Warunki zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.193

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 193/2023/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. 1 ) oraz art. 94 ust. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa:
1)
przedmiot postępowania w sprawie zawierania umów z podmiotami prowadzącymi apteki na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 94 ust. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "Prawem farmaceutycznym";
2)
szczegółowe warunki umowy, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej "umową".
§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
apteka - aptekę ogólnodostępną, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Prawa farmaceutycznego;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
harmonogram - informację o dniach i godzinach pełnienia dyżurów podlegających finansowaniu przez Fundusz;
4)
jednostka rozliczeniowa - miarę przyjętą do określenia wartości dyżuru wskazanego w umowie; jednostkę rozliczeniową stanowi ryczałt w wysokości ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 14 Prawa farmaceutycznego;
5)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na adres apteki, w której ma być realizowana umowa;
6)
okres rozliczeniowy - okres przypadający:
a)
od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
b)
od 16 dnia do końca miesiąca;
7)
podmiot - podmiot prowadzący aptekę wskazaną w uchwale, o której mowa w pkt 9, do pełnienia dyżuru w dzień wolny od pracy lub w porze nocnej;
8)
Portal NFZ - udostępniony przez Fundusz system informatyczny, określony w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia;
9)
uchwała - uchwała zarządu powiatu w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej, o której mowa w art. 94 ust. 3 Prawa farmaceutycznego;
10)
zestawienie - zestawienie, o którym mowa w art. 94 ust. 16 zdanie drugie Prawa farmaceutycznego, opracowane na podstawie ilości godzin poszczególnych przeprowadzonych dyżurów w okresie rozliczeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w Prawie farmaceutycznym oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Rozdział  2.

Przedmiot umowy

§  3. 
1. 
Przedmiotem umowy jest pełnienie przez aptekę ogólnodostępną dyżurów na podstawie uchwały, w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w rozumieniu art. 2 pkt 73 i 74 Prawa farmaceutycznego.
2. 
W ramach umowy podmiot w szczególności umożliwia realizację przez aptekę zadań określonych w art. 87 ust. 2 Prawa farmaceutycznego.
3. 
Wzór umowy jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.
4. 
Dni i godziny pełnienia dyżurów przez aptekę określa się zgodnie z uchwałą, w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
5. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
§  4. 
1. 
Umowa jest zawierana z podmiotem odrębnie dla każdej apteki, w której mają być realizowane dyżury.
2. 
Nie dopuszcza się realizacji umów z udziałem podwykonawców.

Rozdział  3.

Tryb zawierania umów

§  5. 
1. 
Postępowania w sprawie zawarcia umowy przeprowadzane są z wykorzystaniem Portalu NFZ.
2. 
Umowa zawierana jest na podstawie prawidłowych i kompletnych informacji zamieszczonych przez podmiot w Portalu NFZ oraz dokumentów przekazanych oddziałowi Funduszu, o których mowa w ust. 3.
3. 
Po doręczeniu przez zarząd powiatu dyrektorowi oddziału Funduszu kopii uchwały, oddział Funduszu, w terminie do 7 dni od otrzymania uchwały, zawiadamia podmiot o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy, informując o konieczności:
1)
uzupełnienia przez podmiot informacji w Portalu NFZ, w tym dotyczących harmonogramu,
2)
przekazania oryginału wniosku w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia - poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej. Wniosek ten stanowi podstawę wpisania numeru rachunku bankowego podmiotu do umowy,
3)
przekazania oryginału pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania - w przypadku, gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika

- w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

4. 
Dokumenty i dane, o których mowa w ust. 3, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
5. 
Dokumenty oraz kopie dokumentów składane w formie elektronicznej, powinny być podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) przez podmiot lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
6. 
Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu w przypadku, w którym kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej zgodności z oryginałem, a brak jest możliwości jej weryfikacji w inny sposób.
7. 
Szczegółową procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego określa zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie procedury ustalania oraz zmiany rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów.
8. 
Umowę sporządza się na podstawie prawidłowych i kompletnych informacji i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3, zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.
9. 
Po uzyskaniu prawidłowych i kompletnych informacji i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3, oddział Funduszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przesyła podmiotowi umowę w celu jej podpisania lub informuje podmiot o możliwości podpisania umowy w siedzibie oddziału Funduszu.
10. 
Umowa podpisywana jest przez Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną oraz przez podmiot lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
11. 
Umowę zawiera się na okres obowiązywania uchwały.
12. 
Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu aneksów do umów w przypadku zmiany uchwały dotyczącej danej apteki.
§  6. 
Fundusz podaje do publicznej wiadomości informacje o zawartych umowach.

Rozdział  4.

