Warunki organizacyjno-technicznych oraz zgłaszanie incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze... - OpenLEX

Warunki organizacyjno-technicznych oraz zgłaszanie incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.20

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych oraz zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 41 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2020 i 2248), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania "Wytyczne w sprawie warunków organizacyjno-technicznych oraz zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji", stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 20 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 20).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE w sprawie warunków organizacyjno-technicznych oraz zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Wytyczne w sprawie warunków organizacyjnych oraz zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, zwane dalej "Wytycznymi", określają:
1)
rodzaj podmiotu zaliczonego do operatorów usług kluczowych w podsektorze transportu wodnego, zwanego dalej "PTW", i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, zwanym dalej "SZW";
2)
warunki organizacyjne i techniczne dla podmiotów świadczących usługi kluczowe z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo;
3)
progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej w PTW i w SZW;
4)
progi uznania incydentu za poważny w PTW i w SZW;
5)
rodzaje dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej w PTW i w SZW;
6)
tryb zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w PTW i w SZW.
§  2. 
Ilekroć w Wytycznych jest mowa o:
1)
armatorze w transporcie morskim pasażerów i towarów - należy przez to rozumieć właściciela statku lub jakąkolwiek organizację lub też osobę taką jak zarządca albo czarterujący statek, która przyjęła od właściciela odpowiedzialność za eksploatację statku i która po przyjęciu tej odpowiedzialności zgodziła się przejąć wszelkie obowiązki i pełny zakres odpowiedzialności przewidzianej w Międzynarodowym kodeksie zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), który został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Morską rezolucją Zgromadzenia A.741 (18) z dnia 4 listopada 1993 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rezolucję Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego MSC.104 (73) z dnia 5 grudnia 2000 r.;
2)
armatorze w żegludze śródlądowej - należy przez to rozumieć armatora w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284);
3)
CSIRT GOV - należy przez to rozumieć zespół w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2020 i 2248);
4)
CSIRT NASK - należy przez to rozumieć zespół w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
5)
Dyrektorze BOiIN - należy przez to rozumieć Dyrektora Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
6)
incydencie - należy przez to rozumieć incydent w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
7)
incydencie istotnym - należy przez to rozumieć incydent w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
8)
incydencie krytycznym - należy przez to rozumieć incydent w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
9)
incydencie poważnym - należy przez to rozumieć incydent w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
10)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który jest organem właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji;
11)
obiekcie portowym - należy przez to rozumieć obiekt portowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 692);
12)
podmiocie zarządzającym portem - należy przez to rozumieć podmiot zarządzający, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716);
13)
rozporządzeniu 2017/352 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiające ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (Dz. Urz. UE L 57/1 z 03.03.2017, str. 1);
14)
Służbie Kontroli Ruchu Statków (VTS) - należy przez to rozumieć aparat pomocniczy dyrektora urzędu morskiego powołany w celu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji, stanowiący część składową Narodowego Systemu SafeSeaNet, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 2197 i 2303);
15)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Rozdział  2

Operatorzy usług kluczowych

§  3. 
Podmiotem zaliczonym do operatorów usług kluczowych w PTW jest:
1)
armator w transporcie morskim pasażerów i towarów;
2)
armator w żegludze śródlądowej;
3)
podmiot zarządzający portem;
4)
podmiot zarządzający obiektem portowym;
5)
podmiot prowadzący działalność na terenie portu wspomagający transport morski;
6)
Służba Kontroli Ruchu Statków (VTS).
§  4. 
Podmiotem zaliczonym do operatorów usług kluczowych w SZW jest przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Rozdział  3

Warunki organizacyjno-techniczne dla świadczenia usługi kluczowej

§  5. 
1. 
Podmioty zaliczone do operatorów usług kluczowych w PTW i w SZW są obowiązane zgodnie z art. 14 ustawy, do powołania wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym na outsourcing funkcji cyberbezpieczeństwa.
2. 
Zadaniem struktur wewnętrznych oraz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa jest realizacja wszystkich obowiązków operatora usług kluczowych, wynikających z ustawy z wyłączeniem audytu.
3. 
Struktury wewnętrzne oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa są obowiązane do:
1)
spełnienia warunków organizacyjnych i technicznych, które pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa obsługiwanemu operatorowi usług kluczowych;
2)
posiadania odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń, w których możliwe jest prawidłowe świadczenie usług z zakresu reagowania na incydenty;
3)
posiadania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w celu zapewnienia poufności, integralności, dostępności i autentyczności przetwarzanych informacji uwzględniających bezpieczeństwo osobowe oraz eksploatację i architekturę systemów.
4. 
Szczegółowy zakres warunków, o których mowa w ust. 3, określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu świadczenia cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (Dz. U. poz. 2479).

