Uzupełnienie wykładni niektórych przepisów dotyczących postępowania podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1972.7.18

Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1972 r.

OKÓLNIK Nr 16/PO
z dnia 17 maja 1972 r.
w sprawie uzupełnienia wykładni niektórych przepisów dotyczących postępowania podatkowego.

W związku z treścią ust. 60 okólnika Nr PO/14/68 z dnia 27 grudnia 1968 r. w sprawie wykładni niektórych przepisów dotyczących postępowania podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. z 1969 r. Nr 1, poz. 2) na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 11, poz. 60) wyjaśnia się, co następuje:
W sprawie zakończonej decyzją, od której nie służy środek odwoławczy, w przypadkach określonych w art. 177 pkt 1 dekretu o postępowaniu podatkowym, organ finansowy:
1)
powinien wznowić postępowanie podatkowe z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo zostało ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu lub postanowieniem prokuratora i mogło mieć wpływ na treść decyzji,
2)
może wznowić postępowanie podatkowe z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli postępowanie w sprawie o popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo nie zostało wszczęte lub zostało umorzone - z przyczyn przewidzianych w art. 11 pkt 3-6 kodeksu postępowania karnego lub z powodu zastosowania ustawy o amnestii.

Decyzję w sprawie wznowienia lub odmowy wznowienia na wniosek strony w przypadkach określonych w pkt 2 organ finansowy podejmuje po dokonaniu oceny, czy określony czyn stanowiący przestępstwo miał miejsce, a w przypadku jego popełnienia, czy mógł on mieć wpływ na pierwotną decyzję.

Okoliczność, że postępowanie zostało wznowione, nie przesądza treści decyzji organu finansowego, wydanej po wznowieniu postępowania.