Zasady realizacji, sprawozdawania i rozliczania umowy

§  7. 
Rozliczanie przeprowadzonych dyżurów odbywa się zgodnie z Katalogiem zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  8. 
1. 
Podmiot obowiązany jest przeprowadzać dyżury zgodnie z określonymi w uchwale dniami oraz godzinami pełnienia dyżurów w prowadzonej przez siebie aptece, której dotyczy ta uchwała.
2. 
Podmiot obowiązany jest realizować umowę zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z Prawem farmaceutycznym, ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733 i 1938), zwaną dalej "ustawą o refundacji", ustawą o świadczeniach, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675, 1692 i 1972) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
§  9. 
1. 
Podmiot przekazuje zestawienie godzin dyżurów przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym zwane dalej "zestawieniem", wraz zestawieniem zbiorczym, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o refundacji. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu 1, podmiot opracowuje na podstawie godzin dyżurowania wskazanych w harmonogramie.
2. 
Zestawienie powinno być podpisane przez podmiot lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Zestawienie złożone w formie elektronicznej powinno być podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) przez podmiot lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
3. 
W aptece, której dotyczy umowa, należy dokonać zatwierdzenia przeprowadzenia dyżurów, wynikających z harmonogramu. Zatwierdzenia należy dokonać w Portalu NFZ po zakończeniu dyżuru 2 .
4. 
Zestawienie jest weryfikowane w oddziale Funduszu pod względem zgodności terminów, rodzajów i liczby godzin przeprowadzonego dyżuru z danymi zawartym w harmonogramie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
5. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zestawieniu oddział Funduszu przekazuje podmiotowi poprzez Portal NFZ zestawienie wraz ze wskazaniem nieprawidłowości, w celu jego poprawy, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 10 dni.
6. 
Po akceptacji zestawienia przez oddział Funduszu następuje zamknięcie okresu rozliczeniowego. Z zastrzeżeniem § 13, po zamknięciu okresu rozliczeniowego nie jest możliwa korekta zestawienia za ten okres rozliczeniowy.
§  10. 
1. 
Podstawę rozliczeń i płatności za dyżury udzielone w okresie rozliczeniowym stanowią rachunek, o którym mowa w art. 5 pkt 32a ustawy o świadczeniach oraz zestawienie, zwane dalej "dokumentami rozliczeniowymi".
2. 
Rachunek lub jego korekta powinny odpowiadać zestawieniu lub korekcie zestawienia, w zakresie liczby i rodzaju godzin pełnienia dyżuru. W opisie rachunku należy zawrzeć informację o numerze umowy i okresie rozliczeniowym, którego dotyczy.
3. 
Podmiot przekazuje dokumenty rozliczeniowe w postaci elektronicznej lub papierowej do oddziału Funduszu.
4. 
Jeżeli rachunek, o którym mowa w ust. 1, sporządzony został w postaci elektronicznej, podmiot przekazuje go zgodnie z formatem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.
§  11. 
1. 
Wysokość wynagrodzenia podmiotu z tytułu realizacji umowy stanowi iloczyn liczby godzin przeprowadzonych dyżurów i wartości poszczególnych jednostek rozliczeniowych określonych w Katalogu zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Nie podlega finansowaniu przez Fundusz pełnienie dyżuru, jeżeli liczba godzin przeprowadzonych dyżurów w danym dniu jest mniejsza niż:
1)
cztery - w zakresie dyżuru pełnionego w dzień wolny od pracy,
2)
dwie - w zakresie dyżuru pełnionego w porze nocnej.
§  12. 
Oddział Funduszu wypłaca wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy podmiotu nie później niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez Fundusz zestawienia.
§  13. 
1. 
Podmiotowi przysługuje prawo do korekty zestawienia dotyczącego zamkniętego okresu rozliczeniowego wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podmiotu przez dyrektora oddziału Funduszu. Wzór korekty zestawienia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
2. 
Korektę do zamkniętego okresu rozliczeniowego składa się w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.
§  14. 
Podmiot jest obowiązany poddać się kontroli przeprowadzanej przez Fundusz. Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o świadczeniach. W szczególności podmiot jest zobowiązany do realizacji obowiązków o których mowa w art. 61j ust. 6 ustawy o świadczeniach.

Rozdział  5.

Przepis końcowy

§  15. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA Nr ................/........... na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece

grafika

Załącznik Nr  1

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Załącznik Nr  2

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wniosek w sprawie rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog zakresów świadczeń

Lp.Kod zakresu świadczeńNazwa zakresu świadczeńJednostka rozliczeniowaWartość
121.0000.002.03Godzina pełnienia dyżuru w dzień wolny od pracyryczałt godzinowy3,5% * mw1
221.0000.003.03Godzina pełnienia dyżuru w porze nocnejryczałt godzinowy3,5% * mw1
1 minimalne wynagrodzenie za pracę określone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Zestawienie liczby godzin przeprowadzonych dyżurów do rozliczenia - wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Korekta zestawienia liczby godzin przeprowadzonych dyżurów do rozliczenia - wzór

grafika

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm. w związku z art. 94 ust. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938), zwanej dalej "Prawem farmaceutycznym").

Konieczność wydania przedmiotowego zarządzenia wynika z wejścia w życie przepisów odnoszących się do pełnienia dyżurów w aptece, wynikających z ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1938). Powyższa nowelizacja obejmuje kwestie finansowania, zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece zawieranych z podmiotami prowadzącymi aptekę.

Zakres usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w przedmiocie pełnienia dyżurów w aptece określony został na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne. Wykaz rodzajów dyżurów wraz z informacjami dotyczącymi ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia tj. katalog zakresów świadczeń.

Prezes Funduszu, przed wydaniem zarządzenia w dniach od 14 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. przeprowadził konsultacje zewnętrzne projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece. W trakcie uwagi złożyły 4 podmioty. Z przesłanych 13 uwag:

- 1 uznano za zasadną,

- 1 uznano jako częściowo zasadne,

- 11 uznano jako niezasadne.

Uwzględnione uwagi odnosiły się do uregulowania także kar umownych oraz przepisów dotyczących rozwiązania umowy, określonych w umowie.

Wprowadzenie niniejszego zarządzenia ma także poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674, 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1733, 1831, 1938 i 2730.
2 w przypadku udostepnienia tej funkcjonalności, po przekazaniu przez oddział Funduszu o jej udostęnieniu