Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.166

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3)
Ogólne warunki umów - przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
4)
podwykonawca - podmiot, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;
5)
rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
6)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;
7)
rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
8)
rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
9)
rozporządzenie rehabilitacyjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
10)
rozporządzenie kryterialne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
11)
ryczałt - uśrednioną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki kardiologicznej w ramach kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-zawał), określoną w załączniku nr 4 do zarządzenia;
12)
świadczenia kompleksowe - zakres świadczeń, o którym mowa w pkt 15, w ramach którego realizowana i finansowana jest kompleksowa opieka nad pacjentem skoordynowana przez jeden ośrodek - podmiot koordynujący, obejmująca postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz w zależności od wskazań medycznych różne formy rehabilitacji;
13)
współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;
14)
współrealizator - komórkę organizacyjną w strukturze podmiotu składającego ofertę i koordynującego opiekę kompleksową, która uczestniczy w realizacji świadczeń w zakresie tej opieki;
15)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów;
16)
zarządzenie w rodzaju leczenie szpitalne - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 7-10 oraz w Ogólnych warunkach umów.

Rozdział  2

Przedmiot postępowania

§  3. 
1. 
Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1)
województwa;
2)
grupy powiatów;
3)
powiatu;
4)
dwóch lub więcej gmin;
5)
gminy;
6)
więcej niż jednej dzielnicy;
7)
dzielnicy.
2. 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:
1)
85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
2)
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
3)
85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
4)
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne;
5)
85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych.
3. 
Porównanie ofert w toku postępowania następuje zgodnie z art. 148 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach oraz kryteriami wyboru ofert, określonymi w rozporządzeniu kryterialnym.
4. 
Fundusz zawiera umowy wyłącznie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, których kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, są określone w rejestrze, w części VIII systemu kodu resortowych kodów identyfikacyjnych odpowiadających lub zawierających się w zakresach, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki umowy

