Warunki rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.66

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2022/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w 2022 roku

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 oraz art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1 ), w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa warunki rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 20c ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 i 2320), zwanej dalej "ustawą o informatyzacji", środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.
§  2. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
dotacja celowa - dotację celową udzieloną przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr 1/1374/IKP/2022/227 na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, zawartej w dniu 19 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia;
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na adres miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę POZ;
4)
umowa - umowę zawartą pomiędzy dyrektorem Oddziału Funduszu, a świadczeniodawcą POZ o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorców, o których mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
5)
świadczeniodawca POZ - świadczeniodawca, udzielający świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji.

Rozdział  2.

Zawieranie umów

§  3. 
1. 
W celu wyłonienia świadczeniodawców POZ do zawarcia umów, Oddział Funduszu zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o warunkach zawarcia umów, wskazując termin składania wniosków o zawarcie umowy nie późniejszy niż 31 października 2022 r.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. 
Wnioski o zawarcie umowy są rozpatrywane według kolejności wpływu do siedziby Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.
4. 
Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Rozdział  3.

Realizacja umów

§  4. 
1. 
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy o informatyzacji w związku z:
1)
pełnieniem przez świadczeniodawcę POZ funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany lub
2)
prowadzeniem przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych

- potwierdzonego oświadczeniem przesłanym przez świadczeniobiorcę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej albo złożonym bezpośrednio u świadczeniodawcy POZ. Wzór oświadczenia określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. 
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta nie przysługuje świadczeniodawcy POZ, który skorzystał z całkowitego lub częściowego dofinansowania tego wydatku z innego źródła finansowania.

Rozdział  4.

Rozliczenia umowy

§  5. 
1. 
W celu rozliczenia aktywowanych w danym miesiącu Internetowych Kont Pacjentów, świadczeniodawca POZ przekazuje, w terminie do 5. dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, do Oddziału Funduszu za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych zestawienie obejmujące numery PESEL świadczeniobiorców, którzy złożyli świadczeniodawcy POZ w danym miesiącu oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz daty złożenia tych oświadczeń. Ostatnie zestawienie świadczeniodawca POZ przekazuje za listopad 2022 r. w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r.
2. 
Oddział Funduszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jego weryfikacji i przekazuje świadczeniodawcy POZ, za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, zestawienie numerów PESEL świadczeniobiorców, którzy aktywowali w danym miesiącu Internetowe Konto Pacjenta.
3. 
Na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca POZ wystawia i przekazuje do Oddziału Funduszu fakturę odpowiadającą wartości równej iloczynowi liczby potwierdzonych aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta i ceny za aktywowanie jednego Internetowego Konta Pacjenta. Ostatnią fakturę, świadczeniodawca POZ przekazuje do Oddziału Funduszu w terminie do 12 grudnia 2022 r.
4. 
Należność za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosi:
1)
18,45 zł brutto - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, albo
2)
12,30 zł brutto - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
5. 
Oddział Funduszu dokonuje płatności wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia do Oddziału Funduszu, przelewem na rachunek bankowy określony w umowie. Należność wynikającą z faktury Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy nie później niż 31 grudnia 2022 r. Płatności uważa się za dokonane w dniu obciążenia rachunku bankowego Oddziału Funduszu.
6. 
Dofinansowanie udzielane jest do 31 grudnia 2022 r.

Rozdział  5.

