Dzienniki resortowe

NFZ.2020.42

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 w zw. z art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem".
2.  Dofinansowanie udzielane jest świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej:
1) świadczenia pielęgniarki POZ, lub
2) świadczenia położnej POZ, lub
3) świadczenia w zakresie diabetologii-AOP, lub
4) świadczenia w zakresie kardiologii-AOP, lub
5) świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- AOP, lub
6) świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- AOP, lub
7) świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,
8) porada w poradni medycyny paliatywnej,
9) świadczenia w hospicjum domowym,
10) świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej, zwanemu dalej "uprawnionym świadczeniodawcą".

§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) dyrektor właściwego oddziału Funduszu - dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym uprawniony świadczeniodawca zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;
2) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3) urządzenia informatyczne - komputery przenośne wykorzystywane przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Rozdział  2

Warunki udzielania dofinansowania

§  3. 
1.  Przedmiotem dofinansowania jest zakup urządzeń informatycznych.
2.  W celu uzyskania dofinansowania, uprawniony świadczeniodawca składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:
1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 r. urządzeń informatycznych.
3.  Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu.
4.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.
5.  Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest przez dyrektora właściwego oddziału uprawnionemu świadczeniodawcy.
6.  Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 21 stycznia 2021 r.
§  4. 
1.  Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy, na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:
1) kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:
a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 500 zł na jedną pielęgniarkę lub położną wskazaną we wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem pkt 2,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 500 zł powiększone o podatek VAT na jedną pielęgniarkę lub położną wskazaną we wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 1 500 zł lub 1 500 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;
3) wniosek o udzielenie dofinansowania składa się do dyrektora oddziału Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;
4) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.
2.  Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę, środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2.
3.  Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2.
4.  Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 21 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział  3

Rozliczenie środków na dofinansowanie

§  5.  Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, na podstawie których w danym miesiącu udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza i przekazuje do Centrali, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dofinansowania:
1) sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;
2) notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rzecz świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna, u których w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej.

W celu otrzymania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki i położne (uprawniony świadczeniodawca) zobowiązany jest do złożenia do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. wynosi 1,5 mln zł.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

I. DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY

Nazwa
Adres siedziby
REGONNIP

II. UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nr umowy

III. NUMER PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ, KTÓRA W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYSTAWIŁA RECEPTĘ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Lp.NPWZ pielęgniarki lub położnej
1.
2.
3.
...

IV. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

zł:Słownie złotych:

V. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ŚWIADCZENIODAWCY, NA KTÓRY PRZEKAZANE ZOSTANĄ ŚRODKI

Dane posiadacza rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

VI. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1) spełniam warunki do otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne;

2) wydatki poniesione na zakup urządzeń informatycznych objęte niniejszym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł;

3) mam/nie mam1, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

VI. ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do:

1) wykorzystania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. Za wykorzystanie przyznanych środków rozumie się zakup, zapłatę oraz odbiór urządzeń informatycznych;

2) stosowania procedur zawierania umów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, chyba że świadczeniodawca nie jest zamawiającym w rozumieniu tej ustawy;

3) respektowania do upływu pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r. prawa kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu wykorzystania przez świadczeniodawców dofinansowania udzielonego przez Fundusz;

4) przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem dofinansowania, w tym zwłaszcza dowodów zakupu, przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od 1 stycznia 2021 r., chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji.

........................................................................................
Miejscowość i dataPodpis osoby upoważnionej do reprezentowania świadczeniodawcy

_____________________

1 Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Specyfikacja dofinansowania

Nazwa świadczeniodwacy
NIP świadczeniodawcy
Czy podmiot ma możliwość odliczenia VAT (TAK/NIE)*
w złotych
123456789101112
Lp.FakturaData: odbioru urządzenia informatycznego**Wartość kwalifikująca się do dofinansowaniaWnioskowana kwota dofinansowaniaNazwa urządzenia informatycznegoUwagi
NumerData wystawienia (rrrr-mm-dd)Termin płatności (rrrr-mm-dd)Wartość nettoWartość bruttoData zapłaty faktury (rrrr-mm-dd)
1
2
3
Razem:
* należy wpisać TAK w przypadku możliwości odliczenia VAT, NIE w przypadku braku mozliwosci odliczenia VAT
** jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofiansnowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
.....................................................................

Podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania świadczeniodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

____________________________________________

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania w miesiącu ................................... 2020 r.

w zł i gr
123456
Lp.Nazwa świadczeniodwacyNIP świadczeniodawcyKwota dofinansowaniaNazwa urządzenia informatycznegoUwagi
1
2
3
Razem:
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Naczelnik Wydziału Informatyki

OW NFZ

Dyrektor OW NFZ
........................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Dostawca:Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa NIP 1070001057Nabywca:Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wystawca:................... Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. ........................ 00-000 ...................Odbiorca i płatnik:Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:NOTA nr ...............z dnia: ........................
Obciążyliśmy:Treść:Uznaliśmy:
zł i gr.zł i gr.
Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych dla pielęgniarek i położnych w miesiącu ..................... 2020 r.
Słownie:
Płatności należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania noty na konto ........................................ .
tel. osoby sporządzającej
załączników:
SporządziłNaczelnik Wydziału Informatyki

OW NFZ

Główny księgowy

OW NFZ

Dyrektor OW NFZ
................................................................................................................................