Dzienniki resortowe

NFZ.2018.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2018/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Zarządzenie określa warunki rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.), zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanym dalej "uprawnionym świadczeniodawcą", środków pochodzących z dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt 2, na dofinansowanie:
1) zakupu urządzeń informatycznych;
2) zakupu oprogramowania;
3) kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) Centrala - Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) dotacja celowa - dotację celową udzieloną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) dyrektor właściwego oddziału Funduszu - dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na adres siedziby uprawnionego świadczeniodawcy;
4) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
5) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
6) POZ - świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
7) ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Rozdział  2

Udzielanie dofinansowania

§  3. 
1.  1  W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:
1) wniosek o udzielenie dofinansowania;
2) specyfikację dofinansowania;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r.:
a) urządzeń informatycznych,
b) oprogramowania, lub
c) niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.
2.  Wzór:
1) wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikacji dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3.  Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu.
4.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu.
5.  Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest uprawnionemu świadczeniodawcy przez dyrektora właściwego oddziału.
6.  Dofinansowanie udzielane jest do dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozdział  3

Zasady rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej

§  4. 
1.  Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:
1) kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:
a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej "lekarzem POZ",
b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł oraz podatek VAT na jednego lekarza POZ;
2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 3 500 zł lub 3 500 zł oraz podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;
3) wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie;
4) dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o udzielenie dofinansowania składa się w oddziale Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy);
5) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania;
6) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.
2.  Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania.
3.  2  Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.
4.  Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział  4

Rozliczenie dotacji celowej

§  5. 
1.  Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, w oparciu o które udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza, w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r., sprawozdanie łączne z wykorzystania przez uprawnionych świadczeniodawców środków pochodzących z dotacji celowej. Wzór sprawozdania łącznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2.  Zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej oddział Funduszu dokonuje na rachunek bankowy Centrali Funduszu, w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r.
3.  Na podstawie sprawozdań łącznych sporządzonych przez dyrektorów właściwych oddziałów Funduszu, w Centrali Funduszu opracowane zostanie rozliczenie za 2018 r. z przyznanej dotacji celowej, które następnie przekazane zostanie Ministrowi Zdrowia, nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r.
4.  Zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji celowej Fundusz dokonuje na rachunek bankowy Ministra Zdrowia w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie określa warunki rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawcę posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.), zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, środków pochodzących z dotacji celowej, na dofinansowanie:
1) zakupu urządzeń informatycznych;
2) zakupu oprogramowania;
3) kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

I. DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY

Nazwa
Adres siedziby
Kod terytorialny i nazwa
REGONNIP

II. UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY

Nr umowy

III. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

zł:Słownie złotych:

IV. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEN1(maksymalnie 4 miejsca udzielania świadczeń)

Unikalny wyróżnik miejsca udzielania świadczeńNazwa miejsca udzielania świadczeń
Adres miejscaTeryt
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza uprawnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich (NPWZ) (maksymalnie 4 NPWZ do jednego miejsca udzielania świadczeń)
Unikalny wyróżnik miejsca udzielania świadczeńNazwa miejsca udzielania świadczeń
Adres miejscaTeryt
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza uprawnionego do wystawiania

____________________________________________

1 Wypełnić w zależności od liczby miejsc udzielania świadczeń objętych wnioskiem o udzielenie dofinansowania.

zaświadczeń lekarskich (NPWZ) (maksymalnie 4 NPWZ do jednego miejsca udzielania świadczeń)
Unikalny wyróżnik miejsca udzielania świadczeńNazwa miejsca udzielania świadczeń
Adres miejscaTeryt
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza uprawnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich (NPWZ) (maksymalnie 4 NPWZ do jednego miejsca udzielania świadczeń)
Unikalny wyróżnik miejsca udzielania świadczeńNazwa miejsca udzielania świadczeń
Adres miejscaTeryt
Nr prawa wykonywania zawodu lekarza uprawnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich (NPWZ) (maksymalnie 4 NPWZ do jednego miejsca udzielania świadczeń)

V. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ŚWIADCZENIODAWCY, NA KTÓRY PRZEKAZANE ZOSTANĄ ŚRODKI Z DOTACJI

Dane posiadacza rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

VI. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1) spełniam warunki do otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców;

2) mam/nie mam2, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).