Rozdział  4

Progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej

§  6. 
Progami istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej w PTW są:
1)
dla armatora w transporcie morskim pasażerów i towarów:
a)
przewóz minimum 100 tys. pasażerów rocznie,
b)
przewóz minimum 1 mln ton towarów rocznie;
2)
dla armatora w żegludze śródlądowej:
a)
udział w rynku w realizacji przewozów co najmniej 30% pasażerów rocznie,
b)
udział w rynku w realizacji przewozów co najmniej 40% towarów rocznie;
3)
dla organu zarządzającego portem - przynależność do sieci bazowej TEN-T;
4)
dla podmiotu zarządzającego obiektem portowym:
a)
obsługa minimum 100 tys. pasażerów rocznie,
b)
obsługa minimum 3 mln ton towarów rocznie,
c)
zależność od sektora energia i podsektora transport kolejowy;
5)
dla podmiotu prowadzącego na terenie portu działalność wspomagającą w transporcie morskim - każdy podmiot wykonujący usługi, w zakresie bunkrowania, cumowania, pilotażu oraz holowania, o których mowa w rozporządzeniu 2017/352;
6)
dla VTS - gromadzenie i dystrybucja informacji związanej z bezpieczeństwem ruchu morskiego na obszarze odpowiedzialności urzędu morskiego.
§  7. 
Progami istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej w SZW są:
1)
dla ujęć wody - ujmowanie wody dla minimum 500 tys. podłączonych mieszkańców;
2)
dla uzdatniania wody - uzdatnianie wody dla minimum 500 tys. podłączonych mieszkańców;
3)
dla dostarczania wody - dostarczanie wody dla minimum 500 tys. podłączonych mieszkańców;
4)
dla odprowadzania ścieków - obsługa aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 500 tys.;
5)
dla oczyszczania ścieków - obsługa aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 500 tys.

