostaną przedstawione Ministerstwu Finansów w procesie planowania zadaniowego na 2010 r.majZespół
3Określenie celów i mierników zadań i podzadań.majZespół
4Wskazanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za planowanie i ocenę realizacji zadań i podzadań.majZespół
5Opracowanie metodologii planowania zadaniowego dla potrzeb planowania budżetu na 2010 r.majDyrektor Departamentu Budżetowego
6Opracowanie katalogu działań, na etapie planowania działalności na 2010 r., które będą realizowane w procesie osiągania celów podzadań i zadań przez dysponentów, organy planujące, organy współplanujące i organ koordynujący oraz jego uzgodnienie z osobą funkcyjną odpowiedzialną za podzadanie.majdysponenci I i II stopnia, organy planujące i współplanujące oraz organ koordynujący
7Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w terminie sporządzania budżetu w układzie tradycyjnym.lipiecdysponenci wszystkich szczebli
8Opracowanie metodologii programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w układzie zadaniowym.grudzieńSzef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
9Przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu zapoznanie z zagadnieniem planowania zadaniowego.cały rokZespół
1) Zadania i terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie wraz z decyzjami Ministerstwa Finansów.
Lp.ZadanieTerminWykonawca
2010 r.
1Transformowanie Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018 na układ zadań, podzadań i celów.XSzef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2Opracowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w układzie zadaniowym na cztery lata budżetowe.XDyrektor Departamentu Budżetowego
3Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w terminie sporządzania budżetu w układzie tradycyjnym.Xdysponenci wszystkich szczebli
4Kontynuowanie szkoleń w zakresie planowania zadaniowego.XZespół
5Doskonalenie metodologii planowania budżetu zadaniowego i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.XDyrektor Departamentu Budżetowego i Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2011 r.
1Weryfikacja bazy mierników w ramach poszczególnych funkcji państwa realizowanych przez resort obrony narodowej i ich uzgodnienie z Ministerstwem Finansów, w związku z powstaniem bazy mierników dla wszystkich funkcji państwa.XZespół
2Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego ewidencjonowanie wydatków w układzie zadaniowym.XDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
3Sporządzenie planu wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem opisowym do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. w terminie sporządzania budżetu w układzie tradycyjnym.Xdysponenci wszystkich szczebli
4Wydanie metodologii budżetu zadaniowego i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w układzie zadań.XDyrektor Departamentu Budżetowego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
2012 r.
1Sporządzenie projektu budżetu zadaniowego dysponenta cz. 29 Obrona narodowa do ustawy budżetowej na rok 2013.Xdysponenci wszystkich szczebli