Uzupełnienie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2012.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uzupełnienia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

Na podstawie art. 83 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) ogłasza się, co następuje:
Do listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszonej w obwieszczeniu Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (Dz. Urz. ULC poz. 28) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) Enter Air Sp. z o.o.",