§  4. 
1. 
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zwanej dalej "umową", jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, w zakresach określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. 
Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  5. 
1. 
Katalog świadczeń i produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1, stanowiący załącznik nr 1k do zarządzenia, obejmuje:
1)
leczenie: diagnostykę, leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub zabiegowe realizowane w ramach hospitalizacji;
2)
rehabilitację: realizowaną w warunkach: stacjonarnych, oddziału/ośrodka dziennego, domowych;
3)
kontrolę procesu leczenia: porady w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2. 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  6. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilitacyjnym.
2. 
Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń, w którym realizowana jest umowa.
3. 
Godziny pracy personelu, określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mogą być tożsame z godzinami pracy personelu udzielającego świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń w zakresach stanowiących elementy świadczeń z zakresu kompleksowej opieki.
§  7. 
1. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2. 
Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
3. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego wymagania, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
4. 
Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
5. 
Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli każdego z podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.
6. 
Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.
§  8. 
1. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.
2. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do udostępniania, na żądanie Funduszu, rejestru zakażeń zakładowych.
3. 
Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
5. 
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
6. 
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy.
7. 
W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  9. 
1. 
Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
§  10. 
1. 
Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
2. 
Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo - finansowym, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
3. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:
1)
rozpoznanie zasadnicze i nie więcej niż trzy rozpoznania współistniejące - według ICD-10;
2)
istotne procedury medyczne łącznie z datą ich wykonania - według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 3, winny być zgodne z danymi:
1)
zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydanym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127, 1128 i 1590);
2)
określonymi w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239).
5. 
Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4, stanowi warunek rozliczenia świadczeń.
6. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym:
1)
zakresu świadczeń, grupy według zasad określonych przez charakterystykę JGP i algorytm JGP lub produktów jednostkowych z katalogu, stanowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia;
2)
produktów jednostkowych określonych w katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c i 1ts do zarządzenia leczenie szpitalne, o ile miały one zastosowanie.
7. 
Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, dotyczącego świadczeń z zakresu Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), następuje w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz.
8. 
Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające produktom rozliczeniowym określonym w załączniku nr 1k do niniejszego zarządzenia oraz w załącznikach nr 1c i 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.
9. 
Jeżeli wartość wykonanych świadczeń w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) przekroczy kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy.
10. 
Informacje dotyczące algorytmu JGP oraz obowiązującej w danym okresie sprawozdawczym wersji ICD-9, ogłaszane są przez Prezesa Funduszu.
§  11. 
1. 
Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania produktów rozliczeniowych, o których mowa w § 5 ust. 1, jest punkt.
2. 
Szczegółowy opis świadczeń w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.
3. 
Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie - przez podmiot realizujący umowę w zakresie KOS-zawał, świadczeń udzielonych pacjentowi włączonemu do KOS-zawał, związanych z diagnostyką inwazyjną zawału serca, leczeniem zachowawczym lub inwazyjnym zawału serca, obejmującym zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta rewaskularyzację naczyń wieńcowych lub pomostowanie aortalno-wieńcowe, implantacją właściwego sytemu ICD lub CRT-D, rehabilitacją oraz opieką ambulatoryjną, będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń, chyba że przepisy załącznika nr 4 do zarządzenia stanowią inaczej.
§  12. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie KOS - zawał, w sytuacji rozliczania świadczeń związanych z żywieniem dojelitowym, żywieniem pozajelitowym oraz hipotermią leczniczą, finansowanych w ramach produktów określonych w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dodatkowej, zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach: nr 5a, 5b, 6a-6g do zarządzenia. Dokumentację związaną z leczeniem żywieniowym lub monitorowaniem pacjenta podczas hipotermii leczniczej, należy dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.
2. 
W przypadku rozliczania produktu: 5.53.01.0001649 - Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, z katalogu produktów do sumowania, określonego w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, świadczeniodawca obowiązany jest do dołączenia do historii choroby podpisanego oświadczenia, którego wzór określony jest w załączniku nr 16 do zarządzenia.
§  13. 
Wykazywanie przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia, odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
1)
poszczególne elementy opieki kompleksowej realizowane zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjenta w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, finansowane są osobno;
2)
w przypadku udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, do rozliczenia należy wykazywać wyłącznie jedną grupę JGP z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia;
3)
dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami z innymi produktami rozliczeniowymi, na zasadach określonych w katalogu, stanowiącym załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia;
4)
dopuszcza się łączne rozliczanie grup z katalogu świadczeń kompleksowych, stanowiącego załącznik nr 1k do niniejszego zarządzenia z produktami katalogowymi dedykowanymi do rozliczania świadczeń w OAiIT, zawartymi w katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne i katalogu produktów do rozliczenia świadczeń udzielanych w OAiIT, określonym w załączniku nr 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, z zastrzeżeniem pkt 5;
5)
finansowanie świadczeń udzielanych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS-28, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu w rodzaju leczenie szpitalne odpowiednio przez produkt rozliczeniowy o kodzie 5.52.01.0001527 - Hospitalizacja świadczeniobiorcy KOS - zawał w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - z katalogu produktów odrębnych, w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, lub ewentualnie łącznego rozliczenia produktów dopuszczonych do sumowania w OAiIT z katalogu produktów do sumowania, stanowiącego załącznik nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne;
6)
dopuszcza się łączne rozliczanie świadczeń finansowanych grupami, określonymi w załączniku nr 1k do zarządzenia, z produktami katalogowymi zawartymi w katalogu produktów do sumowania, określonymi w załączniku nr 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, o ile w katalogu produktów do sumowania dopuszczono taką możliwość;
7)
dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień;
8)
jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadczeniodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu świadczeń kompleksowych, określonego w załączniku nr 1k do zarządzenia, nie przekracza 14 dni, lub z zasad postępowania medycznego wynika, że problem zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te wykazywane są do rozliczenia jako jedno świadczenie, z zastrzeżeniem pkt 9;
