Warunki wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy.

Dzienniki resortowe

NFZ.2018.88

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
sposób przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, a także warunki zwrotu tych środków;
3)
wzory zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących postanowienia, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.
§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
2)
lekarz - lekarza, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy;
3)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
4)
świadczeniodawca - świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
5)
ustawa o świadczeniach - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
6)
zobowiązanie - zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, a w szczególności w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.
§  3. 
1. 
Świadczeniodawca obowiązany jest do:
1)
przekazania, w terminie określonym ustawą, właściwemu oddziałowi Funduszu danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy;
2)
przekazywania właściwemu oddziałowi Funduszu informacji o dniu wygaśnięcia zobowiązania lekarza oraz o kwocie środków przekazywanych świadczeniodawcy przez Fundusz niezbędnej do zapewnienia temu lekarzowi miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z przepisami ustawy.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasło zobowiązanie.
3. 
Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są przez dedykowane serwisy internetowe udostępnione przez Fundusz.
§  4. 
1. 
Do wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania, wynikających ze zmiany umów, o których mowa w § 1 pkt 3, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  1
 W celu wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń, o których mowa w § 6, świadczeniodawca obowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału Funduszu rachunku obejmującego kwotę środków na wzrost wynagrodzeń lekarzy oraz na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, za miesiąc poprzedzający przekazanie tego rachunku.
3. 
Rachunek przekazuje się w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu poświadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).
§  5. 
1.  2
 Środki finansowe na:
1)
wzrost wynagrodzeń lekarzy;
2)
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,

- przekazywane są świadczeniodawcy przez Fundusz w miesięcznych transzach.

2. 
Na podstawie posiadanych danych i informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, Fundusz dokonuje weryfikacji aktualności stanu faktycznego stanowiącego podstawę przekazywania świadczeniodawcy środków, o których mowa w ust. 1.
3. 
W sytuacji ustalenia przez Fundusz niewywiązywania się lekarza ze zobowiązania, dyrektor oddziału Funduszu niezwłocznie informuje o tym świadczeniodawcę. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, przekazywana jest za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych udostępnionych przez Fundusz.
4.  3
 W przypadku:
1)
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy, lub
2)
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, lub
3)
niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy

- środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem określonym w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.

4a.  4
 W sytuacji, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca obowiązany jest do odpowiedniego skorygowania rachunku lub rachunków, w okresie sprawozdawczym następującym po zakończeniu wykonywania zobowiązania.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kwota zobowiązania Funduszu wynikająca z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
6.  5
 Wykaz produktów rozliczeniowych umożliwiających rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, dla poszczególnych typów umów określony jest w załączniku nr 15 do zarządzenia.
§  6. 
Wzór zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 3, określony w:
1)
załączniku nr 1 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe,
2)
załączniku nr 2 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
3)
załączniku nr 3 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,
4)
załączniku nr 4 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
5)
załączniku nr 5 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
6)
załączniku nr 6 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką,
7)
załączniku nr 7 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
8)
załączniku nr 8 do zarządzenia - stosuje się do umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego,
9)
załączniku nr 9 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia,
10)
załączniku nr 10 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
11)
załączniku nr 11 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne,
12)
załączniku nr 12 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć,
13)
załączniku nr 13 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna,
14)
załączniku nr 14 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

- realizowanych w warunkach całodobowych lub całodziennych.

§  7. 
Kwota środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonana zostanie zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania do oddziału Funduszu rachunków za te miesiące.
§  8. 
Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy, w terminach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ustawy.
§  9. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 6.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1532) o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach.

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania i ujednolicenia treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie stosowania przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, tj. w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje.

W związku z powyższym niniejsze zarządzenie nie podlegało opiniowaniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  6  

ANEKS DO UMOWY Nr ...... / .......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r., wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  7  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/Teleradioterapia protonowa/

Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1)

(KLWSW/TP/KLRP-1)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -

Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej

(LSPB)

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC I (KOC I)

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............... r. do dnia .............. r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: .......................................................... zł).";

2)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ..................... zł (słownie: ............................................................ zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  8  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZNICTWO UZDROWISKOWE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: .............................................................................. zł).";

2)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat."

3)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  9  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

w zakresie: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.".