Rozliczenie środków na finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

§  6. 
1. 
Oddział Funduszu na podstawie opłaconych w danym miesiącu faktur, o których mowa w § 5 ust. 3, sporządza i przekazuje do Centrali Funduszu, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności:
1)
sprawozdanie miesięczne z finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów, którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia;
2)
sprawozdanie narastające - od początku finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów, do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy, którego wzór określony jest w załączniku nr 4a do zarządzenia;
3)
notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.
2. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się odrębnie za miesiąc oraz narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
3. 
Sprawozdania oraz notę księgową obciążeniową:
1)
sprawdza pod względem formalno - rachunkowym i podpisuje naczelnik Wydziału Księgowości - główny księgowy Oddziału Funduszu albo osoba upoważniona;
2)
sprawdza pod względem merytorycznym i podpisuje naczelnik Wydziału Informatyki Oddziału Funduszu albo osoba upoważniona;
3)
zatwierdza dyrektor Oddziału Funduszu albo osoba upoważniona (uznanie sprawozdania za prawidłowe).
4. 
W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za miesiąc, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy oraz uwzględnia się w nocie księgowej obciążeniowej.
§  7. 
1. 
Do sprawozdań, o których mowa w § 6 ust. 1, za październik 2022 r. Oddział Funduszu dołącza i przekazuje do Centrali Funduszu, w terminie do 5 listopada 2022 r., prognozę wydatków na finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów na listopad 1 grudzień 2022 r., sporządzoną na podstawie przewidywanych do poniesienia wydatków. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
Wzór prognozy wydatków określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia.
§  8. 
1. 
Centrala Funduszu, na podstawie sprawozdań Oddziałów Funduszu, sporządza sprawozdania łączne:
1)
miesięczne z aktywowania Internetowych Kont Pacjentów, którego wzór określony jest w załączniku nr 7 do zarządzenia;
2)
miesięczne z finansowania Internetowych Kont Pacjentów, którego wzór określony jest w załączniku nr 7a do zarządzenia;
3)
okresowe z aktywowania Internetowych Kont Pacjentów, którego wzór określony jest w załączniku nr 8 do zarządzenia;
4)
okresowe z finansowania Internetowych Kont Pacjentów, którego wzór określony jest w załączniku nr 8a do zarządzenia.
2. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się odrębnie za miesiąc oraz narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
3. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzone na podstawie danych otrzymanych z Oddziałów Funduszu:
1)
sprawdza pod względem zgodności z danymi przesłanymi z Oddziałów Funduszu i podpisuje kierownik Działu Rozliczeń Międzyoddziałowych i Dotacji Pozyskiwanych z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w Biurze Księgowości lub osoba upoważniona;
2)
sprawdza pod względem formalno-rachunkowym i podpisuje dyrektor Biura Księgowości - Główny Księgowy Centrali Funduszu lub osoba upoważniona;
3)
sprawdza pod względem merytorycznym i podpisuje dyrektor Departamentu Informatyki Centrali Funduszu lub osoba upoważniona;
4)
zatwierdza Prezes Funduszu lub osoba upoważniona (uznanie sprawozdania za sporządzone prawidłowo).
4. 
Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
5. 
W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za miesiąc, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy oraz uwzględnia się we wniosku o uruchomienie dotacji za ten okres.
§  9. 
1. 
Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do 20 listopada 2022 r. wnioski o uruchomienie dotacji za listopad 1 grudzień sporządzone na podstawie prognozy wydatków Funduszu na finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów na listopad 1 grudzień 2022 r., sporządzonej na podstawie danych otrzymanych z Oddziałów Funduszu. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. 
Wzór prognozy wydatków określony jest w załączniku nr 9 do zarządzenia.
§  10. 
1. 
Prezes Funduszu w terminie do 13 stycznia 2023 r. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie otrzymanej dotacji za 2022 r.
2. 
W przypadku niewykorzystania dotacji do 31 grudnia 2022 r., Prezes Funduszu zwraca niewykorzystane środki z dotacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do 13 stycznia 2023 r.
3. 
Za datę zwrotu środków, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się dzień uznania rachunku ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozdział  6.

Przepis końcowy

§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ AKTYWOWANIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

I. 

DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIODAWCY

Nazwa
Adres siedziby
REGONNIP

II. 

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nr umowy

III. 

DEKLAROWANA LICZBA AKTYWOWANYCH INTERNETOWYCH KONT PACJENTÓW

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia

IV. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ŚWIADCZENIODAWCY, NA KTÓRY PRZEKAZANE ZOSTANĄ ŚRODKI

Dane posiadacza rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

V. 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorców, o których mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.) określone w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

VI. 

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do respektowania w okresie trwania umowy, a także do upływu pięciu lat od dnia 1 stycznia 2023 r. prawa Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia do sprawdzenia prawidłowości dokonywania przez świadczeniodawcę rozliczeń merytorycznych i finansowych wynikających z Umowy i przyznanego dofinansowania.

................................... ........................................................................

Miejscowość i data Podpis świadczeniodawcy /osoby

upoważnionej do reprezentowania

świadczeniodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr.../... o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

zawarta w ............................................., dnia ........................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................ Oddziałem Wojewódzkim

w .......................................................................................................................... z siedzibą:

..........................................................................................................................,

(adres),

reprezentowanym przez

...............................................................................................,

zwanym dalej "Oddziałem Funduszu",

a

........................................................................................................................