9)
rozliczenie świadczeń w sposób określony w pkt 8 nie dotyczy hospitalizacji w celu ukończenia procesu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych lub wykonania zabiegu kardiochirurgicznego (pomostowanie aortalno - wieńcowe), wizyty koordynującej - kontrolnej oraz rehabilitacji kardiologicznej;
10)
w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor Oddziału Funduszu, na umotywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie określonych świadczeń związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji;
11)
w przypadkach, o których mowa w pkt 10, świadczeniodawca występuje do dyrektora Oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorami określonymi przepisami zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w trakcie hospitalizacji albo w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;
12)
zgodę na rozliczenie świadczenia, o którym mowa w pkt 11, wydaje dyrektor Oddziału Funduszu, na zasadach i w terminie określonych w przepisach zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;
13)
nie dopuszcza się wyrażania zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na rozliczanie świadczeń, w tym łącznego wykazywania do rozliczenia, w sposób inny niż określony w niniejszym zarządzeniu;
14)
dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), wprowadza się współczynniki korygujące dla świadczeń, określonych w katalogu świadczeń kompleksowych, w sytuacjach spełnienia określonych warunków:
a)
w przypadku realizacji świadczeń KOS-zawał w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału kardiochirurgicznego, funkcjonującego w trybie całodobowym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim, przy rozliczaniu świadczeń związanych z pomostowaniem naczyń wieńcowych w ramach grup: E04, E05, E06, E07, wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2,
b)
w przypadku rozpoczęcia przez pacjenta rehabilitacji kardiologicznej w ciągu 14 dni od wypisu ze szpitala, rozliczenie zrealizowanej rehabilitacji korygowane jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1,
c)
w przypadku realizacji świadczeń KOS-zawał w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, przy rozliczaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej, wartość tych produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1,
d)
jeżeli czynnemu zawodowo pacjentowi po zawale mięśnia sercowego do 4. miesiąca od wypisu ze szpitala zostanie wydane zaświadczenie lekarskie przez lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem, o braku przeciwskazań ze strony układu krążenia do podjęcia/wykonywania pracy, wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania), korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1, po wystawieniu ww. zaświadczenia,
e)
jeżeli u pacjenta wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy zgodnie z założeniami KOS-zawał - wartość produktów rozliczeniowych (ustalona dla leczenia i monitorowania) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,15, przy rozliczeniu bilansu opieki,
f)
dla świadczeniodawców będących:
instytutami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) albo
podmiotami leczniczymi utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnię medyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo
podmiotami leczniczymi utworzonymi i prowadzonymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, prowadzącymi kształcenie podyplomowe lekarzy, albo
podmiotami leczniczymi udostępniającymi uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (podmiot obowiązany jest do przedstawienia umowy właściwemu Oddziałowi Funduszu)
udzielających świadczeń świadczeniobiorcom w zakresie KOS-zawał, wartość JGP: E10, E11, E12, E12G, E15, E16, E17G, E23G, E24G, E26, E29 korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1;
g) 1
 w przypadku realizacji świadczeń w zakresie KOS-zawał w ramach grup: E23G, E24G, E26, E29, E04, E05, E06, E32, E33, E34, E36, wartość produktów rozliczeniowych korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,08.
15)
w celu naliczenia współczynników, o których mowa w pkt 14 lit. d lub e, świadczeniodawca sprawozdaje produkt rozliczeniowy o kodzie 5.56.01.0000001- "Produkt premiowy KOS-zawał";
16)
kwota na finansowanie KOS-zawał obejmuje procedury (wykonywane stacjonarnie i ambulatoryjnie), o których mowa w przepisach rozporządzenia szpitalnego, rozporządzenia ambulatoryjnego oraz rozporządzenia rehabilitacyjnego, a także określone w niniejszym zarządzeniu; nie uwzględnia natomiast świadczeń w innych dziedzinach medycyny, związanych ze schorzeniami innych narządów;
17)
kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) zostaje zakończona przedterminowo w sytuacji, gdy:
a)
nie został zrealizowany kolejny element opieki w terminie określonym w rozporządzeniu szpitalnym, rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz rozporządzeniu rehabilitacyjnym,
b)
zachodzi konieczność wykonania trzeciej lub kolejnej rewaskularyzacji,
c)
doszło do ponownego zawału serca,
d)
pacjent kontynuuje leczenie u innego świadczeniodawcy posiadającego umowę na KOS - zawał,
e)
pacjent zmarł;
18)
w sytuacji, o której mowa w pkt 17:
a)
rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki kompleksowej dotychczas zrealizowane u pacjenta bez uwzględnienia współczynników jakościowych, o których mowa w pkt 14 lit. d lub e,
b)
lit. a lub b - kontynuacja leczenia następuje w ramach umowy na leczenie szpitalne,
c)
lit. c - rozpoczyna się nowa kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał),
d)
lit. d - nowy świadczeniodawca kontynuuje opiekę KOS - zawał, bez uwzględnienia współczynników jakościowych, o których mowa w pkt 14 lit. c - e.
§  13a.  2
1. 
Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie KOS-zawał, u których udział hospitalizowanych pacjentów z rozpoznanym ostrym zawałem serca leczonych w zakresie KOS-zawał wynosi co najmniej 60% wszystkich hospitalizowanych pacjentów z tym rozpoznaniem, u tego świadczeniodawcy, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych grupami E10, E11, E12G, E15) korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,02.
2. 
Dla świadczeniodawców, u których udział pacjentów, u których zrealizowano wszystkie świadczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia zgodnie z założeniami KOS-zawał, wynosi co najmniej 70% (z wyłączeniem zgonów) wszystkich pacjentów objętych KOS-zawał, wartość produktów do rozliczenia hospitalizacji (rozliczanych grupami E10, E11, E12G, E15) w zakresie KOS-zawał, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,03.
3. 
Udział hospitalizacji, o którym mowa w ust. 1:
1)
w pierwszym okresie stosowania współczynnika (IV kwartał 2020 r.) - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji świadczeń za ten kwartał i jest podstawą stosowania współczynnika dla świadczeń zrealizowanych w IV kwartale 2020 r.;
2)
na kolejne okresy stosowania współczynnika - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji świadczeń w kwartale, w którym stosowany jest współczynnik.
4. 
Udział pacjentów, o którym mowa w ust. 2:
1)
w pierwszym okresie (do dnia 10 stycznia 2021 r.) rozliczenia współczynnika - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji za 2020 rok i jest podstawą stosowania współczynnika dla świadczeń zrealizowanych w roku 2020;
2)
na kolejne okresy stosowania współczynnika - obliczany jest w oparciu o sprawozdanie z realizacji świadczeń w roku, w którym stosowany jest współczynnik;
§  14. 
W sytuacji zrealizowania rehabilitacji zgodnie z kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS - zawał), lekarz może skierować świadczeniobiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem kontynuowania rehabilitacji.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  15. 
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte.
§  16. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  17. 
Dyrektorzy Oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  18. 
Traci moc zarządzenie Nr 10/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.
§  19. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego mają w szczególności na celu realizację postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), która wprowadziła zmianę w zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) w zakresie stosowania ułatwień obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