3)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

– środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  5  10  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................ r. do dnia ............... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ..................................................... zł).",

b)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ............................. zł (słownie: .................................................. zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat."

c)
ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  6  11  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - REHABILITACJA LECZNICZA

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ............... r. do dnia ................ r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ......................................................... zł).";

2)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ........................................................ zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia .............. r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2a pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2a, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  7  12  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................... r. do dnia ................... r. wynosi maksymalnie ................... zł (słownie: ................................................................. zł).";

2)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  8  13  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2)
ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ..................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 6b otrzymuje brzmienie:

"6b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 4b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  14  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ..................................................... zł).",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ..................... zł (słownie: .......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............ r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.",

c)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 4, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  10  15  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2)
ust. 3b otrzymuje brzmienie:

"3b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

4)
ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  11  16  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZENIE SZPITALNE/

- LECZENIE SZPITALNE -

TELERADIOTERAPIA / BRACHYTERAPIA / TERAPIA IZOTOPOWA /TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU/

- LECZENIE SZPITALNE -

ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ............................................................................... zł).";

2)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia .......... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.""

3) ust. 4b w brzmieniu:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  12  17  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- LECZENIE SZPITALNE

W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR) / ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r., wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: .............................................................................. zł).";

2)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  13  18  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§  1. 
W § 4:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ................... zł (słownie: ...................................................................................... zł).";

2)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: ......................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia ............. r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.";

3)
ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 2b pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej, lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 2b, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  14  19  

ANEKS DO UMOWY Nr...... /.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

zawarty w ..................................................., dnia .......................................... roku, między:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................... Oddziałem Wojewódzkim w ................................................ z siedzibą: ...................................................................... (adres), reprezentowanym przez: .........................................................................................., zwanym dalej "oddziałem Funduszu"

a

............................................................................................................................................

(oznaczenie Świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:.

§  1. 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia ................. r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie ........................... zł (słownie: ...................................................... zł).",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę ........................... zł (słownie: .................................................... zł) przeznaczoną na finansowanie, w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r.,:

1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej "ustawą zmieniającą", do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat;

2) kosztów świadczeń udzielanych przez lekarzy, o których mowa w pkt 1, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, w wysokości 80% kwoty wynikającej z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz związanego z tym podwyższenia dodatku za wysługę lat.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku:

1) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w sposób określony w art. 4 ust. 2-4 ustawy zmieniającej lub

2) nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, lub

3) niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy zmieniającej

- środki, o których mowa w ust. 3, w kwocie niewykorzystanej w sposób określony w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.".

§  2. 
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§  3. 
Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK Nr  15  20  

Wykaz produktów rozliczeniowych: świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy

L.p.Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczenia
100.9999.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - system PZS1
203.9995.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - oddziały szpitalne1
303.9997.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy Leczenie szpitalne - chemioterapia1
403.9996.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa1
503.9999.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy programy lekowe1
603.9994.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - świadczenia wysokospecjalistyczne1
704.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1
805.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - rehabilitacja lecznicza1
903.9992.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy-leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe1
1008.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - lecznictwo uzdrowiskowe1
1111.9997.007.02Koszty świadczeń w zakresie pochodnych- Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1)

(KLWSW/TP/KLRP-1)

1
1211.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy-pompa baklofenowa1
1311.9994.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży1
1414.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze1
1515.9998.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy- Opieka paliatywna i hospicyjna1
1603.9993.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Leczenie szpitalne świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP).1
1711.9993.007.02Koszty świadczeń w zakresie pochodnych - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/MI)1
1818.9992.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - Centrum Zdrowia Psychicznego1
1911.9996.007.02Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - świadczenia kontraktowane odrębnie1
Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

30.10.2018

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie ma na celu realizację postanowień zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zwanej dalej ustawą, w zakresie zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej w sposób umożliwiający przekazanie świadczeniodawcom środków w zakresie pozostałych składników wynagrodzenia oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 80%).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Publikacja zarządzenia umożliwi aneksowanie umów o udzielanie świadczeń ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy, w terminach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ustawy.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
OW NFZwszystkieAneksowanie umów
Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeńświadczeniodawcy, którzy przekazali informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy, w terminach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ustawyZmiana poziomu finansowania świadczeń
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie dotyczy
5. Skutki finansowe
Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje wzrost nakładów na świadczenia związanych z wprowadzeniem niniejszego zarządzenia na 237 mln zł w 2018 r. i 475,96 mln zł w 2019 r.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
1 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
3 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
4 § 5 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
5 § 5 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
7 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
8 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
9 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
10 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
11 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
12 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
13 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
14 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
15 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
16 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 pkt 13 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
17 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 14 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
SYMBOL 42 \f "Symbol" \s 12 niewłaściwe skreślić
18 Załącznik nr 13 zmieniony przez § 1 pkt 15 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
19 Załącznik nr 14 zmieniony przez § 1 pkt 16 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.
20 Załącznik nr 15 dodany przez § 1 pkt 17 zarządzenia nr 114/2018/DSOZ z dnia 31 października 2018 r. (NFZ.2018.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2018 r.