........................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą POZ", reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1. 
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o informatyzacji":
1)
w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji,
2)
w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób

- potwierdzonego oświadczeniem złożonym przez świadczeniobiorcę, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

2. 
Świadczeniodawca POZ zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

WARUNKI FINANSOWANIA

§  2. 
1. 
Kwota zobowiązania oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy POZ z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiadająca deklarowanej przez świadczeniodawcę POZ liczbie aktywowanych Internetowych Kont Pacjentów we wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta wynosi maksymalnie .................... zł (słownie złotych: ......................................................................................

..................................................................................................................................................).

2. 
Należność za bieżący miesiąc, określona w fakturze, jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.
3. 
Należność z tytułu realizacji zawartej umowy oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

dane posiadacza rachunku bankowego:....................................................................

nr:....................................................................................................................................

4. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę POZ, w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  3. 
1. 
Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem postanowień umownych wykraczających poza ten okres.
2. 
Należność z tytułu realizacji zawartej umowy oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy nie później niż 31 grudnia 2022 r.
3. 
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
4. 
Stwierdzenie przez Fundusz nienależytego wykonywania umowy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
5. 
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 dniowym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  4. 
W okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2027 r. Fundusz oraz Minister Zdrowia lub osoba przez niego upoważniona są uprawnieni do kontroli prawidłowości dokonywania przez świadczeniodawcę POZ rozliczeń merytorycznych i finansowych wynikających z umowy i przyznanego dofinansowania.
§  5. 
Sądami właściwymi do rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  6. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Świadczeniodawca POZ Oddział Funduszu

................................................... .......................................

Załącznik

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Dane Świadczeniodawcy
Wnoszę o podpisanie aneksu do istniejącej umowy o finansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta nr ............, zmieniającego nr rachunku bankowego wskazany w zawartej umowie.
Nowy pełny numer rachunku bankowego związanego z realizacją umowy:
Dane posiadacza rachunku bankowego:

Zmiana dotychczasowego nr rachunku bankowego na nowy nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy w terminie określonym w aneksie.

..................................................... ....................................................................

Miejscowość i data Podpis świadczeniodawcy/osoby

upoważnionej do reprezentowania

świadczeniodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚWIADCZENIE

I. 

DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIODAWCY POZ

Nazwa
Adres siedziby
REGONNIP

II. 

DANE ŚWIADCZENIOBIORCY

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL

III. 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że aktywowałem/aktywowałam*) Internetowe Konto Pacjenta:
1) w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.);**)
2) w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych w inny dostępny sposób.)

*) niepotrzebne skreślić

**) zaznaczyć właściwe

.............................................. ...............................................

Miejscowość i data Podpis świadczeniobiorcy

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Sprawozdanie z finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

za miesiąc ...................................2022 r.
w zł i gr
12345678
Lp.Oddział wojewódzki NFZNazwa świadczeniodawcy POZNIP świadczeniodawcy POZZweryfikowana liczba aktywowanych Internetowych Kont PacjentówKwota dofinansowania za aktywację IKPKwota finansowania (kol.5x6)Uwagi
1
2
3
Razem:

Miejscowość i data:

Imię i nazwisko Sporządzającego:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

.......................................................................................................................................................................................
Sprawdzono pod względem formalnoSprawdzono pod względemZatwierdził
- rachunkowymmerytorycznymDyrektor OW NFZ albo osoba
Naczelnik Wydziału Księgowości -Naczelnik Wydziału Informatyki OWupoważniona
Główny Księgowy OW NFZ albo osobaNFZ albo osoba upoważniona
upoważniona

ZAŁĄCZNIK Nr  4a

Sprawozdanie z finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

za okres od ................................- do ...........................2022 r.
w zł i gr
12345678
Lp.Oddział wojewódzki NFZNazwa świadczeniodawcy POZNIP świadczeniodawcy POZZweryfikowana liczba aktywowanych Internetowych Kont PacjentówKwota dofinansowania za aktywację IKPKwota finansowania (kol.5x6)Uwagi
1
2
3
Razem:

Miejscowość i data:

Imię i nazwisko Sporządzającego:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

.......................................................................................................................................................................................
Sprawdzono pod względem formalnoSprawdzono pod względemZatwierdził
- rachunkowymmerytorycznymDyrektor OW NFZ albo osoba
Naczelnik Wydziału Księgowości -Naczelnik Wydziału Informatyki OWupoważniona
Główny Księgowy OW NFZ albo osobaNFZ albo osoba upoważniona(dokument podpisany
upoważniona(dokument podpisano elektronicznie) elektronicznie)
(dokument podpisany elektronicznie)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Nota księgowa obciążeniowa

Dostawca:Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

NIP 1070001057

Nabywca:Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Wystawca:.............................. Oddział Wojewódzki Narodowego

Funduszu Zdrowia

ul. ...............................................