W związku z powyższym, w przepisach niniejszego zarządzenia wprowadzono rozwiązania umożliwiające czytelne oznaczanie podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki lub pieczęci jednostki.

Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni. Zgłoszono 3 uwagi. W wyniku ich merytorycznej oceny treść zarządzenia uległa stosownym modyfikacjom.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1k  3

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH DEDYKOWANYCH DO ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH DEDYKOWANYCH DO ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH
L.p.Etapy opieki kompleksowejKod produktu rozliczeniowegoKod grupyNazwa produktu rozliczeniowegoJednostka rozliczeniowaTaryfa ustalona przez AOTMiTWaga punktowa produktu rozliczeniowegoLiczba dni pobytu finansowana grupąWartość punktowa hospitalizacji < 2 dniWartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupąświadczenie wykonywane w trybie hospitalizacjiświadczenie wykonywane w trybie ambulatoryjnymświadczenie wykonywane w trybie domowymUwagi dodatkowe
123456789101112131415
Zakres świadczeń: 03.4100.500.02 - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-Zawał)
1.LECZENIE LECZENIE5.51.01.0005010E10OZW - diagnostyka inwazyjna *punkt74,70 **4 161x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
2.5.51.01.0005011E11OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni *punkt282,49 **15 73513334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
3.5.51.01.0005090E12GOZW - leczenie inwazyjne *punkt177,70 **9 898x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
4.5.51.01.0005015E15OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw *punkt246,71 **13 742x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
5.5.51.01.0005016E16OZW > 69 r.ż. lub z pwpunkt61,03 **3 400191 002222x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
6.5.51.01.0005091E17GOZW - leczenie zachowawczepunkt52,79 **2 941891x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
7.5.51.01.0005092E23GAngioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu *punkt94,16 **5 245x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
8.5.51.01.0005093E24GAngioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa *punkt138,56 **7 718x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
9.5.51.01.0005026E26Angioplastyka wieńcowa balonowa *punkt80,05 **4 459x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
10.5.51.01.0005029E29Angioplastyka wieńcowa balonowa (DEB) *punkt6 487 ***6 682x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
11.5.51.01.0005004E04Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką *punkt36 4292332 809334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
12.5.51.01.0005005E05Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z pw *punkt22 5032320 276334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
13.5.51.01.0005006E06Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez pw *punkt21 3342319 218334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
14.5.51.01.0005007E07Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni*punkt23 8962321 501334x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
15.5.53.01.0005008Plan kompleksowego leczenia po zawale sercapunkt121x- obejmuje opracowanie indywidualnego planu leczenia pacjenta po zawale serca przez lekarza kardiologa z uwzględnieniem świadczeń wchodzących w zakres kompleksowej opieki oraz koordynację procesu leczenia - do rozliczenia jednorazowo w całym procesie kompleksowej opieki po zawale serca - produkt dedykowany do sumowania przy rozliczaniu właściwej JGP Plan może ulec zmianie w trakcie opieki kompleksowej. Każdorazową zmianę nalezy udokumentować.
16.MONITOROWANIE5.53.01.0005009Wizyta koordynująca - kontrolnapunkt121x- wizyta koordynująca (kontrolna) zrealizowana w okresie do 14 dni od wypisu pacjenta z oddziału, obejmuje badanie elektrokardiograficzne i badania laboratoryjne: morfologia krwi, stężenie potasu we krwi, stężenie kreatyniny we krwi, stężenie białka C-reaktywnego (CRP), a także edukację pacjenta przez personel pielęgniarski - do rozliczenia jednorazowo w całym procesie kompleksowej opieki po zawale serca
17.REHABILITACJA5.11.02.9100073RKZRehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnychpunkt210x- zgodnie z kryteriami kwalifikacji określonymi w rozporządzeniu rehabilitacyjnym - za każdy zrealizowany osobodzień - łączna liczba osobodni na rzecz jednego świadczeniobiorcy może obejmować: a) osobodzień w rehabilitacji w oddziale stacjonarnym dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego (rozliczanie na warunkach określonych dla grupy RKZ, lub b) osobodzień w rehabilitacji w oddziale/ośrodku dziennym dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego, lub c) osobodzień w telerehabilitacji dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego
18.5.11.02.9000063Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennympunkt80x
19.5.11.02.9000064Kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach domowychpunkt80x
20.LECZENIE5.51.01.0005031E31Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego *punkt143,88**8 014x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
21.5.51.01.0005032E32Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego *punkt175,88**9 797x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
22.5.51.01.0005033E33Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT) *punkt325**18 103x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
23.5.51.01.0005034E34Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego *punkt393,09**21 896x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
24.5.51.01.0005102E34GWszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)*punkt90 841 ****90 8417439x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
25.5.51.01.0005036E36Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*punkt625,53**34 844x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP, - można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
26.MONITOROWANIE5.52.01.0001507Specjalistyczna opieka kardiologicznapunkt459x- obejmuje co najmniej 3 porady w okresie objęcia KOS-zawał - rozliczane ryczałtem po ich zrealizowaniu; (pierwsza konsultacja kardiologiczna powinna odbyć się nie później niż w 6 tygodniu od momentu wypisu pacjenta ze szpitala, kolejne porady specjalistyczne kardiologiczne zgodnie z indywidualnym planem leczenia);
27.5.52.01.0001508Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opiekipunkt194x- porada specjalistyczna kończąca opiekę w ramach KOS-zawał zrealizowana nie wcześniej, niż 6 tygodni przed zakończeniem opieki KOS-zawał - obejmuje przeprowadzenie u pacjenta po zawale mięśnia sercowego bilansu opieki w ramach KOS-zawał (badania i ocena zgodnie z indywidualnym stanem pacjenta)
(*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym (**) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. (***) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 08.11.2018 r. - wartość 1 pkt przyjęto na poziomie 1 PLN (****) taryfa ustalona w obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r.
Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych
E Choroby serca
E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E05 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymi*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E06 Pomostowanie naczyń wieńcowych < 70 r.ż. bez powikłań i chorób współistniejących*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E07 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 75 r.ż. i > 16 dni*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E10 OZW - diagnostyka inwazyjna*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E11 OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E12G OZW - leczenie inwazyjne*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E15 OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z powikłaniami i chorobami współistniejącymi*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E16 OZW > 69 r.ż. lub z powikłaniami i chorobami współistniejącymi
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E17G OZW - leczenie zachowawcze
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E23G Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E24G Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E26 Angioplastyka wieńcowa balonowa*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E29 Angioplastyka wieńcowa balonowa (DEB)*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E31 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E32 Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E33 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E34G Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż.*
na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
RKZ - Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych
wymagane wskazanie:

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RKZ02

lub

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RKZ03

EF≤ 35% lub EF>35% i klasa III wg skali NYHA

lub

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

3. stopnia wg skali Rankina (zgodnie z zał. nr 2 do rozporządzenia rehabilitacyjnego)

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennym
wymagane wskazanie:

minimum 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej RKZa

minimum po 2 razy kazdej procedury ICD-9 z listy dodatkowej RKZb

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZc

minimum 3 procedur ICD-9 z listy dodatkowej RKZd

rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach domowych
wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy RKZ01 oraz procedury:

