Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.10.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego

1.
Informuje się, że Prezes Wyższego Urzędu Górniczego upoważnił, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)), w dniu 28 kwietnia 2008 r., Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w:
1)
§ 364 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863),
2)
pkt 6.18.5 w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

- upoważnienie to otrzymało nr 136/2008 i jest ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.

2.
Informuje się, że Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, następującym osobom fizycznym uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego:
1)
w dniu 13 marca 2008 r.: Panu dr. inż. Stanisławowi Oleksy, w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 51/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 31 marca 2011 r.;
2)
w dniu 8 kwietnia 2008 r.: Panu mgr. inż. Wojciechowi Lekanowi, w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 52/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.;
3)
w dniu 14 kwietnia 2008 r.: Panu dr. inż. Jackowi Postawie, w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 53/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.;
4)
w dniu 14 kwietnia 2008 r.: Panu prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Wichurowi, w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 54/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 30 kwietnia 2011 r.;
5)
w dniu 13 maja 2008 r.: Pani dr inż. Danucie Domańskiej, w zakresie określonym w:
a)
§ 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,
b)
pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

- świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 55/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 30 maja 2011 r.;

6)
w dniu 10 czerwca 2008 r.: Panu dr. inż. Zbigniewowi Rakowi, w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 oraz § 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 56/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.;
7)
w dniu 10 czerwca 2008 r.: Panu dr. inż. Jerzemu Stasicy, w zakresie określonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 57/2008, a uprawnienia są ważne do dnia 30 czerwca 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.