00-000 .......................................

Odbiorca i płatnik:Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:NOTA nr ...........................z dnia:...............................
Obciążyliśmy:Treść:Uznaliśmy:
zł i gr.zł i gr.
Finansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta w miesiącu....................................... r.
Słownie:
Płatność za notę należy dokonać w ciągu 14 dni od daty wpływu środków od Ministra Zdrowia na rachunek bankowy oddziału ..................................
tel. osoby sporządzającej:
załączników:
...............................................................................................................................................................................
SporządziłNaczelnik Wydziału Informatyki OWNaczelnik Wydziału Księgowości -Dyrektor OW NFZ
NFZGłówny Księgowy OW NFZalbo osoba upoważniona
albo osoba upoważnionaalbo osoba upoważniona

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Prognoza wydatków z tytułu z finansowania aktywowania Internetowego Konta Pacjenta na listopad 1 grudzień 2022 r.

12345
Lp.Oddział wojewódzki NFZPrognozowana kwota finansowania w listopadzie 2022 r.Prognozowana kwota finansowania w grudniu 2022 r.Uwagi
1
Miejscowość i data:

Imię i nazwisko Sporządzającego:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

......................................................................................................................................................................................
Naczelnik Wydziału Księgowości Główny Księgowy OW NFZNaczelnik Wydziału Informatyki OW NFZDyrektor OW NFZ
albo osoba upoważnionaalbo osoba upoważnionaalbo osoba upoważniona

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Sprawozdanie łączne miesięczne z aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

Narodowy

Fundusz za miesiąc ................... 2022 r.

Zdrowia

w zł i gr
Lp.Oddział Wojewódzki FunduszuRazem
1Dolnośląski
2Kujawsko-Pomorski
3Lubelski
4Lubuski
5Łódzki
6Małopolski
7Mazowiecki
8Opolski
9Podkarpacki
10Podlaski
11Pomorski
12Śląski
13Świętokrzyski
14Warmińsko-Mazurski
15Wielkopolski
16Zachodniopomorski
Razem

Miejscowość i data:

Imię i Nazwisko sporządzającego:

e-mail i tel sporządzającego:

............................................................................................................................................................................................................
Stwierdzam zgodność z danymiSprawdzono pod względemSprawdzono pod względemZatwierdził
z OWformalno - rachunkowymmerytorycznymPrezes NFZ
Kierownik DRMiDGłówny Księgowy NFZDyrektor Departamentu Informatykialbo osoba upoważniona
/dokument podpisanyalbo osoba upoważnionaalbo osoba upoważniona/dokument podpisany
elektronicznie//dokument podpisany /dokument podpisany elektronicznie/elektronicznie/
elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK Nr  7a

Sprawozdanie łączne miesięczne z finansowania Internetowych Kont Pacjentów

za miesiąc ............................ 2022 r.
w zł i gr
12345678
Lp.Oddział wojewódzki NFZNazwa świadczeniodawcy POZNIP świadczenioda wcy POZZweryfikowana liczba aktywowanych Internetowych Kont PacjentówKwota dofinansowania za aktywację IKPKwota finansowania (kol.5x6)Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
Razem:

Miejscowość i data:

Imię i Nazwisko sporządzającego:

e-mail i tel sporządzającego:

............................................................................................................................................................................................................
Stwierdzam zgodność z danymiSprawdzono pod względemSprawdzono pod względemZatwierdził
z OWformalno - rachunkowymmerytorycznymPrezes NFZ
Kierownik DRMiDGłówny Księgowy NFZDyrektor Departamentu Informatykialbo osoba upoważniona
/dokument podpisanyalbo osoba upoważnionaalbo osoba upoważniona/dokument podpisany
elektronicznie//dokument podpisany /dokument podpisany elektronicznie/elektronicznie/
elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Sprawozdanie łączne okresowe z aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