ICD-9

93.3604 Trening marszowy

93.3605 Trening marszowy z przyborami (kije do Nordic Walking)

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

Listy dodatkowe
RKZa ICD-9
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1910 Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
93.3603 Trening stacyjny
93.3604 Trening marszowy
93.3605 Trening marszowy z przyborami
RKZb
89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia
89.08 Inna konsultacja
RKZc
94.08 Ocena stanu psychicznego
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
94.335 Trening autogenny
94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy
94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94.37 Psychoterapia integrująca
RKZd
87.495 RTG śródpiersia
88.721 Echokardiografia
89.385 Ergospirometria
89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.442 Sześciominutowy test marszu
89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
RKZ01 ICD-10
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu
RKZ02 ICD-10
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C38.1 Śródpiersie przednie
C38.2 Śródpiersie tylnie
C38.3 Śródpiersie, część nieokreślona
D15.1 Nowotwór niezłośliwy serca
E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 Zespół Dresslera
J44.0 Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1 Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona
J44.8 Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc
J44.9 Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona
N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
R57.0 Wstrząs kardiogenny
Z94.1 Transplantacja serca
Z94.3 Transplantacja serca i płuc
Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
Z95.2 Obecność protez zastawek serca
Z95.3 Obecność ksenogenicznej zastawki serca
Z95.4 Obecność innych protez zastawek serca
Z95.8 Obecność innych implantów i przeszczepów sercowo-naczyniowych
Z95.9 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych, nieokreślonych
RKZ03 ICD-10
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4  

UMOWA Nr ....../......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

zawarta w .........................................., dnia .......................................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego działa: ................................................... (wskazanie imienia i nazwiska osoby umocowanej) - ................................................ (wskazanie stanowiska) .................................. (nazwa oddziału) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w ................................................................................................................................ (adres),

na podstawie pełnomocnictwa/pełnomocnictw1 nr................ z dnia.............../ i nr ......... z dnia............./, zwanym dalej "Funduszem"

a

......................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

......................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1. 
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2. 
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w:
1)
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
2)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
3)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
4)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
5)
przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów";
6)
szczegółowych warunkach umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach.
3. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1. 
Świadczenia gwarantowane w zakresie objętym umową udzielane są przez Świadczeniodawcę samodzielnie lub na zasadzie współpracy z innymi podmiotami leczniczymi na podstawie podwykonawstwa lub wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach.
2. 
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy lub podwykonawców przeznaczonym do realizacji umowy, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram-zasoby".
3. 
Dane o wykazie współrealizatorów określone są w załączniku nr 5 do umowy.
4. 
W przypadku realizacji umowy przez Świadczeniodawcę we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi "Wykaz podwykonawców" stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5. 
W przypadku wspólnej realizacji umowy na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach, dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawców innych niż podmiot koordynujący (co do zasady podpisujący umowę, z zastrzeżeniem wspólnego wykonywania umowy z innymi świadczeniodawcami na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach - szpital posiadający oddział o profilu kardiologicznym) wykazywane są z zastosowaniem załącznika nr 2 do umowy.
6. 
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty spełniające warunki określone dla Świadczeniodawców w szczegółowych warunkach umów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 oraz w przepisach odrębnych.
7. 
Dopuszczalne jest zlecanie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
8. 
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.
9. 
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
10. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji umowy, służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i wymagany sprzęt.
11. 
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 9 i 10, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
12. 
Świadczeniodawca jest obowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.
§  3. 
Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1. 
Kwota zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r., wynosi maksymalnie...........................zł (słownie: .....................................zł).
2. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wysokości .........................zł (słownie:............... ...............).
3. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ...........................zł (słownie: .....................................zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.:
1)
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;
2)
kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.
4. 
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
5. 
W przypadku:
1)
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub
2)
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub
3)
niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

6. 
Środki, o których mowa w ust. 2, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn. zm).
7. 
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
8. 
W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie - odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
9. 
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń Fundusz wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:.....................................................................nr.......................................................................................................................................................................................

10. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
11. 
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
12. 
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
13. 
Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ŚWIADCZENIODAWCÓW

§  5. 
1. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji medycznej.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu comiesięcznie w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 szczegółowych warunków umów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

KARY UMOWNE

§  6. 
1. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2. 
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3. 
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5. 
W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji stanowiących podstawę określenia wysokości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6. 
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7. 
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7. 
1. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............................ do dnia ................r.
2. 
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8. 
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla siedziby oddziału wojewódzkiego Funduszu.
§  9. 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2.
§  10. 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:
1)
Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo - finansowy;
2)
Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby;
3)
Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców;
4)
Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego;
5)
Załącznik nr 5 do umowy - Wykaz współrealizatorów.

PODPISY STRON

.......................................................................................
.......................................................................................
ŚwiadczeniodawcaFundusz

Objaśnienia:

1 niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Nr identyfikacyjny nadany przez NFZ
Nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Okres rozliczeniowy od............ do......................
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
Okres rozliczeniowy od............ do......................**
PozycjaPodstawa *Kod zakresu świadczeńZakres świadczeńKod miejsca udzielania świadczeńJednostka rozliczeniowaLiczba jednostek rozliczeniowychCena jedn. rozlicz. (zł)Wartość (zł)
razem zakresy (kwota umowy w okresie rozliczeniowym)
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - razem pozycje
Razem pozycjeOkres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)Okres sprawozd.Wartość (zł)
StyczeńLutyMarzecKwiecień
MajCzerwiecLipiecSierpień
WrzesieńPaździernikListopadGrudzień
w tym w poszczególnych okresach sprawozdawczych - poszczególne pozycje
PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
Kod miejscaNazwa miejsca
Adres miejscaTERYT
StyczeńLutyMarzec
liczba * cena
wartość
KwiecieńMajCzerwiec
liczba * cena
wartość
LipiecSierpieńWrzesień
liczba * cena
wartość
PaździernikListopadGrudzień
liczba * cena
wartość
data sporządzenia
Fundusz***świadczeniodawca****
* Określenie czynności formalno - prawnej, na podstawie której została utworzona pozycja umowy
** - Kolejne sekcje drukowane dla każdego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie (o ile w umowie oznaczono więcej niż jeden okres rozliczeniowy)
*** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