Rozdział  5

Progi uznania incydentu za poważny

§  8. 
Progami uznania incydentu za poważny w PTW są:
1)
dla armatora w transporcie morskim pasażerów:
a)
podczas żeglugi - incydent, który spowodował uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych dla sterowania i funkcjonowania statku, stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub innego niż ciężkiego uszczerbku na zdrowiu więcej niż jednej osoby lub środowiska naturalnego albo mienia,
b)
podczas cumowania - incydent, który spowodował brak możliwości świadczenia usługi w czasie dłuższym niż 48 godzin;
2)
dla armatora w transporcie morskim towarów:
a)
podczas żeglugi - incydent, który spowodował uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych dla sterowania i funkcjonowania statku, stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub innego niż ciężkiego uszczerbku na zdrowiu więcej niż jednej osoby lub środowiska naturalnego albo mienia,
b)
podczas cumowania - incydent, który spowodował brak możliwości świadczenia usługi w czasie dłuższym niż 48 godzin;
3)
dla armatora w transporcie wodnym śródlądowym pasażerskim:
a)
incydent, który spowodował zakłócenie świadczenia usługi dla co najmniej 30% pasażerów rocznie,
b)
incydent, który spowodował brak dostępu do systemu teleinformatycznego w czasie dłuższym niż 72 godziny;
4)
dla armatora w transporcie wodnym śródlądowym towarów:
a)
incydent, który spowodował zakłócenie świadczenia usługi dla co najmniej 40% towarów rocznie,
b)
incydent, który spowodował brak dostępu do systemu teleinformatycznego w czasie dłuższym niż 72 godziny;
5)
dla funkcjonowania organu zarządzającego portem - incydent, który spowodował brak możliwości świadczenia usługi w czasie dłuższym niż 12 godzin;
6)
dla bezpieczeństwa organu zarządzającego portem - incydent, który spowodował uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych dla funkcjonowania portu, powodujący niedostępność lub ograniczoną dostępność portu;
7)
dla funkcjonowania podmiotu zarządzającego obiektem portowym - incydent, który spowodował brak możliwości świadczenia usługi w czasie dłuższym niż 12 godzin;
8)
dla bezpieczeństwa podmiotu zarządzającego obiektem portowym - incydent, który spowodował uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych dla funkcjonowania obiektu portowego, powodujący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia albo dla funkcjonowania obiektu portowego;
9)
dla funkcjonowania podmiotu prowadzącego na terenie portu działalność wspomagającą transport morski - incydent, który spowodował brak możliwości świadczenia usługi w czasie dłuższym niż 12 godzin;
10)
dla bezpieczeństwa podmiotu prowadzącego na terenie portu działalność wspomagającą transport morski - incydent, który spowodował uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych dla funkcjonowania portu, powodujący utrudnienia dla funkcjonowania portu;
11)
dla funkcjonowania VTS - incydent, który spowodował brak możliwości świadczenia usługi w czasie dłuższym niż 12 godzin;
12)
dla bezpieczeństwa VTS - incydent, który spowodował uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych dla funkcjonowania VTS, powodujący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, środowiska naturalnego lub mienia albo dla funkcjonowania portu.
§  9. 
Progami uznania incydentu za poważny w SZW są:
1)
dla poboru, uzdatniania i dostarczania wody - incydent, który spowodował brak dostępności usługi dla co najmniej 100 tys. użytkowników przez czas dłuższy niż 8 godzin;
2)
dla odprowadzania i oczyszczania ścieków - incydent, który spowodował brak dostępności usługi dla co najmniej 100 tys. użytkowników (RLM) przez czas dłuższy niż 8 godzin.

Rozdział  6

Zadania i sposób postępowania operatorów usług kluczowych

§  10. 
1. 
Podmioty zaliczone do operatorów usług kluczowych w PTW i w SZW opracowują dokumentację cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej.
2. 
Szczegółowy zakres dokumentacji dotyczący cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (Dz. U. poz. 2080).
§  11. 
Podmioty zaliczone do operatorów usług kluczowych w PTW i w SZW, które są jednocześnie operatorami infrastruktury krytycznej, obowiązane są do stosowania standardów postępowania w zakresie ochrony osób i mienia określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
§  12. 
Do zadań operatora usługi kluczowej w PTW i w SZW w ramach obsługi incydentu należą:
1)
zapewnienie obsługi incydentu;
2)
zapewnienie dostępu do informacji o rejestrowanych incydentach właściwemu CSIRT w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań;
3)
klasyfikacja incydentu jako poważnego na podstawie progów uznawania incydentu za poważny;
4)
zgłaszanie incydentu poważnego, o którym mowa w § 4, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT;
5)
współdziałanie podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właściwym CSIRT, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;
6)
usuwanie podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do incydentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego oraz informowanie o ich usunięciu Ministra za pośrednictwem Dyrektora BOiIN.
§  13. 
1. 
Ustala się następujący tryb zgłaszania incydentu, o którym mowa w § 6 i 7, w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa:
1)
podmioty zaliczone do operatorów usług kluczowych w PTW i w SZW, które są jednocześnie operatorami infrastruktury krytycznej, o której mowa w § 11, zgłaszają incydent do CSIRT GOV;
2)
VTS zgłasza incydent do CSIRT GOV;
3)
podmioty zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w pkt 1, zgłaszają incydent do CSIRT NASK;
4)
podmioty będące spółkami prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020), z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w pkt 1, zgłaszają incydent do CSIRT NASK;
5)
wszystkie podmioty zaliczone do operatorów usług kluczowych w PTW i w SZW, w przypadku incydentów związanych ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796), zgłaszają incydent do CSIRT GOV.
2. 
O trybie zgłaszania incydentu, o którym mowa w ust. 1, podmioty informują Ministra, za pośrednictwem Dyrektora BOiIN z wykorzystaniem poczty elektronicznej - ouk.incydent@mgm.gov.pl lub, w przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej, telefonicznie.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).