VI. ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do:

1) wykorzystania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawców wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców i w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Za wykorzystanie przyznanych środków rozumie się zakup, zapłatę oraz odbiór sprzętu i oprogramowania, jak również zakończenie realizacji szkoleń;

2) stosowania procedur zawierania umów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, chyba że świadczeniodawca nie jest zamawiającym w rozumieniu tej ustawy;

3) respektowania do upływu pięciu lat od dnia 1 stycznia 2019 r. prawa kontroli przez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu wykorzystania przez świadczeniodawców dofinansowania udzielonego przez Fundusz oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich w postaci elektronicznej;

4) informowania, w każdy dostępny sposób, że źródłem finansowym zakupionych w ramach dofinansowania urządzeń informatycznych, oprogramowania lub przeprowadzonych szkoleń są środki pochodzące z budżetu państwa i przekazane przez Ministra Zdrowia, co najmniej przez umieszczenie naklejki informacyjnej na sprzęcie;

5) przechowywania dokumentacji związanej z udzielenie dofinansowania, w tym zwłaszcza dowodów zakupu lub wykonania usługi, przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od 1 stycznia 2019 r., chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji.

.............................................................................................................
Miejscowość i dataPieczęć i podpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania świadczeniodawcy

____________________

2 niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Specyfikacja dofinansowania
w złotych
1234567891011121314151617181920
Lp*.Nazwa świadczeniodwacyNIP świadczeniodawcyCzy podmiot złożył oświadczenie o VAT (TAK/NIE)Liczba lekarzy POZ objętych dofinansowaniem w danym miejscu

udzielania świadczeń

Miejsce udzielania świadczeń**Przedmiot zakupu** - (sprzęt, oprogramowanie)Przedmiot zakupu** - (szkolenia)Wartość kwalifikująca się do dofinansowania**:

w zakresie sprzętu i oprogramowania

Wartość kwalifikująca się do dofinansowania**: w zakresie szkoleńWysokość dofinansowania w ramach dotacji od MZ do NFZ**:

w zakresie sprzętu i oprogramowania

Wysokość dofinansowania w ramach dotacji od MZ do NFZ**:

w zakresie szkoleń

Data:

odbioru sprzętu, oprogramowania lub zakończenia szkolenia** (rrrr-mm-dd)

FakturaUwagi
NumerData wystawienia (rrrr-mm-dd)Termin płatności (rrrr-mm-dd)Wartość nettoWartość bruttoData zapłaty faktury

(rrrr-mm-dd)

1
2
3
Razem:
* jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej FV zadeklarowanej do dofiansnowania, w przypadku kilku FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej FV
** informacje w kolumnach 6-13 dotyczą tylko danego wpisu (FV ujętej w danym wierszu)
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

____________________________

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Sprawozdanie łączne z wykorzystania przez świadczeniodawców wystawiających zaświadczenia lekarskie środków z dotacji celowej (zestawienie załączane przez jednostkę przy rozliczeniu otrzymanych środków do dnia .........................)

Kwota środków podlegających zwrotowi do Centrali Funduszu w zł: ..............................................

Łączna liczba świadczeniodawców, którym udzielono dofinansowania:......................................

w złotych

1234567891011121314151617181920
Lp*.Nazwa świadczeniodwacy, z którym zawarta została umowaNIP świadczeniodawcyCzy podmiot złożył oświadczenie o VAT (TAK/NIE)Liczba lekarzy POZ objętych dofinansowaniem w danym miejscu udzielania świadczeńMiejsce udzielania świadczeń**Przedmiot zakupu** - (sprzęt, oprogramowanie)Przedmiot zakupu** - (szkolenia)Wartość kwalifikująca się do dofinansowania**: w zakresie sprzętu i oprogramowaniaWartość kwalifikująca się do dofinansowania**: w zakresie szkoleńWysokość dofinansowania w ramach dotacji od MZ do NFZ**: w zakresie sprzętu i oprogramowaniaWysokość dofinansowania w ramach dotacji od MZ do NFZ**: w zakresie szkoleńData: odbioru sprzętu, oprogramowania lub zakończenia szkolenia** (rrrr-mm-dd)FakturaUwagi
NumerData wystawienia (rrrr-mm-dd)Termin płatności (rrrr-mm-dd)Wartość nettoWartość bruttoData zapłaty faktury (rrrr-mm-dd)
1
2
3
Razem:
* jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej FV zadeklarowanej do dofiansnowania, w przypadku kilku FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej FV
** informacje w kolumnach 6-13 dotyczą tylko danego wpisu (FV ujętej w danym wierszu)
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Naczelnik Wydziału Informatyki

OW NFZ

Główny księgowy

OW NFZ

Dyrektor OW NFZ
.........................................................................................
1 § 3 ust. 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 129/2018/DEF z dnia 11 grudnia 2018 r. (NFZ.18.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2018 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 133/2018/DEF z dnia 21 grudnia 2018 r. (NFZ.18.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 grudnia 2018 r.

2 § 4 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 129/2018/DEF z dnia 11 grudnia 2018 r. (NFZ.18.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 grudnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 133/2018/DEF z dnia 21 grudnia 2018 r. (NFZ.18.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 grudnia 2018 r.