PozycjaKod zakresuNazwa zakresu
I. Miejsce udzielania świadczeń
Kod miejsca (a)Id podwyk. (b)Nazwa miejsca (c)Adres miejsca (d)VII cz.KR* (e)VIII cz.KR* (f)Profil IX-X cz.KR* (g)Status **
II. Dostępność miejsca udzielania świadczeń
pn (a)wt (b)śr (c)czw (d)pt (e)sob (f)nd (g)Obowiązuje od (h)Obowiązuje do (i)Status **
III. Personel
Id osoby (a)Nazwisko (b)Imiona (c)PESEL (d)Zawód/specjalność (e)St.specjal. (f)NPWZ (g)Tyg. lb. godzin (h)Obowiązuje od (i)Obowiązuje do (j)Status **
IV. Sprzęt
Id sprzętu (a)Nazwa sprzętu (b)Ilość (c)Nr seryjny (d)Rok produkcji (e)Rodzaj dostępności (f)Dostępny od (g)Dostępny do (h)Status **
Fundusz***świadczeniodawca****
* KR (Kody resortowe) - kody nadane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)
** B - brak zmian, D - dodano, M - zmodyfikowano, U - usunięto
*** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
**** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr  3

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

rodzaj świadczeń: leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
UNIKALNY WYRÓŻNIK PODWYKONAWCY
Dane identyfikacyjne i adresowe podwykonawcy
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe podwykonawcy
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące formy i przedmiotu umowy podwykonawstwa
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać umowaPrzedmiot świadczeń podwykonywanych
Opis przedmiotu podwykonawstwa
data sporządzenia
Fundusz***świadczeniodawca**
* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr  4

Miejscowość .......................................................... Data .........................................
Kod Oddziału Wojewódzkiego
Dane Świadczeniodawcy
(źródło - Portal Świadczeniodawcy)
Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie:
numer
w rodzaju
w zakresie
na okres
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy
Dane posiadacza rachunku bankowego:
Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.
Świadczeniodawca*..................................................................................
* pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

Załącznik Nr  5

WYKAZ WSPÓŁREALIZATORÓW

rodzaj świadczeń:....................................
UNIKALNY WYRÓŻNIK WSPÓŁREALIZATORA
Dane identyfikacyjne i adresowe współrealizatora
Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP
Forma organizacyjno-prawna (cześć IV KR)
Osoba/y uprawniona do reprezentowaniaTelefon
Dane rejestrowe współrealizatora
Rodzaj rejestruNr wpisu do rejestru
Organ rejestrującyData wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Dane dotyczące zakresu współrealizacji
Umowa/promesa
Data, od kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać zakres współrealizacjiPozycja/e umowy
Data, do kiedy obowiązuje lub będzie obowiązywać zakres współrealizacjiPrzedmiot świadczeń współrealizatora
Opis przedmiotu współrealizacji
data sporządzenia
Fundusz**świadczeniodawca**
* kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć wraz z podpisem
** kwalifikowany podpis elektroniczny albo pieczęć/nadruk/naklejka świadczeniodawcy - zawierające nazwę, adres, NIP i REGON - wraz z podpisem

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI WYMAGANE DO ZAWARCIA UMOWY

Nazwa zakresu świadczeń
1. Kod zakresu: 03.4100.500.02 - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał)
1.1 WARUNKI WYMAGANE - realizacja świadczeń zgodnie z warunkami określonymi w Lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Realizacja świadczeń, zgodnie z indywidualnym stanem klinicznym pacjenta z rozpoznaniami wg ICD-10: I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.9, obejmuje:

1 leczenie szpitalne;

2 rehabilitację kardiologiczną;

3 kardiologiczną opiekę specjalistyczną.

1.1.1 WARUNKI WYMAGANE DLA LECZENIA SZPITALNEGO - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Mninistra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
1) warunki ogólne - wynikające z § 4 ust. 1 pkt 1 - 7, § 5, § 5a, § 6, § 6a, § 6b, § 7 i § 9 rozporządzenia szpitalnego;

2) warunki szczegółowe - wynikające z części I Lp. 24 załącznika nr 3 oraz Lp. 7 załacznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego:

- spełnienie wymagań określonych w Lp. 24 Kardiologia lit. A leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia,

- spełnienie wymagań określonych w Lp. 7 Leczenie inwazyjne OZW, (...) lit. A Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia;

1.1.2 WARUNKI WYMAGANE DLA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ - zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
1.1.3 WARUNKI WYMAGANE DLA KARDIOLOGICZNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ - zgodnie z lp. 21 załącznika nr 5 do obowiązujacego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
1.2 WARUNKI WYMAGANE - do zawarcia umowy
1.2.1 Wymagania formalne1) Posiadanie w strukturze organizacyjnej (wpis w rejestrze): oddziału szpitalnego o profilu kardiologia,

2) Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach:

- pracowni radiologii zabiegowej lub pracownii hemodynamiki oraz pracownii elektrofizjologii,

- oddziału szpitalnego o profilu kardiochirurgia,

- oddziału stacjonarnego rehabilitacji kardiologicznej lub ośrodka albo oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej,

- poradni specjalistycznej o profilu kardiologia.

1.2.2 Organizacja udzielania świadczeń1) Harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może ograniczać dostępności do świadczeń realizowanych w ramach innych umów.