Narodowy Fundusz

Zdrowia

za okres ..........................- ....................... 2022 r.

w zł i gr
Lp.Oddział Wojewódzki Funduszum-cm-cm-cm-cRazem
1Dolnośląski
2Kujawsko-Pomorski
3Lubelski
4Lubuski
5Łódzki
6Małopolski
7Mazowiecki
8Opolski
9Podkarpacki
10Podlaski
11Pomorski
12Śląski
13Świętokrzyski
14Warmińsko-Mazurski
15Wielkopolski
16Zachodniopomorski
Razem

Miejscowość i data:

Imię i Nazwisko sporządzającego:

e-mail i tel sporządzającego:

............................................................................................................................................................................................................................................
Stwierdzam zgodność z danymi z OW Kierownik DRMiD /dokument podpisany elektronicznie/Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym Główny Księgowy NFZ albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/Sprawdzono pod względem merytorycznym Dyrektor Departamentu Informatyki albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/Zatwierdził

Prezes NFZ albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK Nr  8a

Sprawozdanie łączne okresowe z finansowania Internetowych Kont Pacjentów

za okres ...................... - .........................2022 r.
w zł i gr
12345678
Lp.Oddział wojewódzki NFZNazwa świadczeniodawcy POZNIP świadczeniodawcy POZZweryfikowana liczba aktywowanych Internetowych Kont PacjentówKwota dofinansowania za aktywację IKPKwota finansowania (kol.5x6)Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
Razem:

Miejscowość i data:

Imię i Nazwisko sporządzającego:

e-mail i tel sporządzającego:

............................................................................................................................................................................................................................................
Stwierdzam zgodność z danymi z OW Kierownik DRMiD /dokument podpisany elektronicznie/Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym Główny Księgowy NFZ albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/Sprawdzono pod względem merytorycznym Dyrektor Departamentu Informatyki albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/Zatwierdził

Prezes NFZ albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Łączna prognoza wydatków z tytułu z finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjentów na listopad 1 grudzień 2022 r.

w zł i gr
12345
Lp.Oddział wojewódzki NFZPrognozowana kwota finansowania w listopadzie 2022 r.Prognozowana kwota finansowania w grudniu 2022 r.Uwagi
1Dolnośląski
2Kujawsko-Pomorski
3Lubelski
4Lubuski
5Łódzki
6Małopolski
7Mazowiecki
8Opolski
9Podkarpacki
10Podlaski
11Pomorski
12Śląski
13Świętokrzyski
14Warmińsko-Mazurski
15Wielkopolski
16Zachodniopomorski
Razem
Miejscowość i data:

Imię i nazwisko Sporządzającego:

e-mail i tel sporządzającego:

............................................................................................................................................................................................................................................
Stwierdzam zgodność z danymi z OW Kierownik DRMiD /dokument podpisany elektronicznie/Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym Główny Księgowy NFZ albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/Sprawdzono pod względem merytorycznym Dyrektor Departamentu Informatyki albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/Zatwierdził

Prezes NFZ albo osoba upoważniona /dokument podpisany elektronicznie/

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki udzielania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na realizację umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniodawców posiadających do dnia 31 grudnia 2022 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wprowadzane rozwiązanie stanowi kontynuację działań związanych z finansowaniem aktywowania Internetowych Kont Pacjentów przez świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizowanych w latach 2019-2021 r. na podstawie zarządzenia nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta (z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (z późn. zm.)

Przedmiotem umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta zawieranej pomiędzy dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, a świadczeniodawcą POZ będzie aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w art. 20c ust. 2b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.):

1) w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez świadczeniodawcę POZ, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy o informatyzacji;

2) w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych oraz aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów w inny dostępny sposób.

Cena za aktywowanie wskutek działań danego świadczeniodawcy POZ jednego Internetowego Konta Pacjenta wynosić będzie:

- 18,45 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia,

- 12,30 zł brutto w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia.

W celu zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta świadczeniodawca POZ będzie zobowiązany do złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosku o zawarcie umowy.

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia wynosi 5,0 mln zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta przez świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stanowi działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 4 - Wspieranie świadczeniodawców w budowie makroekonomicznej efektywności, Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655 i 807.