Wartość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz wysokości kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2014 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2015.40

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2015 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wartości składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz wysokości kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2014 r.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. poz. 978) ogłasza się, co następuje:
1)
wartość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w 2014 r. wynosi 54 926 967 428 zł;
2)
koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2014 r. wynoszą 32 666 198 zł.