2) Całodobowa możliwość kontaktu telefonicznego (w ramach oddziału kardiologicznego) dla pacjentów objetych kompleksową opieką

1.2.3 Pozostałe warunkiKoordynacja wszystkich działań związanych z opieką nad pacjentem w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z opisem KOS-zawał.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5  

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Opis świadczenia

KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał)

1.Charakterystyka świadczenia
1.1Nazwa zakresu świadczeńKod zakresu 03.4100.500.02: Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
1.2Kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców wymagających udzielenia świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 4 lp. 36 do rozporządzenia szpitalnego
1.3Określenie świadczeniaKompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego
1.4Częstość występowania zgonów sercowo - naczyniowychW Polsce w ciągu roku od zawału około 38% wszystkich obserwowanych zgonów ma podłoże sercowo - naczyniowe
1.5Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczeniaC53 Morfologia krwi 8-parametrowa

L43 Glukoza

N45 Potas (K)

M37 Kreatynina

K01 Cholesterol HDL

K03 Cholesterol LDL

181 stężenie białka C-reaktywnego (CRP)

117 Aminotransferaza alaninowa (ALT)

00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu

00.41 Zabieg na dwóch naczyniach

00.42 Zabieg na trzech naczyniach

00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach

00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego

00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych

00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych

00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych

00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji

[CRT-P]00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]

00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]

00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca

00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora

00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu

00.662 Aterektomia wieńcowa

00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z zastosowaniem balonu tnącego

36.061 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany

36.062 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany

36.063 Wprowadzenie stentu (ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną

36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej

36.070 Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej

36.071 Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowe

36.072 Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)

36.073 Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej (zmiana krotności poprzez kod procedury)

36.074 Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej

36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej

36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej

36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)

36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)

36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)

36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)

36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)

36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy

36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne

37.21 Cewnikowanie prawego serca

37.22 Cewnikowanie lewego serca

37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca

37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS]

37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne

37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego

37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego

37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego

37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego

37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego

37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego

37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka

88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)

88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka

88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)

88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca

88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika lub

88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników

89.00 Badanie i porada lekarska, konsultacja

89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym

89.442 Sześciominutowy test marszu

89.511 Elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami lub

89.522 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)

93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe

93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem

93.3601 Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3602 Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym

93.3603 Trening stacyjny

93.3604 Trening marszowy

93.3605 Trening marszowy z przyborami

94.08 Ocena stanu psychicznego

94.335 Trening autogenny oraz w uzasadnionych klinicznie przypadkach inne procedury ICD-9 zawarte w rozporządzeniu szpitalnym, ambulatoryjnym, rehabilitacyjnym.

1.6Oczekiwane wyniki postępowaniaKompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego oparta na wdrożeniu leczenia interwencyjnego oraz kardiochirurgicznego ma zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne z pacjentami po zawale serca i obniżyć śmiertelność szpitalną oraz wczesną po incydencie sercowo-naczyniowym. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna i monitorowanie w ramach kardiologicznej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem ma zapewnić właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej, jak również ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1Warunki wykonania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.
2.2Organizacja udzielania świadczeniaZgodnie z warunkami określonymi w lp. 36 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, lp. 21 załącznika nr 5 do rozporządzenia do rozporządzenia ambulatoryjnego oraz załączniku nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego.

Kompleksowa opieka skoordynowana przez jeden ośrodek - podmiot koordynujący, realizowana jest w różnych komórkach organizacyjnych (podmiotach), zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał), opracowanym przez podmiot koordynujący.

Podmiotem koordynującym jest szpital posiadający oddział kardiologiczny.

W przypadku, gdy pacjent po diagnostyce inwazyjnej nie kwalifikuje się do objęcia opieką w ramach KOS-zawał, odnotowuje ten fakt w historii choroby oraz niezwłocznie w systemie informatycznym dedykowanym do monitorowania KOS-zawał, po jego udostępnieniu przez NFZ;

Po zakończeniu udzielania świadczenia w ramach KOS-zawał podmiot koordynujący przekazuje informacje lekarzowi POZ/AOS o świadczeniach zalecanych pacjentowi

Opieka nad pacjentem po zawale serca obejmuje leczenie, rehabilitację i monitorowanie procesu terapeutycznego.

LECZENIE obejmuje:

1) hospitalizację pacjenta z powodu zawału serca w trakcie której zastosowano:

a) diagnostykę inwazyjną zawału serca (koronarografię) lub leczenie zachowawcze, lub

b) leczenie inwazyjne, obejmujące m.in. pełną rewaskularyzację naczyń wieńcowych lub zabieg kardiochirurgiczny (odpowiednio do stanu klinicznego pacjenta):

* rewaskularyzację I-etapową - w trakcie hospitalizacji z powodu zawału serca,

* rewaskularyzację II-etapową, która może być realizowana przy pierwszej hospitalizacji z powodu zawału serca albo rozłożona na dwie hospitalizacje (pierwszą z powodu zawału serca oraz drugą hospitalizację planową);

2) elektroterapię, w tym:

a) Wszczepienie/ wymiana rozrusznika jednojamowego,

b) Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego,

c) Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT),

d) Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD),

e) Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą (CRT-D) albo

f) Wszczepienie / wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

po dokonaniu u pacjenta oceny frakcji wyrzutowej

3) ustalony w trakcie hospitalizacji przez lekarza kardiologa indywidualny plan leczenia pacjenta uwzględniający odpowiednią rehabilitację kardiologiczną i wizyty w poradni kardiologicznej.

