Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 39/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2020 r.
w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 11b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm. 1 ) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym otwartych i zamkniętych przejść granicznych, ustala się, co następuje:
§  1.  Polecam wydzielić do pomocy Straży Granicznej w celu ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym otwartych i zamkniętych przejść granicznych, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Wykonywanie zadań, o których mowa w § 1, następuje od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 00.00.
§  3.  Skład wydzielonych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich zadania, liczebność, obszar, na jakim wydzielone Siły Zbrojne będą wykonywały zadania oraz czas ich wykonywania, a także ograniczenia dotyczące użycia posiadanych środków określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 235, 1091, 1608, 1635, 1726 i 2020.