Plan leczenia pacjent należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta;

REHABILITACJA:

1) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach stacjonarnych; lub

2) rehabilitację kardiologiczną lub hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego

- zgodnie z kryteriami kwalifikacji oraz warunkami wymaganymi do jej realizacji określonymi w zał. nr 5 do rozporządzenia rehabilitacyjnego

MONITOROWANIE obejmuje:

1) Wizytę koordynującą (kontrolną)

2) specjalistyczną opiekę kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca zgodnie z indywidualnym planem leczenia [w tym porady obejmujące kwalifikację do implantacji całkowitego automatycznego sytemu do kardiowersji lub defibrylacji (system ICD), układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji (system CRT-D) lub całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (system S-ICD) oraz poradę monitorującą urządzenia wszczepialne]; liczba konsultacji i ich częstość powinna być ustalona w zależności od stanu klinicznego pacjenta;

3) poradę specjalistyczną kończącą opiekę w ramach KOS-zawał

2.3Zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniaZgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia: kardiologia, kardiochirurgia, rehabilitacja medyczna.
2.4Warunki i etapy finansowania świadczeniaFinansowanie poszczególnych etapów kompleksowej opieki, realizowanych zgodnie z potrzebami klinicznymi pacjentów, obejmuje:

* w zakresie leczenia:

a) diagnostykę inwazyjną, leczenie zachowawcze lub leczenie inwazyjne, obejmujące zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta rewaskularyzację naczyń wieńcowych, lub pomostowanie aortalno-wieńcowe, realizowane w ramach hospitalizacji - rozliczane w ramach JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

b) dodatkowe świadczenia rozliczane produktami jednostkowymi ujętymi w katalogu produktów do sumowania (zał. 1c i 1ts do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne) - możliwe do sumowania z właściwą JGP z katalogu świadczeń kompleksowych,

c) opracowanie indywidualnego planu kompleksowego leczenia po zawale serca - rozliczane produktem z katalogu świadczeń kompleksowych dedykowanym do sumowania z właściwą JGP z tego katalogu,

d) elektroterapię*,

- rozliczane w ramach właściwej JGP z katalogu świadczeń kompleksowych;

* W sytuacji implantacji u pacjenta właściwego sytemu ICD, CRT-D lub S-ICD podmiot koordynujący obowiązany jest do posiadania dokumentu (nośnika) z zarejestrowanymi parametrami frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

w zakresie rehabilitacji:

a) rehabilitację kardiologiczną stacjonarną - rozliczaną w ramach grupy RKZ z katalogu świadczeń kompleksowych,

b) rehabilitację kardiologiczną w ośrodku oddziale dziennym i hybrydową telerehabilitację kardiologiczną realizowaną w miejscu pobytu pacjenta - rozliczaną osobodniami w ramach produktów w katalogu świadczeń kompleksowych

* w zakresie monitorowania:

1) wizytę koordynującą (kontrolną) - rozliczaną produktem z katalogu świadczeń kompleksowych;

2) kardiologiczną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca, obejmującą:

a) realizację co najmniej 3 porad u pacjenta w okresie objęcia KOS-zawał - rozliczanych ryczałtem po ich zrealizowaniu w ramach produktu w katalogu świadczeń kompleksowych,

b) poradę specjalistyczną wraz z przeprowadzeniem bilansu opieki u pacjenta kończącego opiekę w ramach KOS-zawał (badania i ocena stanu klinicznego) - rozliczaną w ramach produktu rozliczeniowego: "Specjalistyczna opieka kardiologiczna - bilans opieki" z katalogu świadczeń kompleksowych.

3.Dane do sprawozdawczości
Zgodnie z systemem informatycznym udostępnionym przez Fundusz.
4.Istniejące wytyczne postępowania medycznego
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczącymi postępowania z chorymi z zawałem serca.
5.Parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń
Monitorowanie i ewaluacja programu opieki kompleksowej nad pacjentem po zawale serca będzie obejmowała zarówno wskaźniki dotyczące jakości opieki nad pacjentem na poziomie ośrodka realizującego program opieki kompleksowej, jak i wskaźniki dotyczące efektów leczenia.

Świadczeniodawca realizujący KOS - zawał mierzy i ocenia wskaźniki określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia szpitalnego lp. 36 część "Pozostałe wymagania" kolumna nr 4 ust. 3

Parametry stosowane do oceny efektów opieki kompleksowej u pacjentów po zawale serca po 12 miesiącach jej realizacji - na podstawie danych sprawozdawczych przez świadczeniodawców do sytemu informatycznego NFZ:

1) procentowy udział pacjentów po zawale mięśnia sercowego objętych KOS-zawał;

2) odsetek pacjentów, u których zrealizowany został cały zindywidualizowany schemat opieki;

3) odsetek rehospitalizacji z przyczyn sercowo - naczyniowych;

4) odsetek pacjentów, u których wykonano zabieg angioplastyki wieńcowej w ramach II etapu rewaskularyzacji;

5) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/defibrylator ICD;

6) odsetek pacjentów, którym wszczepiono kardiowerter/defibrylator CRT-D;

7) odsetek pacjentów, którym wszczepiono całkowicie podskórny kardiowerter/defibrylator S-ICD

8) procentowy udział wystąpienia zgonu po zawale z powodu epizodu sercowo- naczyniowego w okresie:

a) 6 miesięcy od dnia wystąpienia zawału serca,

b) 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

1 § 13 pkt 14 lit. g dodana przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 134/2020/DSOZ z dnia 28 sierpnia 2020 r. (NFZ.2020.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 2020 r.
2 § 13a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 134/2020/DSOZ z dnia 28 sierpnia 2020 r. (NFZ.2020.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 2020 r.
3 Załącznik nr 1k:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 186/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. (NFZ.19.186) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 134/2020/DSOZ z dnia 28 sierpnia 2020 r. (NFZ.2020.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 27/2021/DSOZ z dnia 8 lutego 2021 r. (NFZ.21.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2021 r., z tym że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z § 4 powołanego zarządzenia.

4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6/2021/DSOZ z dnia 5 stycznia 2021 r. (NFZ.21.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 stycznia 2021 r.
5 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 186/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. (NFZ.19.186) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 134/2020/DSOZ z dnia 28 sierpnia 2020 r. (NFZ.2020.134) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 września 2020 r.